مداخله دولت در صنعت خودروسازی با تاکید بر مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government intervention in the automotive industry with emphasis on the components of sustainable development management

نویسندگان [English]

  • Alimardan Azimi Fashi 1
  • Seyed Mohammad Ghari Fatemi 2
  • Saber Niavarani 3
  • Ali Akbar Gorji 4
1 PhD student in the field of public law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sustainable development of a country based on local criteria and priorities contained in the upstream documents, including the Economic, Social and Cultural Development Vision Document of the Islamic Republic of Iran 1404 in all economic areas, including the automotive industry. The sustainable development of a country in the automotive industry is based on components such as privatization, good governance, transparency and the fight against corruption. The existence of state ownership or state-owned interventions in the automotive industry has become a major challenge for a variety of reasons that exacerbates corruption and slows down the possibility of good governance, which is one of the key components in achieving sustainable management development. Makes. The main question of the present study is what are the legal approaches to government intervention in the period of the Islamic Republic of Iran in the automotive industry according to the components of sustainable development management? The result of the present study, which has been done with a descriptive-analytical approach, is that in different periods of the Islamic Republic of Iran, the approaches governing government intervention in the automotive industry are divided into three categories: environmental protection, consumer protection and protection Or restored economic order are divided. However, of these three approaches, government intervention in Iran in the automotive industry, which is mainly aimed at maintaining or restoring economic order, not only did not have objective and legal results in the field of sustainable development, but also led to the development of corruption. Has been.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development management
  • consumer rights protection
  • regulation
Aghai-e-Toogh, Moselm and Latifi, Hasan(2010), ‘’ the Discrimination between Lawmaking and Assigning a Volume, The Administrative Law Journal, version 6, pp73-87.
Gholipoor, Rahmatalloh, 2001, The Analyzing on the series in Iran ‘’, Islamic Fortune Journal, version 21, pp 19-56.
Gholipoor, Rahmat-e-Allah (2012), ‘’ The Analyzing the Relationship between the Good Governance and The Corruption ‘’, Management Culture Journal, the third number, 10th volume, pp 30-42.
Kamali, Yahya;(2009) What is good governance? Tadbir Monthly, No. 206
Mahmoodi, Amir and Arashpoor, Alireza, (2018) ‘’ Good Governance: The Empowerment Mechanism for Realizing Development ‘’, Global Policy Journal, Sixth volume, pp 189- 230.
Mohseni, Farid; Farajpour Asl Marandi, Ali Asghar;(2014) The Rule of Law in the Iranian Judicial System, Quarterly Journal of the Islamic Government, Year 18, Issue 2, Consecutive 68
Pika, George, (2012) ‘’Criminology ‘’, Translated by Ali Hossein Najafi, Mizan Publication, the 2th Version.
The Islamic Shura Assembly, (2004) The Governance and Anti-Corruption: Good Governance Thesis, The Islamic Shura Assembly, pp 71-74.
UNODC, (2012) '' Criminalization and Law Enforcement: The Pacific ‘s Implementation of Chapter IIII of the UN Convention Against Corruption ‘’,UNDOC Bulletin, version 3 https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/Pacifics_Implementation_of_UNCAC_Chapter_III.pdf
Vijeh, Mohammad Reza;(2015) Supervision of Constitutional Protection Authorities on Ensuring Transparency of Laws, Journal of Legal Research, Volume 10, Number 19,