ارزیابی عملکرد حرارتی یک دودکش خورشیدی با دو حالت مستقل و تزریق هوا از کف - نمونه موردی: ساختمان اداری در شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

3 استادیار گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

سهم عمده‌ای از مصرف انرژی با بهره‌گیری از تجهیزات مکانیکی تأمین می‌گردد. روش طراحی غیرفعال می‌تواند به حفظ شرایط حرارتی آسایش در ساختمان‌ها و کاهش مصرف انرژی کمک کند. به‌طور‌خاص، اجرای دودکش‌های خورشیدی در جهت تهویه هوای داخلی ساختمان باعث کاهش راندمان انرژی می‌شود. در این مقاله یک ارزیابی عملکرد آسایش حرارتی در یک ساختمان دولتی با و بدون ادغام دودکش خورشیدی توسط برنامه شبیه‌سازی دیزاین‌بیلدر مدل‌سازی شده و با استفاده از روش دینامیک سیالات (CFD) به بررسی توزیع دمایی و نحوه جریان هوا پرداخته شد که نتایج نشان داد که ادغام دودکش های خورشیدی می‌تواندPMV (میانگین رأی پیش بینی شده) را به میزان 55 درصد نسبت به ساختمان پایه کاهش دهد و مقادیر آن به بازه استاندارد اشری 55 و ایزو7730 نزدیک گردد. در ادامه تحقیق آزمایش-هایی بر ایجاد حفره تحتانی دودکش انجام گرفته شد که مکش هوای بیرون به داخل دودکش را به‌عهده دارد و نتایج آن به افزایش عملکرد دودکش‌های خورشیدی و نزدیک کردن به معیار آسایش حرارتی فنگر انجامید. بطوریکه معیار آسایش حرارتی PMV از 63/4 واحد به میزان 56/2 واحد و میانگین دمای هوای اتاق‌ها در گرم‌ترین ماه سال (جولای) از 21/36 درجه سانتی‌گراد به 61/33 درجه رسید که میانگین دما، مقدار 6/2 درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا کرده است. به‌طورکلی، سیستم ترکیبی دودکش خورشیدی و با تزریق هوا از کف آن، میزان تهویه بالاتری را در محیط داخلی ایجاد می‌کند و پتانسیل بالاتر آن را به‌عنوان یک سیستم تهویه غیرفعال در اقلیم گرم خودنمایی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of thermal performance of a solar chimney with two independent modes and air injection from the floor - Case study: Office building in Kerman

نویسندگان [English]

