تدوین مدل توسعه دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی (نمونه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،

چکیده

جهان در حال نزدیکتر شدن هر چه بیشتر، به واسطه نوآوری های عمده در حوزه ارتباطات و تبادل اطلاعات و دسترسی هر چه بیشتر، امکان تبادلات هر چه بیشتر شهرها و کشورها را فراهم آورده است. بر این اساس شهرهای جهان میتوانند با ایجاد شبکه ها، تشکل ها و سازمان های مستقل امکان بهره گیری هر چه بیشتر از دانش و تجربه یکدیگر را به دست بیاورند که این امر از طریق دیپلماسی شهری میسر است. هدف از این پژوهش تدوین مدل دیپلماسی شهری با توجه به ظرفیت های جهانی سازی در شهر تهران می باشد. روش پژوهش کیفی بوده و بعد از تحلیل محتوی کیفی و کدگذاری با پرسش نامه 80 متخصص دانشگاهی و مدیران شهری و همینطور مصاحبه با 20 کارشناس شاخص ها استخراج و غربال گری شد. این نظرات در نرم افزار 2020 MAXQDA وارد شد. در ابتدا کدگذاری آزاد در قالب مفاهیم پراکنده مورد توجه کارشناسان به انجام رسید. نتایج این تحلیل در سه مرحله شامل کدگذاری آزاد، گدگذاری محوری و در نهایت کدگذاری انتخابی به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification of a model for the development of urban diplomacy with regard to globalization capacities (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Amir Mohammad Zarghampour Boyerahmadi 1
  • Vahid Bigdelirad 2
  • Mohammad Reza Khatibi 3
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor of Department of Urban planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The world is getting closer, thanks to major innovations in the field of communication, information exchange and access, the possibility of more exchanges of cities and countries. Accordingly, the cities of world can create networks, organizations and independent organizations to benefit from each other's knowledge and experience, which is possible through urban diplomacy. The purpose of this study was to develop a model of urban diplomacy with regard to globalization capacities in Tehran. The research method was qualitative and after analyzing the qualitative content and coding with a questionnaire of 80 university experts and city managers as well as interviews with 20 experts, the indicators were extracted and screened. These comments were entered in the 2020 MAXQDA software. At first, free coding was done in the form of scattered concepts considered by experts. The results of this analysis have been done in three stages including free coding, axial coding and finally selective coding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Diplomacy
  • Globalization
  • World City
  • Tehran
بصیرت، میثم، جلیلی، مصطفی (1393). تحلیل فرصت­ها و چالش­های توسعه دیپلماسی شهری در کلانشهر تهران، نشریه هنرهای زیبا؛ معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 3.
توحیدفام، محمد، دلیلی شهاب (1394). جهانی شدن شهرها و جهان محلی شدن دیپلماسی؛ مطالعه موردی: دیپلماسی شهری، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 3، 321-303.
دستواره، فرشته، ستوده، آرمان (1396). چالش حاکمیت و دیپلماسی شهری و جهانی شدن شهرها، چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم جغرافیایی شیراز.
رنای شورت، جان (1384). جهانی شدن و شهر، ترجمه احمد پور احمد، تهران: جهاد دانشگاهی.
رنای شور، جان، هیون کیم، یونگ (1384). جهانی شدن و شهر، ترجمه پانته­آ لطفی کاظمی، انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته شهرداری تهران).
نجاتی حسینی، سید محمود (1390). سیاست شهری ودیپلماسی شهری؛ از نظریه تا تجربه، فصلنامه جامعه­شناسی تاریخی، دوره 3، شماره 2، 142-117.
Avdjiev, S., Gambacorta, L., Goldberg, L. S., & Schiaffi, S. (2020). The shifting drivers of global liquidity. Journal of International Economics, 103324.
Acuto, Michele (2013). Global Cities, Governance and Diplomay: the Urban Link. Routledge.
Acuto, Michele, Morissette, Mika, Chan, Dan and Benjamin Leffel (2016), ‘City Diplomacy’ and Twinning: Lessons from the UK, China and, ity Leadership Initiative, Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy, University College London
Chin, A. and K. E. Cortes (2015). Chapter 12 - The Refugee/Asylum Seeker. Handbook of the Economics of International Migration. B. R. Chiswick and P. W. Miller, North-Holland. 1: 585-658.
­Daroudi, Mohammad Reza and and Nastaran Piemani(2013). "Assessing Urban Diplomacy Approach on Foreign Investors in Tehran Using Network Analysis Process - SWOT Analysis" Middle-East Journal of Scientific Research 15 (5): 715-722, 2013
Farnum, R. L. (2018). "Drops of diplomacy: Questioning the scale of hydro-diplomacy through fog-harvesting." Journal of Hydrology 562: 446-454.
Grech-Madin, C., et al. (2018). "Negotiating water across levels: A peace and conflict “Toolbox” for water diplomacy." Journal of Hydrology 559: 100-109.
Jia, R. and W. Li (2019). "Public diplomacy networks: China’s public diplomacy communication practices in twitter during Two Sessions." Public Relations Review: 101818.
Nijman, Janne (2018). The Global Economy, City Diplomacy, and the Role of International Law, Published:Asser Institute.
Paramonov, O. and O. Puzanova (2018). "Tokyo's diplomacy in Eurasia: Successes and failures (1997–2017)." Journal of Eurasian Studies 9(2): 134-142.
-Pluijm, R. Van der. (3007). City Diplomacy: the Expanding Role of Cities in International Politics. The Hague, Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
Regev, M. (2019). "Postlude: World culture after cultural globalization." Poetics 75: 101383.
Reid, M., et al. (2019). "Leveraging health diplomacy to end the tuberculosis epidemic." The Lancet Global Health 7(5): e561-e562.
-Stren, Rechard and FriendlyT abigal (2019). Toronto and São Paulo: Cities and International Diplomac, https://doi.org/10.1177/1078087417722862Urban Affairs Review2019, Vol. 55(2) 375 –404
Wang, D.-g., et al. (2018). "Evolution and optimization of China's urban tourism spatial structure: A high speed rail perspective." Tourism Management 64: 218-232.
-Xue, C. Q. L., et al. (2019). "Architecture of “Stadium diplomacy” - China-aid sport buildings in Africa." Habitat International 90: 101985.
Ye, L. and E. Björner (2018). "Linking city branding to multi-level urban governance in Chinese mega-cities: A case study of Guangzhou." Cities 80: 29-37.
Zhu, K. and X. Jiang (2019). "Slowing down of globalization and global CO2 emissions – A causal or casual association?" Energy Economics 84: 104483.