نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استاد، گروه حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد قشم، قشم، هرمزگان، ایران

3 استاد گروه حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد قشم، قشم، هرمزگان، ایران

چکیده

محیط ‌زیست امانت مشترک و ‌از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، لذا محقق ناگزیر از پرداختن به مباحث حقوق بین ‌الملل، توسعه پایدار محیط ‌زیست، و آثار سوء مصرف انرژی های فسیلی است که می‌ بایست مفهوم محیط زیست از مفهوم نرم خارج و به صورت حقوق سخت و یک اصل کلی حقوق بین‌ الملل تبدیل شود، چنان چه می شود رد پای ایجاد عرف بین‌ الملل را در زمینه حفظ محیط‌ زیست دید، این واقعیت که مسیر توسعه فرا روی جهانیان، لزوم استفاده از انرژی بیشتر و احتمال آلودگی محیط زیست را دارد، بخش اعظم ذهن دانشمندان را به خود اختصاص داده و روابط پیچیده اجتماعی و نوع رفتار و تعامل انسان و محیط‌ و آثار منفی دخالت انسان در نظم طبیعی، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن را می طلبد و این موضوع هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه صادق است .محیط‌زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره‌ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.محیط‌زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره‌ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of international law in the sustainable development of the environment

نویسندگان [English]

  • Alah morad Keshavarz 1
  • seyed bagher mirabbasi 2
  • ehsan kamrani 3
1 PhD Student in International Law, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
2 Professor, Department of International Law, Qeshm Azad University, Qeshm, Hormozgan, Iran
3 Professor, Department of International Law, Qeshm Azad University, Qeshm, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

The hypothesis is shared by the third generation of human rights. Therefore, the researcher has to deal with international law issues, sustainable development of the environment, and the effects of the use of fossil fuels, which should be the concept of the environment from the concept of soft, The whole world of law becomes international. If the path to global development is to use more energy and the possibility of environmental pollution, it will take a large part of the minds of scientists Allocated complex social relationships and the type of behavior and interaction of man and the environment And the negative effects of human intervention in the natural order require the rule of law and its enforcement, and this issue is true both in developed and developing societies.The environment is an issue that can no longer be discussed and acted on as an island today.The environment is an issue that can no longer be discussed and acted on as an island today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Environment
  • Sustainable Development
  • International Requirements
  • Common Heritage
زمانی، سید قاسم(1395) حقوق سازمانهای بین‌المللی- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی- شهر دانش
مقررات مربوط به کارکنان ملل متحد طی قطع نامه 590 مجمع عمومی و قطعنامه 248 بتصویب رسیده است. ر ک
قاسمی، ناصر(1391) حقوق کیفری محیط‌زیست- خرسندی- چاپ سوم
موسی زاده، رضا(1388) سازمانهای بین‌المللی- بنیاد حقوقی میزان
میر عباسی، سید باقر و زری (1395) جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق‌های بشری از منظر حقوق بین الملل- تهران- انتشارات جنگل- چاپ اول
نوروزی خیابانی، مهدی(1380) فرهنگ لغات و اصلاخات سیاسی- تهران- نی
ازکیا، مصطفی(1380) جامعه شناسی توسعه- تهران- نشر کلمه
رحیمی، حسین(1382) توسعه پایدار- پایگاه اطلاع رسانی معماری وشهرسازی سال اول- شماره پنجم
کلانتر، سید کیانوش(اسفند ماه 1383) الگوهای نوظهور در سنجش پایداری توسعه - مجله تدبیر- شماره178 - سال هفدهم
صدوق، محمد باقر(1380) توسعه و توسعه پایدار- مجله محیط‌زیست- فصلنامه علمی سازمان حفاظت از محیط‌زیست- شماره 36
دورتز، پیتر (1356) اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی- ترجمه احمد کریمی-تهران- امیرکبیر
یای، لوسین(1370) فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی- ترجمه:مجید محمدی-نامه فرهنگ- شماره‌های 5 و 6
گوندلینگ- لوتار و جی- دبیلو- هویسمان(1381) حقوق محیط‌زیست- ترجمه محمدحسن حبیبی- موسسه انتشارات دانشگاه تهران-چاپ اول
رحیمی، حسین (بهمن ماه 1389) توسعه پایدار- پایگاه اطلاع رسانی معماری وشهرسازی -سال اول، ‌شماره پنجم
الهویی نظری، حمید و محمدی، عقیل (زمستان 1396) نگاهی انتقادی‌به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های‌بین المللی- مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز- دوره نهم، شماره چهارم، صفحه 7
بیژن عباسی، بیژن و رستمی، مرتضی (تابستان1394) ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو- مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز- دوره هفتم، شماره دوم، صفحه 29
الهویی نظری، حمید و محمدی، عقیل (زمستان 1396) نگاهی انتقادی‌به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان‌های‌بین المللی- مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز- دوره نهم، شماره چهارم، صفحه 2
آیگنایس زایدل هومن فلدرن (1391) حقوق بین‌الملل اقتصادی- ترجمه سید قاسم زمانی- چاپ پنجم- موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش- ص 245-244
پروفسور ریکا والاس، الگا مارتین ارتگا (1394) حقوق بین الملل- ترجمه دکتر سید قاسم زمانی، نویسنده - نشر دانش
عبدالهی، محسن(1382) مصونیت قضائی دولت در حقوق بین الملل- معاونت پژوهش- تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نهاد ریاست جمهوری
Martinus Nijhoff(2008) Finn seyersted common Law of International Organizations Pv blishers.pp107
Author ximena fuetes(june 2002) International Enviremental Agreements. volume 2 . Issue 2 . pp 109 .