ارائه الگوی بهینه‌ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه حمل ‌و نقل با کلیه جنبه‌های زندگی در شهرها در ارتباط است. داشتن رویکرد پایدار مستلزم داشتن تطابق و هماهنگی میان فعالیت‌های انسانی با یک محیط با نشاط و مبری از آلاینده‌ها در کنار حمایت از پویایی و عدالت اقتصادی به همراه سرزندگی و عدالت اجتماعی است که به‌عنوان ابعاد اصلی توسعه پایدار مطرح است. هدف این مقاله ارائه الگوی بهینه‌ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در آزمون فرضیات از نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده خواهد شد. یا بعبارتی چون تحقیق کیفی است برای تحلیل آن ابتدا تبدیل کیفیت به کمیت با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آمار ناپارامتریک در محیط SPSS و بیان تصویری آن در محیط GIS اقدام خواهد شد. در این پژوهش جهت یافتن سوخت پاک و بومی‌سازی آن با توجه به وضعیت کلان‌شهر تهران و کشور در ابتدا 5 سوخت مصرفی خودرو در ایران نظر 40 کارشناس و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و در نرم‌افزار Expert Choice مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت با توجه به 5 عامل مطرح شده از کارشناسان خواسته شده است که سوخت نهایی با کمترین میزان آلودگی و بیشترین میزان تولید در کشور را معرفی کنند؛ که نتایج در قالب طیف 5 گزینه‌ای لیکرت و با استفاده از آزمون t مورد آزمون قرار گرفت که سوخت گاز فشرده (CNG) به عنوان مناسبترین سوخت که دارای قابلیت بالای بومی سازی در تهران و کشور است معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the optimal model of Tehran urban transportation with emphasis on localized clean energy

نویسندگان [English]

  • Gholam hosein Azizyan 1
  • Ali Asghar Rezvani 2
  • Rajabi Azita 3
1 Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, transportation is associated with all aspects of life in cities. Having a sustainable approach in this basin requires coordination between human activities with a vibrant environment and pollution-free along with supporting dynamism and economic justice along with vitality and social justice, which are the main dimensions of sustainable development. The purpose of this article is to present the optimal model of urban transportation in Tehran with emphasis on clean localized energy. In this research, SPSS and GIS software will be used to analyze the information in testing hypotheses. In other words, because the research is qualitative, to analyze it, first quality is converted into quantity using a questionnaire and non-parametric statistics analysis in SPSS environment and its visual expression in GIS environment. In this study, in order to find clean fuel and localize it according to the situation of Tehran metropolis and the country, first 5 car fuels consumed in Iran, including: gasoline; Gasoline, compressed gas, liquefied petroleum gas and electricity from 5 different directions analyzed by 40 experts using AHP hierarchical analysis process method and in Expert Choice software. Finally, according to the 5 factors raised, experts have been asked to introduce the final fuel with the lowest pollution and the highest production in the country; The results were tested in the form of a 5-point Likert spectrum using t-test that compressed gas (CNG) fuel is introduced as the most suitable fuel that has a high localization capability in Tehran and the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Transport
  • Fuel
  • Clean Energy
  • Tehran
احدی، محمدرضا؛ ضرغامی، سعید و آقا محمدی، آرزو، ۱۳۹۳، بررسی شاخص‌های توسعه پایدار در برنامه‌ریزی حمل‌ و نقل، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد: شورای اسلامی شهر مشهد.
پوراشکاء، اسماعیل، رمضانیان، محمدرحیم؛ و ساره نبی زاده، ۱۳۹۳، ارزیابی پایداری سیستم‌های حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی: شهر رشت، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 2 (8).
پیران، محمد. 1392. اماکن سنجی ایجاد قطار شهری و تأثیر آن بر توسعه پایدار شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه اراک.
تقوایی، مسعود و سجادی، مسعود. 1395. ارزیابی و تحلیل شاخص‌های حمل‌ونقل پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، معماری و شهر پایدار، سال چهارم، شماره اول.
جعفری، مهدی استادی و رصافی، امیر عباس. 1391. الگوی زیست‌محیطی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری با استفاده از مدل‌های سیستم پویایی، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره چهاردهم، شماره سه.
حسینی، علی و سلطانی، حسین. 1388. شهرها، راه‌حل هستند نه مسئله، نگاهی به موفقیت کوریتیبا، شهر نگار، 29-30.
زالی، نادر، منصوری بیرجندی، سارا، 1394. تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه حمل‌ونقل پایدار در افق 1404 کلان‌شهر تهران (روش تحلیل ساختاری)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره نوزدهم. شماره 2.
سعید نیا، احمد. 1381. کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها جلد سوم (حمل‌ونقل شهری). انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
سلطانی، علی. 1390. مباحثی در حمل‌ونقل شهری با تأکید بر رویکرد پایدار، مرکز نشر دانشگاه شیراز.
شمس، مجید و برگی، فاطمه. 1393. ارزیابی اثرات زیست محیط حمل‌ونقل شهری با رویکرد توسعه پایدار (بخش مرکزی شهر ملایر)، نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال ششم. شماره 4.
مصطفوی ثابت، سیده مهنوش، 1396. بررسی اثرات زیست‌محیطی حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در فاز بهره‌برداری با رویکرد حمل‌ونقل پایدار. مطالعه موردی: آزادراه قزوین - رشت و خط راه‌آهن قزوین – رشت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه گیلان.
Gould,k.(2006) Future forms and design for sustainable cities,Architectural Record. Vol.194
Haghshenas,H.Vaziri,M.)2012 (Urban sustainability Transportation Indicator,for Global comparison,Ecological indicators 15,115-121.
Harding,R.(2006).Ecologically sustainable development: origions, implementation and challenges. Desalination.(187).
Jabareen, Y.R. "Sustainable Urban Forms Their Typologies, Models, and Concepts", Department of Urban Studies, Massachusetts Institute of Technology, 2006.
Litman T.(2009).Well Measured Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning,Victoria Transport Policy Institute,Canada.http:// www.vtpi. org/.
Litman,T; Burwell,D. (2006), “Issues in Sustainable Transportation,” International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 6, No. 4, pp. 331-347; at www.vtpi.org/sus_iss. pdf.
Sneddon,C.Howarth,R.B.Norgaard,R.B.(2006).sustainable deveiopment in a post- Brundtland world. Ecological Economics.(57).
TRB (1997), Toward A Sustainable Future; Addressing the Long - Term Effects of Motor Vehicle Transportation on Climate and Ecology, Committee for a Study on Transportation and a Sustainable Environment, Na tional Academy Press ( www.trb.org).
United Nation.(1992).Agenda 21:The United Nations Programmer of Action from Rio. United Nations,New York