طراحی مدل مدیریت ریسک کیفی محیطی در زنجیره تأمین بر عملکرد مالی و کیفی شرکت ایران خودرو

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه مدیریت، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته و در دو فاز کیفی-کمّی انجام گرفته است. نظر به اینکه هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی مدل مدیریت ریسک کیفی محیطی در زنجیره تأمین بر عملکرد مالی و کیفی شرکت ایران خودرو است، می‌توان گفت از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می‌باشد و با توجه به اینکه در این تحقیق از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می‌توان بیان کرد که بر اساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. روش نمونه گیری در فاز کیفی بصورت گلوله برفی بوده و جامعه ی آماری در این بخش اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بودند که در پایان پس از شناسایی عوامل اولیه ی مرتبط با هریک از متغیرها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای متنی، از نظرات 15 نفر از خبرگان سازمانی و اساتید دانشگاهی به منظور انجام مصاحبه برای شناسایی عوامل نهایی و آزمون دلفی استفاده شد. در بخش کمّی نیز باتوجه به هدف تحقیق پیش رو؛ برای پاسخ به پرسشنامه‌های آماری به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شده که پرسشنامه بین آن‌ها توزیع شد. داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-LISREL تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد؛ کنترل رسمی و کنترل اجتماعی از طریق توسعه تأمین کنندگان و فراخوان محصول، بر عملکرد کیفیت و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an environmental quality risk management model in the supply chain on the financial and quality performance of Iran Khodro Company

نویسندگان [English]

  • ali souri 1
  • ali Eyvazi Heshmat 2
  • Rasul Sanavi fard 3
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Business Management, Qom Branch, Islamic Azad University (IAU), Qom, Iran
2 Assistant Professor of Management Department, Payame Noor University
3 Assistant Professor of Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study is conducted with a mixed approach and in two qualitative-quantitative phases. Considering that the main purpose of this research is to design a quality risk management model in the supply chain on the financial and quality performance of Iran Khodro Company, it can be said that in terms of purpose it is in the field of applied research and considering that in this research Library study methods as well as field methods such as questionnaires have been used. It can be stated that based on the nature and method, it is a descriptive-survey research. The sampling method in the qualitative phase is snowball and the statistical population in this section were upstream documents and records and articles and dissertations related to this field, which in the end after identifying the initial factors related to each of the variables using the technique Textual content analysis, the opinions of 15 organizational experts and university professors were used for interviews to identify the final factors and Delphi test. In the quantitative part, according to the purpose of the forthcoming research; To answer the statistical questionnaires by available sampling method, 207 people were considered as statistical samples and the questionnaire was distributed among them. Questionnaire data were analyzed using SPSS-LISREL statistical software. The research results showed; Formal control and social control have a positive effect on the quality performance and financial performance of Iran Khodro Company through the development of suppliers and product recall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Control Mechanisms
  • Quality Risk Management
  • Company Performance
عزیزی، کمال (1391). بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان، مطالعه موردی: اداره آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی. پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
زکی پور، مهدی؛ شبگو، مجتبی و میرزایی دریانی، شهرام (1394). بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز). فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5(16)، 40-23.
حسین زاده، مصطفی و قیدر خلجانی، جعفر (1392). مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول. فصلنامه ی علمی ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، 25-18.
الفت، لعیا؛ امیری، مقصود؛ رئیسی وانانی، ایمان و اسماعیل زاده، منصور (1398). شناسایی و مقوله بندی فعالیت های مرتبط با توسعه ی تامین کننده در صنعت خودرو، چشم انداز مدیریت صنعتی، 9(35)، 54-9.
سعیدا اردکانی، سعید و آبروی، نگار (1396). بررسی و شناسایی انواع کنترل در سازمان. سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران.
ستوده، هدایت الله (1380). آسیب شناسی اجتماعی/ جامعه شناسی انحرافات. انتشارات آوای نور، چاپ هفتم.
غفاری فر، حسن (1381). نظارت و کنترل اجتماعی. مطالعات راهبردی زنان. (17).
نظری، رسول و حدادی، سوسن (1396). اثر کیفیت خدمات بر رضای تمندی و وفاداری مشتریان و ارتقای جایگاه استراتژیک برند باشگاه های خصوصی: ارائة مدل. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 5(17)، 56-45.
