نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه از چالش‌های متعددی از قبیل بیکاری، فقر و محرومیت، تخریب محیط‌زیست، تداوم نابرابری در توزیع فرصت‌ها و منابع، مهاجرت و ... رنج می‌برند که بیانگر عدم موفقیت راهبردهای گذشته توسعه روستایی در رفع این چالش‌ها می‌باشد. دراین‌راستا و در دهه‌های اخیر، رویکرد کارآفرینی به عنوان یکی از راهبردهای مهم در توسعه پایدار روستایی در مرکز توجه اندیشمندان و مجامع توسعه و دستورکار دولت‌ها و جوامع جهانی قرار گرفته است. براین‌اساس، پژوهش حاضر با بهره‌گیری از طرح پیمایشی، رویکرد کمّی، روش توصیفی-تحلیلی و ابزار پرسش‌نامه به بررسی نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان در ابعاد سه‌گانه پایداری-اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی-می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برنامه‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی از نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان بویژه در بعد اقتصادی برخوردار می‌باشد که بهبود استانداردهای زندگی روستایی از رهگذر ایجاد فرصت‌های اشتغال، کاهش فقر، استفاده از منابع محلی و کاهش مهاجرت از جمله محورهای این نقش‌آفرینی به‌شمار می‌رود. دراین‌راستا، اتخاذ کارآفرینی به عنوان یک مداخله راهبردی توسعه مورد توصیه و تاکید پژوهش حاضر قرار می‌گیرد که می‌تواند فرایند توسعه پایدار به طور اعم، و توسعه پایدار روستایی شهرستان را به طور اخص مورد تسهیل و تسریع قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Entrepreneurship in Sustainable Rural Development of Komijan county

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolfazl Mousavi 1
  • Maryam Yar Mohammadi Tooski 2
  • Zhila Mashhadi Meighani 2
1 PhD Student in Sociology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The rural areas of developing countries are suffering from various challenges including unemployment, poverty and deprivation, environmental destruction, inequality in distribution of opportunities and resources, migration etc., implying the failure of past rural development strategies in elimination of the challenges. In this line and in recent decades, entrepreneurship has been proposed and emphasized as an important strategy for sustainable rural development and located at the focus of development thinkers and communities as well as the agenda of world states and societies. Accordingly, having applied a survey design, quantitative approach, descriptive-analytical method, and questionnaires as the research instruments, the present study investigates the role of entrepreneurship in the sustainable rural development of Komijan county in terms of sustainability dimensions, namely economical, social and environmental. The research findings indicate that entrepreneurship projects and activities play an important role in sustainable rural development of Komijan county especially in economical dimension leading to improvement in the standards of living through creation of employment opportunities, alleviation of poverty, utilization of local resources and reduction of rural-urban migration. The application of entrepreneurship as a development strategic intervention is recommended and emphasized by the present study for facilitating and accelerating the sustainable rural development of Komijan county.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Sustainable Rural Development
  • Komijan county
ارمغان، سیمین(1396). چالش‌ها و چشم‌اندازهای نقش کارآفرینی در توسعه روستایی ایران: مطالعه موردی روستاهای بخش باقرشهر. فصلنامه جغرافیا(برنامه‌ریزی منطقه‌ای): سال هشتم، شماره 1، صص 173-192.
بهاری، نادر؛ هاشم آقازاده، طاهر روشندل و شهرام صدقی(1396). طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی. فصلنامه توسعه کارآفرینی: دوره 10، شماره2، صص 221-240.
دراکر، پیتر(1392). نوآوری و کارآفرینی. ترجمه علی حسن کشاورزی(چاپ اول). تهران: انتشارات سمت.
رضایی‌مقدم، کوروش و احسان معصومی(1397). کارآفرینی روستایی پایدار: پاسخی به پیامدهای توسعه بی‌حد و مرز کارآفرینی در نواحی روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی: جلد پنجم، شماره 2، صص 83-84.
رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا؛ حمدالله سجاسی‌قیداری و سید حسن رضوی(1389). راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و توسعه: سال 13، شماره 3، صص 1-29.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی(1398). سند توسعه شهرستان کمیجان با رویکرد آمایشی. اراک: مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری.
سالنامه آماری کشور (1395). تهران: مرکز آمار ایران.
سیمای شهرستان‌های استان مرکزی (1396).
کریمی، فرزاد و مصطفی احمدوند (1393). وضعیت‌سنجی و اولویت‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار در مناطق روستایی(مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد). فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 5، شماره 3، صص663-690.
مقیمی، سید محمد (1384). کارآفرینی در سازمان‌های دولتی. تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
محمدی‌فر، یوسف و محمدرسول الماسی‌فر (1399). تبیین پیشران‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیق پدیده بیکاری در کرمانشاه. فصل‌نامه پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال نهم، شماره 16، صص128-129.
مقیمی، سیدمحمد و مجید رمضان (1392). پژوهشنامه مدیریت. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
ملک‌سعیدی، بخشی‌جهرمی و فروزانی (1392). عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران: 9(1)، صص 141-152.
نجفی‌کانی، علی‌اکبر، مهدی حسام و حدیثه آشور(1394). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان استراباد جنوبی در شهر گرگان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 1، صص 37-56.
Burnett, K.A.,  and  Danson,  M.  (2017). Enterprise and Entrepreneurship on Islands and Remote Rural Environments. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 18(1): 25-35.
Drucker, P. F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper & Row Publishers.
Fredrick, M. and Long, C.(1989). Entrepreneurship Theories and their Use in Rural Development: An Annotated Bibliography. Washington DC.: Economic Research Service (DOA).
Gibb, A. (2006). Entrepreneurship: Unique Solutions for Unique Environments. Is It Possible to Achieve This with the Existing Paradigm? International Journal of Entrepreneurship Education, 5, pp. 93-142.
Kuratka, D. F. and Richard, M. H. (1997). Dryden Press Series in Entrepreneurship: Entrepreneurship (4th Ed.). Ohio: South-Western College Publication.
Lath, L. and Murthy, B.E. (2009). Problems of Small-Scale Entrepreneurs in Nellore District. Journal of Chinese Entrepreneurship, 1 (30): 268-278.
Osemeke, M. (2012). Entrepreneurial Development and Interventionist Agencies. International Journal of Business and Social Science, 3(8): 255 - 265.
Petrin, T. (1994). Entrepreneurship and Supporting Institutions: An Analytical Approach. 7th FAO/REU International Rural Development Summer School, 8-14 September 1994. Herrsching, Germany, pp. 99- 97.
UN General Assembly (2016). Entrepreneurship for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2016; NY, USA: United Nations.