رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

4 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

مفهوم فرهنگ استراتژیک از نظر رفتارهای سیاست خارجی امروز کشورها دارای اهمیت اساسی است. این مفهوم که توسط جک اسنایدر ابداع شده است ، در هسته اصلی درک ماهیت روابط بین دولتی قرار دارد و بنابراین به عنوان اصلی ترین رفتارهای سیاست خارجی کشورهای مدرن ملت عمل می کند. مفهوم فرهنگ استراتژیک از یک طرف ریشه های سازه انگاری دارد در حالی که در طرف دیگر ضربه ای به "تئوری انتخاب منطقی" نیز وارد می کند. این مقاله اساساً با استفاده از رویکرد سازه گرایانه برای درک عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران، پتانسیل آن در برقراری روابط راهبردی با ایران است. این مقاله نشان می دهد که ریشه فرهنگ های استراتژیک روسیه نسبت به اوراسیا اساساً بر اساس تجربیات متفاوت تاریخی مفهوم ایدئولوژی و اعتقادات رهبری آنها نسبت به منطقه است. بعلاوه فرهنگهای استراتژیک هر دو کشور همچنین با مفاهیم ما در مقابل دیگران که هسته اصلی الگوی ساره انگاری را تشکیل می دهند ، هدایت می شوند. در این مقاله استدلال می شود که با توجه به ویژگی فرهنگ استراتژیک روسیه که مبتنی بر قدرت سخت است، از پتانسیل اندکی برای برقراری روابط راهبردی میان دو کشور وجود دارد و دو کشور در بسیاری از حوزه ها مانند آسیای مرکزی قفقاز دریای کاسپین و حوزه انرژی با هم رقابت دارند. در این پژوهش منابع الکترونیک و نوشتاری استفاده شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivism approach toward Iran and Russia strategic culture in Eurasia geopolitics and its effect upon Iran national interests.

نویسندگان [English]

  • Alireza Rostamaghae 1
  • Abdolali Ghavam 2
  • Ahmad Naqibzadeh 3
  • Keyhan Barzegar 4
1 PhD Student in International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Political Science, Faculty of Political Science, University of Tehran, Tehran
4 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Science, Tehran University of Research Sciences, Iran
چکیده [English]