عظیمی، حسین و قربانی، حسن (1395). بررسی تاثیر مکانیسم های کنترل برهدف گرایی کارکنان ارائه دهنده خدمات، دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه، تهران.
محقر، علی؛ معین نجف آبادی، فقیهه و بیاضی طهرابند، علی (1389). بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت کیفیت
ضربی، حسین؛ معطرحسینی، سیدمحمد و شهابی حقیقی، سیدحمیدرضا (1395). ارزیابی رابطه بین ابعاد عملکرد عملیاتی: مطالعه تجربی، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
مرادزاده فرد، مهدی؛ نوری فرد، یداله و علیپور، سعید (1392). رابطه نوع و حجم تامین مالی با عملکرد عملیاتی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 5(19).
صادقی، مریم و عابدینی، بیژن (1398). بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی شرکت مخابرات استان هرمزگان. پایگاه مجلات تخصصی نرو، 2(12).
نخعی، حبیب اله و زراعتگر، فاطمه (1397). بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی (مورد مطالعه: ادارات دولتی استان خراسان جنوبی). پایگاه مجلات تخصصی نور، 4(3).
نوری، حسین و رضوانی، ایمان (1394). بررسی تأثیر عوامل مدیریت زنجیره تأمین بر بهبود و افزایش کیفیت محصول، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
میرغفوری، سید حبیب اله؛ مروتی شریف آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه (1392). طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران – یزد). مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 30.
محمدی، علی و شجاعی، پیام (1395). ارائه مدل جامع مؤلفه های مدیریت ریسک زنجیره تأمین: رویکرد فراترکیب. پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال هشتم، شماره پانزدهم.
عالم تبریز، اکبر؛ مدرسی، مطهره و عرب، علیرضا (1396). بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک های مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر پایه ی روش FSWARA. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.
عزیزی یوسف وند، رقیه؛ نهاوندی، نسیم و فرزندی، غلامحسین (1396). بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره تامین بر کارایی شرکت های توزیع دارو. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید. شماره 1، جلد 28، صص 137-120.
زندحسامی، حسام و ساوجی، آوا (1391). مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، صص 44-37.
حسین زاده، مهناز؛ مهرگان، محمدرضا و قمی، محمد (1398). شناسایی و تحلیل ریسک های زنجیره تأمین شرکت خودروسازی سایپا با بهره گیری از مدل کوزو و رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی. مدیریت تولید و عملیات، دوره 10، شماره 1، صص 132-111.
رحمانی، زین العابدین و گراوند، حسین (1395). بررسی تاثیر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو شهرستان بابل)، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون.
لاریجانی، مریم (1397). تاثیرآموزش مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر میزان آگاهی و تغییر رفتار کارکنان یک کارخانه تولید روی کشور. فصلنامه علمی پژوهشی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 6(3)، 104-91.
حبیبی، ارش و عدن ور، مریم (1396). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی (آموزش کاربردی نرم‌افزار لیزرل). سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
Altunas, G. Semercioz, F. Mert, A. and Pehlivan, C. (2014). Industry forces, competitive and functional strategies and organizational performance: Evidence from restaurants in Istanbul, Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 300 – 30.
Bao JIANG, Jian LI, Siyi SHEN (2018). Supply Chain Risk Assessment and Control of Port Enterprises: Qingdao port as case study. The Asian Journal of Shipping and Logistics 34(3) (2018) 199-209.
Byrne, B. M. (2010) Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications & Programming, 2th edition, New York: Taylor & Francis Group.
Chavhan, R., Mahajan, S.K., Sarang, P.J., (2012). Supplier Development: Theories and Practices. IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering. 3(3), 37-51.
Chen, L., Ellis, S., Holsapple, C., (2015). Supplier Development: A Knowledge Management Perspective. Knowledge and Process Management, 22 (4), 250-269.
Colicchia, C, Strozzi, F. " Supply chain risk management: a new methodology for a systematic literature review", Supply Chain Management: An International Journal, (2012), Vol. 17, No. 4, pp. 403– 418.
Dalvi, M.V., Kant, R., (2017). Ranking the barriers of supplier development using fuzzy AHP approach. International Journal of Procurement Management, 10 (1), 106-134.
