میادین شهری به عنوان فضای عمومی در زندگی اجتماعی و ارائه راهبردهایی به منظور ارتقای تعامل اجتماعی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران،

2 گروه معماری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

امروزه، تأثیر رشد تکنولوژی بر زندگی مردم و جامعه ما قابل توجه، اجتناب‌ناپذیر و همچنین نگران‌کننده است. نقش فضاهای عمومی شهری در زندگی اجتماعی کم‌اهمیت‌تر و قابل توجه‌تر شده است. به مباحث زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی و روابط با ایجاد شهری پویا در برنامه‌ریزی و طراحی شهری توجه چندانی نشده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع تحلیلی و توصیفی است. این سوال که چگونه فضاهای عمومی شهری (بخصوص میادین) می تواند شهروندان را به افزایش تعامل اجتماعی تشویق کند، مطرح می‌شود. این مطالعه به عوامل مؤثر از دیدگاه انسانی می‌پردازد که می‌تواند در دستیابی به طراحی موفق یک میدان عمومی شهری کمک کند. هدف از این کار، درک این مسئله است که چگونه می‌توان زندگی و رفتارهای اجتماعی را در فضاهای عمومی (میادین) بهبود بخشید و به تبع آن راهبردهای موثری در این ارتباط و چارچوب طراحی متناسب ارائه گردد. هدف از این کار، درک این مسئله است که چگونه می‌توان زندگی و رفتارهای اجتماعی را در فضاهای عمومی (میادین) بهبود بخشید و به تبع آن راهبردهای موثری در این ارتباط و چارچوب طراحی متناسب ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban squares as a public space in social life and provide strategies to promote social interaction

نویسندگان [English]

 • Bahareh Safari 1
 • Zohreh Torabi 2
1 Department of Architecture, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran,
2 Department of Architecture, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Today, the impact of technology growth on the lives of our people and society is significant, inevitable and also worrying. The role of urban public spaces in social life has become less important and significant. Not much attention has been paid to the issues of social life in public spaces and relationships with the creation of a dynamic city in urban planning and design. The research method used is analytical and descriptive. The question arises as to how urban public spaces (especially squares) can encourage citizens to increase social interaction. This study addresses the effective factors from a human perspective that can help achieve a successful design of an urban public square. The purpose of this work is to understand how to improve life and social behaviors in public spaces (squares) and, consequently, to provide effective strategies in this regard and appropriate design framework. The purpose of this work is to understand how to improve life and social behaviors in public spaces (squares) and, consequently, to provide effective strategies in this regard and appropriate design framework.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Square
 • public space
 • social interaction
 • citizenship rights
 • پاکزاد، جهانشاه (1383)، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران؛
 • پور­جعفر، محمد­رضا و صادقی، علی­رضا (1387)، «اصول حاکم بر طراحی هدفمند محور­های دید شاخص شهری»، نشریه علمی – پژوهشی هویت شهر، سال دوم، شماره 3، ص 95-106.
 • پور­جعفر، محمد­رضا؛ تقوایی، علی­اکبر و صادقی، علی­رضا (1388)، «خوانش تاثیر ساماندهی محور­های بصری بر ارتقا کیفیت محیط فضاهای عمومی شهری، نمونه موردی: خیابان آزادی تهران»، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 24، ص 65-80.
 • خادمی، مسعود؛ پورجعفر، محمدضرا؛ علیپور، روجا (1389)، درآمدی بر مفهوم خیابان به عنوان فضای شهری (نگرشی بر نظریات و تفکرات معاصر)، کتاب ماه هنر، (142)، 45-38؛
 • دانش‌پور، سید عبدالهادی و چرخچیان، مریم (1386)، «فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیات جمعی»، نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، دوره4، شماره7، ص19-28؛
 • فرگاس، ج (2002)، روانشناسی تعامل اجتماعی- رفتار بین فردی، ترجمه: فیروزبخت، م، تهران، انتشارات ابجد، ص10-24؛
 • مدنی‌پور، علی (1387)، طراحی فضای شهری ( نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی)، مترجم: فرهاد مرتضایی، شرکت پردازش وبرنامه‌ریزی شهری شهرداری تهران، چاپ اول، تهران؛
 • مدنی‌پور، علی (1394)، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه: نوریان، فرشاد، تهران، انتشاراتسازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ چهارم، صص15-78.

Akkar Ercan, M. (2007), Public Spaces of Post-Industrial Cities and Their Changing Roles,METU Journal of Faculty of Architecture, 24(1): 115-137.

Baulkwill, A. (2002) ‘Lots of conviviality’. The Garden, September 2002,pp693-697.

Borja, J. Muxi, Z. (2003), El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía.Barcelona: Electa,55-89.

Francis, J. et al. (2012), Creating sense of community: The role of public space.Journal ofEnvironmental Psychology, (32): 401-409.

Francis, M. (1987), The Making of Democratic Streets, in Public Streets for Public Use, ed. by A. V. Moudon, Columbia University Press, New York; 23-39.

Gregory, Derek; ury, John (1985). Social relations and spatial structures.

Kurniawati, W. (2012), Public Space for Marginal People. Procedia - Social and Behavioral Sciences: (36): 476 – 484

Loukaitou-Sideris, A. (1993), “Privatization of Public Open Space”. Town Planning Review64(2); 139 -167

Lynch, K. (1981), A theory of good city form. Cambridge, Mass.: MIT Press:443

Madanipour, A. (2008). Public and private spaces of the city. Translated to Persian byNooriyan, F. Tehran: Urban planning processing and printing

Massey, H. (2005) ‘Urban farm’. Landscape Design. 313, pp40-41.

Memluk, M. (2013). Designing Urban Squares,1.

Mitchell, D. (2003). The right to the city: Social justice and the fight for public space. New York: Guildford

Punter, J. (1991). Participation in the Design of Urban Space, Landscape Design, issue 200: 7-24.

Rafiian, M. Khodaie, Z. (2009). The indicators and criteria that affect citizensatisfaction with urban public spaces. Journal of Rahbord, 18 (53): 227-248.

Thompson, I.H. (1998), Landscape and urban design, Introducing Urban Design, eds. C. Greed,M. Roberts, Longman, Essex; 105-115.