ارائه الگوی بهینه توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری ایران مطالعه موردی: روستای فورگ در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گردشگری روستایی منبع با ارزشی برای اشتغال زایی و درآمد است و می تواند وسیله ای برای توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستای و حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد که با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی، انسانی امکان رشد اقتصادی و توسعه را فراهم می‌کند و نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی دارد و زمینه ساز ایجاد فرصت های جدیدی در نواحی روستایی از جمله اشتغال سودآور در بخش های غیرکشاورزی افزایش درآمد روستاییان و کاهش تفاوت های درآمدی بین روستاییان و شهرنشینان، کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها و کم کردن مشکلات شهرهای بزرگ می شود. هدف این پژوهش بررسی توسعه گردشگری روستاهای هدف گردشگری فورگ واقع در استان خراسان جنوبی و ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری می باشد. استان خراسان جنوبی با قدمت تاریخی دارا بودن آثار تاریخی و طبیعی ملی و جهانی و تنوع صنایع دستی علی رغم این ظرفیت های بلقوه، مهم روستاهای منطقه در اقتصاد گردشگری ناچیز بوده و جایگاه در خوری ندارد و در فقر و تهیدستی بسر می برند. از اینرو روستای هدف گردشگری فورگ به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی به ارایه الگوی بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر می-پردازد. روش انجام پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی و توزیع پرسشنامه به روش پیمایشی انجام می‌شود تحلیل داده ها از طریق آزمون T تک نمونه ای،و توکی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the optimal model of tourism development in Furg tourism target village (South Khorasan province)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Chobdari 1
  • Alireza Estelaji 2
  • Mohsen Ranjbar 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Imam Khomeini Memorial Branch in Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Rural tourism is a valuable source for job creation and income and can be a tool for social and economic development of rural communities and support for the environment and rural culture, which provides the opportunity for economic growth and development by proper use of natural and human resources. It plays an important role in diversifying the economy of rural communities and paving the way for new opportunities in rural areas, including lucrative employment in non-agricultural sectors, increasing rural incomes and reducing income differences between rural and urban areas, reducing rural-urban migration, and Reduce the problems of big cities. The purpose of this study is to investigate the tourism development of Forge tourism villages located in South Khorasan province and to present the optimal model of tourism development. South Khorasan province, with its historical antiquity, national and world historical and natural monuments, and the diversity of handicrafts, despite these potential capacities, the important villages of the region are insignificant in the tourism economy and have no place and live in poverty. Hence, the tourist village of Forg is studied as an example. Descriptive-analytical research method with an applied purpose provides the optimal model of tourism development in the target villages. The research method is done by library study and collecting field data and distributing the questionnaire by survey method. Data analysis was performed by one-sample t-test and Tukey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural tourism
  • Rural development
  • Optimal model
  • Tourism target villages
کروبی، مهدی، بذرافشان، شیما(1394). توسعه گردشگری و تغییر الگوهایفرهنگی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستای آسیابسر، شهرستان بهشهر، استان مازندران) فصلنامه تحقیاقت فرهنگی ایران، دوره هشتم، شماره 2.
شارپلی، جولیا، ریچارد (1380) گردشگری روستایی.ترجمه: رحمت اله منشی زاده و فاطمه نصیرزاده. تهران: نشرمنشی.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و مراد نژاد، همایون، ۱۳۸۱، توسعه پایدار و گردشگری روستایی، ماهنامه اجتماعی .۵۵ - ۲۵۰، ص۵۲ – اقتصادی جهاد، خرداد و تیر، شماره۲
رضوانی، م، 1383، مقدمه ای بربرنامه‌ریزی توسعه توسعه روستایی ایران، چاپ اول، انتشارات قومس، تهران.
قدیری معصوم، مجتبی، استعلاجی، علیرضا، پازکی، معصومه( 1389) گردشگری پایدار (روستایی و عشایر) انتشارات دانشگاه تهران.
رضوانی، محمدرضا، اکبریان، محمدرضا، رکن الدین افتخاری، عبد الرضا، بدری، سیدعلی، (1390) تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه‌های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی با رویکرد توسعه پایدار ( مورد مطالعه شهرستان شمیرانات، استان تهران) پژوهش‌های روستایی، شماره چهارم، 35-65.
سالنامه‌های هواشناسی درسالهای مختلف، انتشارات سازمان هواشناسی کشور
طرح ملی گردشگری
طرح جامع گردشگری استان خراسان 1395.                     
سالنامه آماری استان خراسان جنوبی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
سازمان برنامه و بودجه . سالنامه آماری بیرجند. 1398.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1386.
مرکز آمار ایران.
Crouch, Geoffery (1994).The study of International Tourism Demand: a Survey of practice. Journal ofTravel Research 32.
Dwyer, J, (1994) Customer Diversity and the future Demanal for outdoor Recration, for Collins: VSDA Forest service.
Foucat, Avila (2002).Community-based ecotourism management moving toward sustainability, Oaxaca, Mexico.Ocean& Coastal Management.
Ghafari, ramin, torki Harchakani, masomeh, (2009). The role of tourism in the socio-economic development of rural areas of Chaharmahal and Bakhtiari province, Case study of Saman section, Village and development, 12 ,2.
Jomepoor, mahmood (2005). The process of sustainable development and the role of participation in the management and exploitation of natural ersources, Tehran, Organization of forests and pastures of the country.
Lee, Jan, (1999) Tourism and Development in the Third World, Translator: Roknodin eftekhary, abdolreza, Tehran, bazargan.
Lee, Cha-He.Tak, Young-Ran & Kim, Min-Seo & Son, Yong-Hoon. 2014. Grounded Theory Analysis on the Role of Intermediary Organization for Rural Tourism:A Comparison between the nadir of Yangpyeong-gun and Lcheone-si in Gyeonggi-do, Journal of the Korean Society of Roural Planing , 20(3), Korean.
Opperman, M (1996) Rural Tourism in Southern Germany.Annals of Tourism research, 23(1), 86-102.
Rattanasuwonghai,N. (1998) Rural Tourism – the Impact on Rural Comunities II. Thailand, Available from http:// fftc.agnet.org/library /article/eb458b.html, (Accessed 12 septembr 200).
Sazabo, Beranadett (2005). Rural ourism as Alternative income souece for Rural Areas along the Hortobagy. Jahrbunch der Osterrsichen Gesellschaft for Agrarokonomic.12.
Soteriades, M (2002). Tourism and Envirmenta in Rural Areas. Available at: www.fund.acbe/prelude. Accepted March 23, 2014.
Sharply,R, (2002). T Rural Tourism and Recreation: The Case of Cyprus, Tourism Management, Vol. 23,233-234.
WTO 2007) WTO Tourism Highlights 2007. Http: //www. World-tourism. Org, visited٩May Gee, C,Y. (1994), Internatnal Hotels Developmentand Management, East Lansing. Education institute of the American Hotel and Motel Association.