Dehnavi, M.M., Aghaei, A., & Setak, M. (2011). “Supply Chain Risk Management: Literature Review”, 9th International Management Conference. Tehran, Iran.
Ding, J., Chen, Y., & Chen, Z. et al. (2016). "Construction of risk assessment index system of P2P net loan platform based on ANP", 7th Annual Meeting of Risk-Analysis-Council of China-Associationfor-Disaster-Prevention (RAC), Changsha, China.
Fakoor Sagihe, A.M., Olfat, L., Feizi, K., & Amiri, M. (2014). “A model of Supply chain resilience for competitiveness in Iranian automotive companies”. Productions and Operations Management, 5 (2), 143- 164.
Friedl, G., Wagner, S.M., (2016). Supplier Development Investments in a Triadic Setting. IEEE Transactions on Engineering Management, 63 (2), art. no. 7403953, 136-150.
Herman Karamoy, Joy Elly Tulung (2020). The Effect of Financial Performance and Corporate Governance to Stock Price in Non-Bank Financial Industry. Corporate Ownership & Control, 17, 2.
Hu, H., & Flynn, B. B. (2014). Effect of supply chain quality management on performance. In B. B. Flynn, & X. Zhao (Eds.). Global supply chain quality management: Product recalls and their impact. CRC Press.
Jörn-Henrik Thun, Daniel Hoenig (2018). An empirical analysis of supply chain risk management in the German automotive industry. International Journal of Production Economics Volume 131, Issue 1, May 2011, Pages 242-249.
Kumar, S., & Schmitz, S. (2011). Managing recalls in a consumer product supply chain — Root cause analysis and measures to mitigate risk. International Journal of Production Research, 49(1), 235–253.
Lee, C., Hui, C., Tinsley, C.H. and Niu, X. (2006), “Goal orientations and performance: role of temporal norms”, Journal of International Business Studies, Vol. 37 No. 4, pp. 484-498.
Liu, A. X., Liu, Y., & Luo, T. (2016). What drives a firm's choice of product recall remedy? The impact of remedy cost, product hazard, and the CEO. Journal of Marketing, 80(3), 79–95.
Mario Plebani, Laura Sciacovelli, Ada Aita, Michela Pelloso and Maria Laura Chiozza (2015). Performance criteria and quality indicators for the pre-analytical phase.  Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) | Volume 53: Issue 6.
Mohamed Abdel-Basset, M. Gunasekaran, Mai Mohamed, Naveen Chilamkurti (2019). A framework for risk assessment, management and evaluation: Economic tool for quantifying risks in supply chain. Future Generation Computer Systems 90 (2019) 489–502.
Rezaei, J., Wang, J., Tavasszy, L., (2015). Linking supplier development to supplier segmentation using Best Worst Method. Expert Systems with Applications 42, 9152–9164.
Richard, P. J. Devinney, T. M. Yip, G. S. and Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of Management, 35(3), 718-804.
Routroy, S., Pradhan, S.K., Sunil Kumar, C.V., (2016). Evaluating the implementation performance of a supplier development program. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 28 (4), 663-682.
Shultz, K. S., & Whitney, D. J.(2005) Measurement Cronbach theory in action. London: Sage.
Sila; Examining the effects of contextual factors on TQM and performance through the lens of organizational theories: An empirical study; Journal of Operations Management; Vol.25, 2007.
Talebi, D., & Iron, F., (2015). Identification of Risk Factors of Supply Chain and Supplier Selection with Analytical Network Process (Case: Automobile Indastry), Industrial Management Perspective, 17, 31- 43.
Yang.K, (2011). Loss-Averse behavioral hypothesis Manufacturer in engineering supplier development under risk, Systems Engineering Procedia 1, 317–322.
Ying Kei Tse, Minhao Zhang, Kim Hua Tan,  Kulwant Pawar,  Kiran Fernandesd (2018). Managing quality risk in supply chain to drive firm's performance: The roles of control mechanisms. journal homepage: www.elsevier.com/locate/jbusres.
Yuni Pambreni, Ali Khatibi, S. M. Ferdous Azam, Jacquline Tham (2019). The influence of total quality management toward organization performance. Quarterly Publication, 9, . 1397-1406.
Zhang, M., Pawar, K.S., Bhardwaj, S. (2017). Improving supply chain social responsibility through supplier development. Production Planning and Control, pp. 1-12.