جذابیت سنجی راهبردهای توسعه گردشگری جزایر مرزی در خط ساحلی خلیج فارس با استفاده از ماتریس اندازه گیریQSPM

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 دکترای جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

اهمیت گردشگری در عصرحاضربیش از همه وابسته به چرخه اقتصادی آن می‌باشد که قابلیت بالایی در زمینه ی پویایی اقتصاد محلی و بین‌المللی دارد، خلیج فارس خاستگاه ثروت کشورهای پیرامون خود و عرصه قدرت کشورهای مختلف جهان است، خط ساحلی خلیج فارس دارای توانمندی‌های لازم و زیر ساخت‌های مناسب برای توسعه گردشگری در حوزه‌های مختلف گردشگری می‌باشد. هدف این پژوهش تدوین راهبردهای امکان پذیر و نیز اولویت‌بندی بین راهبردها برای تخصیص بهتر زمان و هزینه جهت بهره‌مندی از مزایای توسعه صنعت گردشگری در خط ساحلی خلیج فارس می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس‌های سه گانه عوامل داخلی (IFE)، ‌عوامل خارجی (EFE) و ترکیبی (IE)هریک از ابعاد توسعه گردشگری جزایر مرزی در خط ساحلی خلیج فارس مورد ارزیابی و اندازه‌گیری قرار می گیرد، ‌و سپس باتوجه به نتایج ماتریس‌ها، راهبردهای مختلف در چهار وضعیت WO,SO,WTوST تعیین و با تشکیل ماتریس اندازه‌گیری کمی QSPM جذابیت هریک از راهبردها و عوامل اصلی تعیین و نسبت به اولیت بندی و تعیین میزان جذابیت راهبردها اقدام می شود.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای می‌باشدکه به منظور ارزیابی و تخصیص وزن به متغییرهای ماتریس‌ها و مدل‌های تحقیق، جامعه آماری تعیین گردیده وبه منظور تعیین نرمال بودن توزیع جامعه‌ی آماری از آزمون کلموگرف – اسمیرنف استفاده شده است. یافته‌های به دست آمده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمی‌نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده بر اساس مدل SWOT، راهبرد گسترش مراکز تجاری و اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری (ST4) و مناسب سازی خط ساحلی بر اساس استانداردهای جهانی (ST5) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.15و 1.98) دارای بیشترین جذابیت و راهبرد برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های مختلف در سطوح گوناگون (ST9) با نمره 1.92 در مقایسه با سایر راهبرد‌های تحلیل شده، دارای کمترین جذابیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attractiveness Survey Persian Gulf coastline and islands tourism development strategies Using the QSPM measurement matrix

نویسندگان [English]

  • nabi omidi 1
  • hamid reza saedy nejad 2
  • ali akbar omidi 3
  • malak malakshahi 4
1 Department of Management, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 PhD student in Political Science, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 PhD in Sociology, Lecturer, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

In this study, the matrix triple Internal Factors, External factors & combinatorial, each aspect of the model is assessed and measured. According to the matrix product strategies in the four conditions (WT, SO, WO and ST) determine, and formed Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), Attractiveness of various strategies are determined, and then they will be prioritized. This is an applied research and developmental. For evaluating and assigning weights to the variables, a questionnaire was designed and the group was targeted. Study Examples was randomly selected and the Cochrane formula is used to determine the number of Examples.The findings obtained from the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that Among the strategies developed based on SWOT, commercial and economic development strategies and development of tourism infrastructure (ST4) and coastline improvement based on international standards (ST5) having the highest score (2.15 and 1.98, respectively) had the highest interest, and Exhibiting and festivals of different strategies at different levels (ST9) with a score of 1.92 is the least attractive. showed that the strategies developed strategies, focusing on the needs and strategies to achieve the main precondition for development, Spread roads, rail network (ST7) and emphasize the main advantages of the introduction of boundary conditions (ST1) having the highest score (2.3 and 1.66, respectively) had the highest interest, and strategy coordination among executive agencies (ST4) with a score of 0.81 is the least attractive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Tourism
  • Persian Gulf
  • QSPM
  • SWOT
آقایی، ‌بهمن.(1367)، بررسی آثارحقوقی خلیج فارس بعنوان دریای نیمه بسته، نشریه سیاست خارجی، ‌شماره 2، ‌تهران.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، ‌مهدی (1386). گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ دوم، ‌انتشارت سمت، تهران
پیشگامی فر، زهرا. (‌1382)، ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی‌های اقتصادی چین و ژاپن، پژوهش‌های جغرافیایی، ‌دانشگاه تهران
خلیلی شورینی. سهراب (1377) ؛ "برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک". انتشارات یادواره کتاب، تهران.
منابع و ظرفیت‌های تولید نفت و گاز خاورمیانه، (1380) ماهنامه اقتصادی_تحلیلی پژوهش نفت، ‌گاز و پتروشیمی- شماره 7- تهران.
میرحیدر، دره.(1382)، فلات قاره ایران در خلیج فارس: چشم انداز ژئوپولوتیک انرژی، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، دانشگاه تهران.
Amore, Laouis & Jafar, Jafari(1988) Tourism- A vital Force for peace. Montreal: First Global Conference.
Chiang Lee, Chien and Chun-Ping Chang. (2008): Tourism development and Economic growth: A closer look at panels, Tourism Management 29.
Hytti, U, O’Gorman, C. (2004) what is Enterprise Education? An Analysis of the objective and Methods of Enterprise Education programmers in four
Hunter, C, & H. Green(1995) Tourism and the environment: A sustainable relationship, London and New York.
Lanza, Myriam and other (2003): Analyzing Heritage Resources for Urban Tourism in European Cities, in: Contemporary Issues in Tourism Development, Rutledge.
Liu, Juanita c. J. Sheldon and T. Var(1987) Resident Perception of the Environmental Impacts, Annals of Tourism Research, Vol 14.
Martin, B. S. and Usual, M(1990) examination of the relationship between carrying capacity and the tourism lifecycles: Management and policy implications. Journal of Environmental Management
MCGehee. N.G and K. L. Indirect(2004) Factors Predicting rural Residents' Support of Tourism, Journal of Travel research, vol 43.
Mowforth, A. & Munt, I.(1998) Tourism & sustainability: New tourism in the third world. London: Rutledge.
Murphy, P. E(1983) Perceptions and Attitudes of Decision Making Groups in Tourism Centers, Journal of Travel Research.
Pizam, A(1987) Tourism's Impacts: The Social Costs to the Destination Community as Perceived by its Residents, Journal of Travel Research.
Reihanian, A. Mahmood, N. Z. B. Kahrom, E. & Hin, T. W. (2012). Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National Park, Iran. Tourism Management Perspectives, 4, 223–228