حفاظت از محیط زیست در نظام سیاست گذاری ملی و بین المللی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

چکیده

امروزه محیط زیست و حفاظت از آن به ارزش اخلاقی و اجتماعی تبدیل شده است که حمایت قانونی از آن بسیار لازم به نظر می رسد. در کشور ما شمار قوانینی که در راستای حمایت از محیط زیست وضح گردیده است زیاد می باشد و این قوانین غالبا در بر گیرنده حمایت کیفری از محیط زیست می باشند اما متأسفانه در عمل رویه قضایی حمایت چندانی از محیط زیست نمی کند. در واقع سیاست کیفری ایران به عنوان بخشی از سیاست جنایی تنهایی قادر به رفع مشکلات زیست محیطی نمی باشد و باید همراه با اقدامات اداری و فرهنگی و اقتصادی باشد. تحولات اجتماعی و صنعتی در جوامع مختلف مباحث جدیدی را برانگیخته و حتی دسته جدیدی از جرایم را مطرح نموده است که در این راستا می توان از جرایم زیست محیطی به عنوان یکی از اشکال جدید بزهکاری یاد کرد. باید به جای تکیه بر قواعد حقوقی به ترویج قواعد اخلاقی مربوط به محیط زیست پرداخت، تصویب قوانین همیشه راه حل مشکل نیست؛ اما برای حفاظت از محیط زیست وجود قوانین و مقررات کارآمد می تواند مفید باشد. قوانین فراوانی به تصویب مقنن رسیده و اسناد متعدد بین المللی وجود دارد تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند، اما برای تاثیر گذاری هر چه بیشتر کیفری می بایست جنبه های دیگر سیاست جنایی همچون سیاست جنایی مشارکتی و سیاست قضایی نیز در زمینه حفاظت از محیط زیست تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental protection in the national and international policy system

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Nojavan 1
  • Jamal Beigi 2
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Today, the environment and its protection have become a moral and social value that legal protection is very necessary. In our country, the number of laws that have been clarified in order to protect the environment is high, and these laws often include criminal protection of the environment, but unfortunately, in practice, the judicial procedure does not provide much protection to the environment. In fact, Iran's criminal policy as part of criminal policy alone is not able to solve environmental problems and must be accompanied by administrative, cultural and economic measures. Social and industrial developments in different societies have raised new issues and even raised a new category of crimes, in this regard, environmental crimes can be mentioned as one of the new forms of crime. Instead of relying on legal rules, we should promote ethical rules related to the environment. Passing laws is not always the solution; But for the protection of the environment, the existence of effective laws and regulations can be useful. Numerous laws have been passed by the legislature and there are numerous international instruments to protect the environment from degradation, but in order to be as effective as possible, other aspects of criminal policy, such as participatory criminal policy and judicial policy in the field of environmental protection, must be Bio-enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • national policy
  • international instruments
  • criminal policy
امیرارجمند، اردشیر­(1374)، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 15
انصاری، جلال، عطازاده، سعید­(1398)، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﻼﻫﺒﺮداری و ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی، پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، ش 3
بابایی، رامین­(1394)، بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق بر محیط زیست، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، استادراهنما رضا نیکخواه
تقی زاده، مصطفی­(1387)، حقوق محیط‌زیست در ایران، سمت، تهران
دﻟﻤﺎس ﻣﺎرﺗﻲ، ﻣﻲری­(1393)، ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠـﻲ ﺣﺴـﻴﻦ نجفی اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدی، ﺗﻬﺮان، ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان
رمضانی قوام آبادی، محمد حسین­(1391)، بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت‎ها و تنگناه، راهبرد، ش 65
رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺮﻳﺎﺳﻴﻦ و ﻋﻠﻴﺰاده، اﻛﺒﺮ­(1392)، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ؛ اﺑﺰارﻫﺎ، ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ دﺧﻴﻞ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻛﺎرآﮔﺎه 7(25)
سروستانی، صدیق، فرجیها، محمد­(1388)، پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی، معاونت آموزش ناجا، تهران
ﺷﻴﻌﻪ ﻋﻠﻲ، ﻋﻠﻲ؛ زارع، وﺣﻴﺪ و زارع، ﻣﺠﺘﺒﻲ­(1394)، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ واﻛﻨﺸﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ، ش 2(4 و 5)
فهیمی، عزیز الله­(1387)، فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن، فصلنامه پژوهش های فلسفی- کلامی دانشگاه قم، ش 3(35)
قاسم زاده، سید روح الله­(1386)، بررسی ابعاد حقوق محیط زیست با تاکید بر جنبه های پیشگیری از آلودگی محیط زیست، فصلنامه علامه، ش 15
لاهیجانیان، اکرم الملوک، ارجمندی، رضا، محرم نژاد، ناصر، جمشیدی دلجو، مجتبی­(1389)، بررسی ساختار و عملکرد سازمان های غیردولتی زیست محیطی و نقش آن ها در فرآیند توسعه شهری استان تهران .علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره دوازدهم، ش 3
ﻟﻌﻠﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻣﻌﻈﻤﻲ، ﺷﻬﻼ­(1396)، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اﻳﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺰهدﻳﺪﮔﻲ زﻧﺎن. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻘﻮق و ﻓﻘﻪ 3(1)
ﻣﯿﺮﻋﻈﯿﻢ، ﻗﻮام­(1375)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
gurevitch,Jessica, the ecology of plants, published by sinauer, usa,2002