  • Poopak Poursistani 1
  • Hossein Medi 2
  • mostafa mafi 3
1 Department of Architecture, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch. Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Qazvin Branch, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The major share of energy consumption in the building sector includes cooling and heating systems. However, today the need for thermal comfort of users is met by using mechanical equipment. Passive design method can help maintain comfortable thermal conditions in buildings and reduce energy consumption by minimizing the use of mechanical or electromechanical air conditioning systems. In particular, the implementation of solar chimneys to ventilate the interior of the building reduces energy efficiency. Solar chimney is a passive and innovative design. In this article, an evaluation of thermal comfort performance in a government building with and without solar chimney integration in Kerman is presented, which is modeled by Design Builder simulation program and using fluid dynamics method. (CFD) The temperature distribution and airflow were studied. The results of this study showed that the integration of solar chimneys can reduce the PMV (predicted average vote) by 55% compared to the base building and its values ​​to The standard range of Ashri 55 and ISO 7730 is approaching. In the continuation of the research, experiments were performed on creating the lower cavity of the solar chimney. So that the PMV thermal comfort criterion from 4.63 units to 2.56 units and the average room temperature in the hottest month of the year (July) from 36.21 degrees Celsius to 33.61 degrees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Chimney
  • Thermal Assessment - Hot and Dry Climate
  • Builder Design
­Ahmadi, M.H., Mohammadi, A.H., Dehghani, S. (2013). Evaluation of the maximized power of a regenerative endoreversible Stirling cycle using the thermodynamic analysis. Energy Conversion and Management, 76: 561-570. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.07.082
ASHRAE 55 (2010), ANSI/Ashrae Standard 55-2010, Ashrae Environmental Conditions For Humman Occupancy, Atlanta, Ga, USA:American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
Garcia-Hansen V, Esteves A, Pattini A. (2002). Passive solar systems for heating, daylighting and ventilation for rooms without an equator-facing facade. Renew Energy;26:91–111.
Gehad Mekkawi, Rana Elgendy, (2016) Solar Chimney for Enhanced Natural Ventilation Based on CFD-Simulation for a Housing Prototype in Alexandria, Egypt, Conference: The 63rd International Conference on Civil and Architectural Engineering (ICCAE), At Berlin, Germany, July.
J. Mathur, N. Bansel, S. Mathur, and M. Jain, (2006), "Experimental investigations on solar chimney for room ventilation, "Solar Energy, vol.80, pp.927-935,
Khanal R, Lei C. (2011). Solar chimney–a passive strategy for natural ventilation. Energy Build 2011;43:1811
Mathur, J., Mathur, S., ANUPMA, (2006). Summer-performance of inclined roof solar chimney for natural ventilation. Energy Build. 38, 1156–1163.
Naraghi MH, du Sordet RC. (2011) Stack effect correlation for rooftop solar chimneys. In: Proceedings of the ASME 2011 international mechanical engineering congress and exposition: American Society of Mechanical Engineers. p. 801–8.
taban, Mohsen: pourjafar, Mohammadreza; Bemanian, Mohammadreza and Heidari, Shahin, (2013) ''Climate Impact on Architecture ornament Analyzing the Shadow of Khavoon in Dezful Historical Context with the Use of image Processing'', Naghshejahan, 2(3) 79-90.
Ürge-Vorsatz D, Cabeza LF, Serrano S, Barreneche C, Petrichenko K. (2015) Heating and cooling energy trends and drivers in buildings. Renew Sustain Energy Rev;41:85–98.
A. Bouchair and D. Fitzgerald, (1988), "The optimum azimuth for a solar chimney in hot climates," Energy and building,s, vol. 12, pp.135-140,
A. Bouchair, (1994), 'Solar chimney for promoting cooling ventilation in southern Algeria," Building Services Engineering Research and Technology, vol.15,pp.81-93.
Abd Elbar, A.R., Hassan, H., (2019), Experimental investigation on the impact of thermal energy storage on the solar still performance coupled with PV module via new integration. Sol. Energy 184, 584–593. https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.042
Ahmadi, M.H., Ahmadi, M.A., Mohammadi, A.H., Feidt, M., Pourkiaei, S.M. (2014).Multi-objective optimization of an irreversible Stirling cryogenic refrigerator cycle. Energy Conversion and Management, 82: 351-360. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.03.033
Ahmadi,P, Dincer,I. ,Rosen,M.A. (2013), Thermodynamic, modeling and multi-objective evolutionary-based optimization of a new multigeneration energy system. Energy Convers Manage, 76: 282-300. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.07.049
Ansari manesh, Maryam, Nasrollahi, Nazanin, (2014), Determining the range of thermal comfort of residents in order to optimize the quality of indoor environment in office buildings in Kermanshah, Naghsh Jahan, Fourth Year, No. 2, December ,pages 17-27.
Bahadorinezhad, Mahdi, Ya'ghobi, Mahmoud, (2006), Natural ventilation and cooling in traditional Iranian buildings ", University Publishing Center, Tehran,.
Cole, R.J., Fedoruk, L., (2015), Shifting from net-zero to net-positive energy buildings. Build. Res. Inf. 43, 111–120. https://doi.org/10.1080/09613218.2014.950452
DesignBuilder. (2016), DesignBuilder Software (online). Gasglow, Scotland: DesignBuilder Software Ltd. [Accessed 14 May 2016]
Hashemi Rafsanjani, Layli alsadat, Haydari, Shahin, (2019), Assessing Comparative Thermal Comfort in Residential Houses Hot and Dry Climate Case Study: Kerman Province, Shahr Magazine and Indigenous Architecture, Fall and Winter, No. 8
I. Koronaki, (2013), "The impact of configuration and orientation of solar thermosyphonic systems on night ventilation and fan energy savings," Energy and Buildings, vol. 57, 119-131.
J. Khedari, B.Boonsri, and J. Hirunlabh, (2000), "Ventilation impact of a solar chimney on indoor temperature fluctuation and air change in a school building," Energy and building, vol.32,pp.89-93,
Kerman Province Management and Planning Organization, (2016), Studies of the second stage of planning in Kerman province Review of studies of the first stage.
Lal S, Kaushik S, Bhargav P. (2013). Solar chimney: a sustainable approach for ventilation and building space conditioning. Int J Dev Sustain;2:277–97.
medi, hossein, khoshbakht, yaser, Azmodeh, Maryam, (2020), Investigating the geometry of urban blocks in the amount of thermal comfort of open space in the warm period of the year (Case study: Hamedan city), Urban design studies and urban research, spring, third year - No.10 p28 to 39)
Meteorological site of Kerman province,(2020). http://kerman-met.ir/
Mojarad, Firouz, Moradi, Kamran, (2014), Attitude on the imbalances and trends of sundials in Iran, Geography and Development,
P.O. Fanger, (1972) Thermal comfort analysis and application environmental engineering. Megrawhill book-company, Newyork,
R. Bassiouny and N. S. Koura, (2008), "An analytical and numerical study of solar chimney use for room natural ventilation, "Enegy and building, vol.40, pp. 865-873,
Shikhzade, Ghanbarali, Sadripour, Sroush, Mollamahi, Mahdi, (2019),  Numerical study of the effect of speed and location of ceiling fan on thermal comfort and reduction of energy consumption in office buildings, Amir Kabir Mechanical Engineering Journal, Volume 50, Number 2, Pages 309 to 326
X. Jianliu and L. Weihua, (2013), "Study on solar chimney used for room natural ventilation in Nanjing," Energy and Buildings, vol. 66, pp.467-469,
Zanganh, Najme, Barzgar, Zahra, (2019), Comparison of the internal and external thermal comfort of winter residence and central courtyard in traditional house by PMV and PPD method (case study: Shiraz Tulai House), environmental studies of Haft Hesar,summer  - No.24 - P 55 to 68.
Zomorodian, Zahrasadat, Aminian, Saeid, Tahbaz, Mansoure, (2016), Evaluation of thermal comfort in the classroom in hot and dry climate "Field studies: Girls' primary school in Kashan", Journal of Fine Arts -Architecture Urban Planning, V(21), Build;43:1811. P17-28