تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری و ارائه مدل در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری و ارائه مدل در سازمان های ورزشی است روش پژ وهش حاضر توصیفی – پیمایشی و به لحاظ هدف، کابردی است. جامعه آماری تحقیق ، کلیه مدیران و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان ایران می باشد که تعداد آنها برابر با 460 نفر می‌باشد. که با مراجعه به جدول مورگان تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد به منظور تعیین روایی پرسشنامه از دیدگاه متخصصین و اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ (780/0) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss21 و Liserel نسخه 8.8 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای ارزیابی عوامل فردی ، ارزیابی عوامل سازمانی ، ارزیابی عوامل فرایندی، تعیین خط مشی ، ارزیابی کاندیداها ، توسعه کاندیداها و متغیر ارزیابی اثربخشی قابلیت پیش بینی میزان پیاده سازی نظام جانشین پروری در سازمان های ورزشی را دارند. لذا شناسایی عوامل کلیدی در مدیریت موثر جانشین پروری و تجزیه و تحلیل نرخ تاثیر آن در سازمان های ورزشی امری ضروری می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specification Components of Implementation Management Displacement and Model Exhibition in Sporting Organizations

نویسندگان [English]

  • Ronak Akbari 1
  • ali zarei 2
  • farshad tojari 3
  • zinat nikaeen 4
1 PhD Student in Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of the Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The research aim is specification components of implementation management displacement and model exhibition in sporting organizations. Research methodology is descriptive-measuring and it is an applicational research based on its aim. Research statistic population include all mangers and experts in youth and sport administrations in Iran, which include 460 individuals, 210 individuals have been chosen by referencing to Morgan table. To gather research data, researcher made questionnaire has been used. To determine the questionnaire based on experts` and masters` perspectives of sport management. To determine questionnaire lasting, Alpha Korenbakh Test (0/078) has been used. Then, in order to investigate questionnaire validity and deduction, spss 21 and liserel of 88 copy have been used. Research findings represent that evaluating variables such as, individual factors, evaluation of organizing factors, evaluation of processing factors, policy determination, candidates` evaluations, candidates` developments, and evaluation variable of have amount prediction capability effecting evaluation of displacement system implementation in sporting organizations. So, key factors recognition in effective management of and rate analysis are very important in sporting organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Displacement
  • sporting organizations
  • modeling
ابوالعلائی، بهزاد، بابائی، محمدعلی (1384). بازاند­یشی در مدیریت منابع انسانی با توجه به روندهای آتی. موسسه ی مطالعات و بهره وری و منابع انسانی، تهران، دبیر خانه دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
بردبار، غلامرضا. کریمی، اوژن. زارع، ناصر. کنجکاو­منفرد، امیررضا (1391). شناسایی مولفه­های شایسته­گزینی برای بهینه­سازی مدل جانشین­پروری. دوفصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال چهارم، شماره 1، شماره پیاپی 11، بهار و تابستان، ص 114 ـ 87.
بیدختی، علی اکبر. نعمتی، محمد علی. کریمی، فروزان(1392). نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران). پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی سال پنجم، شماره ی دهم، ص 36-58.
رضائیان، علی(1380). مبانی سازمان و مدیریت. تهران سازمان مطالعات و مدیریت درسی، انتشارات سمت
فعال، آرمین. علی دوست قهفرخی، ابراهیم. جلالی فراهانی، مجید (1394). رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال پنجم، شماره 3، ص 37-45.
کرباسی، نغمه­السادات. علوی، بابک (1390). ملاحظات طراحی و پیاده­سازی اثربخش نظام جانشین­پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش­محور. فصلنامه علوم مدیریت ایران سال ششم، شماره 22، تابستان، ص 59 ـ 27.
گای، ماتیو. سی مز، دورس (1388). توسعه استعدادهای آتی راهنمای کاربردی مدیریت استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری. ترجمه: نسرین جزنی، تهران، نشر سرآمد، چاپ اول.
هادی­زاده­مقدم، اکرم. سلطانی، فرزانه (1390). تبیین مولفه­های پیاده­سازی مدیریت جانشین­پروری در سازمان (مطالعه موردی: حوزه­های ستادی شرکت نفت و شرکت­های تابعه مستقر در تهران). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره 10، زمستان، ص 82 ـ 40.
Ahmadi, S. Sarlak, M. Mahdavi, M. Daraei, M. Vahidi, T (2012). Identifying the key factors in effective Succession Management and Distribution Company, Interdisciplinary Journal of Research in Business, Vol. 2, Issue. 7, (pp.46- 61)
Barner, R (2006). “Bench Strenght”, San Francisco, American Management Association.
Carroll Thatcher planning group (2004).”Passing the Torch- Corporate Succession Planning”, PP.3-1, www.thatcher planning.com
Clawson, J. G (1996). “Mentoring in the Information Age”, Leadership & Organization Development Journal, Vol.17, NO.3, 6–15.
Gomulya, D. Boeker, W (2014). How Firms Respond to Financial Restatement: CEO Successors and External Reactions, ACAD MANAGE J, vol. 57 no. 6 1759-1785
Haynes, Ray K and Ghosh, Rajashi (2006). “Mentoring and Succession Management: An Evaluative Approach to the Strategic Collaboration Model”, Review of business.
Helton, K. A. & Jackson, R. D (2007). Navigating Pennsylvania's Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment, Public Personnel Management, Vol. 36, No. 4, 335-47.
Hunte-Cox, D. E. (2004). Executive succession planning and the organizational learning capacity. Doctoral dissertation, The George Washington University, Washington D. C., United States. Abstract retrieved November 10, 2007
Hutcheson Peggy G (2006). “Creating a Development Culture Through Mentoring Employment” 25-33.
Kim, Sooyoung (2007). “Learning goal orientation, formal mentoring, and leadership competence in HRD A conceptual model”, Journal of European Industrial Training, Vol. 31 No. 3, 181-94.
Kim, Y (2006). Measuring the value of succession planning and management: A qualitative study of U. S. affiliates of foreign multinational companies, Dissertation Submitted in The Pennsylvania State University.
Kim, y (2005). Manag ing succession: developing tomarrow's leaders today, A future executive leadership competencyframework. Master of art in leadership and training, royal yoads university.
Romejko, M.A (2008). “Key charachteristics of succession planning program at a government research center”, A dissertation for the degree of doctor of education in organizational leadership, United State, Pepperdine University.
Villadsen, A, R (2014) The Relation Between Executive Succession and Corporate Capacity, Journal of Public Administration Re