ارزیابی نقش استفاده از مدل کنترلی طبقه بندی کالبدی شهر و میزان بهره وری عنصر کالبدی در کاهش تعارضات جمعی و فرهنگی کاربران شهری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی داتشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نقش استفاده از مدل فیلترینگ کالبدی شهر و مدل کنترلی طبقه بندی کالبدی شهر و میزان بهره وری عنصر کالبدی وکاهش تعارضات و تضادهای جمعی و فرهنگی کاربران شهری است. این پژوهش از روش کمی و پرسشنامه ای به منظور جمع آوری داده ها استفاده کرده است. پرسشنامه ها بر مبنای طیف 5 سطحی لیکرت طراحی شده و با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه شده است. یافته های حاصل از پرسشنامه در نرم افزارهای SPSS و همچنین Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در این پژوهش دیدیم که برنامه ریزی و طراحی شهری نقش بسزایی در کاهش چالش ها و تعارضات اجتماعی در شهرهای امروزی دارد. یکی از اصلی ترین تاثیرات برنامه ریزی و طراحی شهری را باید حوزه کاهش تعارضات از طریق ارتقای سرمایه های اجتماعی دید. کالبد و جان دو مولفه اساسی زندگی می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از مدل فیلترینگ کالبدی شهری و مدل کنترلی طبقه بندی شده نقش کلیدی بر بهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی شهری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the role of using the control model of the physical classification of the city and the productivity of the physical element in reducing the collective and cultural conflicts of urban users

نویسندگان [English]

  • mohammad amin rezaeian gharagozloo 1
  • Farah Habib 2
  • arash baghdadi 3
  • azita rajabi 4
1 Department of Urban Planning, Ghods City Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Urban Planning, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Ghods City Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Geography and Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

The main purpose of this study is to evaluate the role of using the physical filtering model of the city and the control model of the physical classification of the city and the productivity of the physical element and reduce the collective and cultural conflicts and contradictions of urban users. This study used a quantitative method and a questionnaire to collect data. The questionnaires were designed based on the 5-level Likert spectrum and the sample size was calculated according to the Cochran's formula. The findings of the questionnaire were analyzed in SPSS software as well as Smart PLS. In this study, we saw that urban planning and design has a significant role in reducing social challenges and conflicts in today's cities. One of the main effects of urban planning and design should be seen in the field of conflict reduction through the promotion of social capital. Body and soul are the two basic components of life. Findings show that the use of urban physical filtering model and classified control model has a key role in improving the physical and social status of urban.


کلیدواژه‌ها [English]

  • filtering model
  • physical classification control model
  • physical element productivity
  • social and cultural conflicts
 بیرامی، سعید، ۱۳۹۹، بررسی اسیب های موجود با رویکرد بهبود روند نزولی زندگی در محلات نمونه موردی: محله پیرعبدالملک اردبیل، هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، شیروان، موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر، https://www.civilica.com/Paper-EBUCONF07-EBUCONF07_008.html
حجازی، سید جعفر، ۱۳۹۹، بررسی و تحلیل محدودیت ها و پتانسیل های توسعه کالبدی- فضایی بافت های فرسوده در شهرهای نفت خیز (نمونه موردی: شهرهای آبادان، اهواز و مسجدسلیمان)، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-CAUICNF03-CAUICNF03_025.html
آزادخانی، پاکزاد؛ جعفر حسین زاده و روح الله صیدی، ۱۳۹۹، شناسایی و تعیین پهنه های مناسب مخاطرات محیطی موثر در توسعه کالبدی شهر ایلام، فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی 9 (23)، https://www.civilica.com/Paper-JR_JNEH-JR_JNEH-9-23_002.html
آژگان، مجتبی و شقایق شیرازی ایرائی، ۱۳۹۹، اولویت بندی محلات شهری از لحاظ ساختار فضایی بر مبنای توسعه پایدار با تاکید بر سواحل دریایی خزر با استفاده از تکنیک waspas ( مطالعه موردی: محلات شهری شهر بابلسر)، ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، شیروان، موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر، https://www.civilica.com/Paper-HAMYARCONF06-HAMYARCONF06_004.html
همتی، مرتضی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی و سارا شکوه، ۱۳۹۹، بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.، فصلنامه هنر و تمدن شرق 8 (27)، https://www.civilica.com/Paper-JR_ACO-JR_ACO-8-27_003.html
رنگزن، کاظم؛ مصطفی کابلی زاده و سمیره حردانی، ۱۳۹۹، ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از تحلیل آمار فضایی در GIS، ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، شیروان، موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر، https://www.civilica.com/Paper-HAMYARCONF06-HAMYARCONF06_001.html
معافی، حمید؛ آناهیتا اسفندیاری و نسا خزاعی، ۱۳۹۹، ارزیابی تاثیرگذاری رویکرد نوشهرسازی بر باززنده سازی بافت محله آب انبار نو ساری، چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)، تهران -دانشکده فنی سالن شهید چمران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، https://www.civilica.com/Paper-IRCIVIL04-IRCIVIL04_109.html
محمد پور چاری، مصطفی و امین ابراهیمی دهکردی، ۱۳۹۹، برنامه ریزی ساختار فضایی محله بر اساس مدل مطلوب واحد همسایگی (محله مورد بررسی: مدرس فریدونکنار)، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران-خیابان خاقانی -سالن همایش ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد شهر تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه، https://www.civilica.com/Paper-NICONF07-NICONF07_049.html
سلیمانی، مینا و امین ابراهیمی دهکردی، ۱۳۹۹، تحلیل فضایی فقر شهری با تاکید بر انگاشت عدالت فضایی (محله مورد بررسی: گلشن گرگان)، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران-خیابان خاقانی -سالن همایش ستاد توان افزایی سازمان های مردم نهاد شهر تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه، https://www.civilica.com/Paper-NICONF07-NICONF07_006.html
Levy, J. M. (2016). Contemporary urban planning. Taylor & Francis.
Thornley, A. (2018). Urban planning under Thatcherism: the challenge of the market (Vol. 21). Routledge.
Dear, M., & Scott, A. J. (Eds.). (2018). Urbanization and urban planning in capitalist society (Vol. 7). Routledge.
Kirk, G. (2018). Urban planning in a capitalist society (Vol. 15). Routledge.
Black, J. (2018). Urban transport planning: Theory and practice (Vol. 4). Routledge.
Rathore, M. M., Ahmad, A., Paul, A., & Rho, S. (2016). Urban planning and building smart cities based on the internet of things using big data analytics. Computer Networks101, 63-80.
Couch, C. (2017). City of change and challenge: urban planning and regeneration in Liverpool. Routledge.
Thakuriah, P. V., Tilahun, N. Y., & Zellner, M. (2017). Big data and urban informatics: innovations and challenges to urban planning and knowledge discovery. In Seeing cities through big data (pp. 11-45). Springer, Cham.
Ball, M., Edwards, M., Bentivegna, V., & Folin, M. (Eds.). (2018). Land rent, housing and urban planning: a European perspective (Vol. 3). Routledge.
Anguluri, R., & Narayanan, P. (2017). Role of green space in urban planning: Outlook towards smart cities. Urban Forestry & Urban Greening25, 58-65.
La Rosa, D., Spyra, M., & Inostroza, L. (2016). Indicators of cultural ecosystem services for urban planning: a review. Ecological Indicators61, 74-89.
Williams, K. (Ed.). (2017). Spatial planning, urban form and sustainable transport. Routledge.
Perera, N. G. R., & Emmanuel, R. (2018). A “Local Climate Zone” based approach to urban planning in Colombo, Sri Lanka. Urban climate23, 188-203.