The concept of strategic culture is of fundamental importance for the foreign policy behaviors of countries today. This concept, developed by Jack Snyder, is at the core of understanding the nature of intergovernmental relations and therefore serves as one of the main foreign policy behaviors of modern nations. The concept of strategic culture has constructivism roots on the one hand, and strikes at "rational choice theory" on the other. This article basically uses the constructivism approach to understand the constructive elements of the strategic culture of Russia and Iran and its potential to establish strategic relations with Iran. This article shows that the roots of Russia's strategic cultures towards Eurasia are mainly based on different historical experiences, the concept of ideology and their leadership beliefs about the region. In addition, the strategic cultures of both countries are also guided by the concepts of “we against others” that form the core of the constructivism paradigm. In this article, it is been argued that, owing to the fact that nature of Russia's strategic culture is based on hard power, there is little potential for strategic relations between the two countries and these two countries compete with each other in many areas such as central Asia, Caucasus and Caspian see on the field of energy. In this research, electronic and written sources have been used and the information is collected in a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurasia
  • Iran
  • Russia
  • strategic culture
  • Strategic relation
امیدی، علی (۱۳۹۰). «چالش های ساختاری روابط راهبردی ایران و روسیه: سلطه ستیزی ایرانی و عمل گرایی روسی»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال ۴، شماره ۸ صص ۶۴
باقری دولت ابادی،علی(1398)،" دلایل عدم شکل گیری اتحاد میان ایران و روسیه" مطالعات تاریخی جنگ؛ فصلنامه علمی پژوهشی دوره سوم، شمارهی اول (پیاپی 7)، بهار ۱۳۹۸، صص ۳۳-۶۶
پیشگاهی فرد زهرا، صارم شیراوند(1397) تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین،"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،تابستان1397،شماره102، صص57-35
ترابی، قاسم؛ رضایی، علیرضا   (1390 ،) فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینهای ایجابی، شاخصه های اساسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال 14 ،شماره 4
جمالزاده، محمدعلی، (1372) ،تاریخ روابط روس و ایران، تهران: بنیاد افشار یزدی
حاجی یوسفی،امیرمحمد،عباس ذوالفقاری،(1396)"فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا"فصلنامه افاق امنیت،شماره 36صص151-
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1388) ،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت
دهقانی فیروزابادی،سید جلال(1391)نظریه ها وفرانظریه در روابط بین الملل، تهران:نشر مخاطب
دهقانی فیروزابادی،سید جلال(1394)نظریه ها وفرانظریه در روابط بین الملل، تهران:نشر مخاطب
زرگر، افـشین (1384) ،" تعـارض هـویتی در سیاسـت خــارجی روســیه " ، فــصلنامه مطالعــات آسـیای مرکزی و قفقاز ، شماره .5
زهرانی، مصطفی و شیراوند، صارم (1396  (،”بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاسـ ت فدراسـیون روسیه"، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار 1396 ،شماره 97
 سجادپور. محمد کاظم (1378) ،" عنصر بـین المللـی در روابـط ایـران و  روسـیه "، روابـط ایـران و روسیه ، تهران: انتشارات ایراس.
سجادپور. محمد کاظم (1387) ،" عنصر بـین المللـی در روابـط ایـران و  روسـیه "، روابـط ایـران و روسیه ، تهران: انتشارات ایراس.
سیمبر رضا، صارم شیراوند،(1394) پیوند میان ژنم و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی(مطالعه موردی: فدراسیون روسیه و گرجستان)، فصلنامه مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز،زمستان شماره92
عبداالله خانی، علی، (1386) فرهنگ استراتژیک، تهران: ابرار معاصر.
عسگری،محمود(1397) فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران؛ عوامل و ویژگی ها، فصلنامه راهبرد دفاعی،شماره 61،صص 127-87
عسگریان، حسین. (1394)چشم انداز روابط ایران و روسیه، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران.
فولر، گراهام، قبله عالم، ژئوپلیتیک ایران، ترجمه: عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.
قنبرلو، عبداله)1391) فرهنگ راهبردی و دفاع ملی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی،فصلنامه مطالعات راهبردی،پاییز،شماره57
قوام، سیدعبدالعلی (1384 )، نظریه ها و رویکردها در روابط بین الملل، تهران: سمت.
قوام، سیدعبدالعلی (1386 )، نظریه ها و رویکردها در روابط بین الملل، تهران: سمت.
قوام، سیدعبدالعلی (1393 )کاربردنظریه های روابط بین الملل ،تهران:انتشارات دنیای اقتصاد.
قوام، عبدالعلی (1387) " فرهنگ استراتژیک روسیه"، دو فصلنامه ایراس، سال سوم، مشاره 3
کولایی، الهه (1385 )، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهران: انتـشارات وزارت امورخارجه.
کرمی،جهانگیر،(1397)، ایران و روسیه در گذر تاریخ محیط امنیتی و مسأله تهدید و اتحاد، فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی سال نوزدهم، شماره 75 ،تابستان 1397 ،صص 97 -65.
کوزه گر کالجی،ولی(1395) ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی: تعامل و تقابل با سیاست خارجی آمریکا، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
کولایی، الهه. (1392)سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی. چاپ پنجم. تهران، سمت
کولایی،الهه و عفیفه عابدی(1397)جهموری اسلامی ایران در ادراک های رهبران روسیه، تهران:جهاد دانشگاهی.
متقی، ابراهیم، زهره پوستینچی)1390)الگو وروند در سیاست خارجی ایران،قم:دانشگاه مفید
مشیرزاده، حمیرا (١٣٨٩ ،) تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران، انتشارات سمت
مشیرزاده، حمیرا ، مجید کافی (١٣97) نگاهی دیگر به مبانی روابط خارجی ج.ا. ایران: فرهنگ راهبردی در دهه ۱۳۵۸-۱368، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی،تابستان،شماره35
نقیب زاده، احمد، (١٣78)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی ایرانیان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
ولی زاده اکبر، غلام رضا فیروزیان ،مرتضی شجاع، درآمدی بر فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژهش های انقلاب اسلامی،تابستان،شماره 13
ونت، الکساندر (1384 ( ، نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهـران : دفتـر مطالعات سیاسی و بین المللی.
Antczak, A. (2018), RUSSIA’S STRATEGIC CULTURE: PRISONER OF IMPERIAL HISTORY? vol. 60/2018, pp. 223–242 DOI: 10.15804/athena.2018.60.13 ,www.athenaeum.umk.pl ISSN 1505-2192
Barnett, Michael, and Raymond Duvall. (2005) Power in International Politics. International Organization 59 (01).
Browning CS (2018c) Geostrategies, geopolitics and ontological security in the Eastern neighbourhood: the European Union and the ‘new Cold War’. Political Geography 62: 106–115.
Cassidy, R.M. (2003). Russia in Afghanistan and Chechnya: Military Strategic Culture and the Paradoxes of Asymmetric Conflict. Carlisle: Strategic Studies Institute, Army War College.
De Garmo, Denise (2016). "TheU.S.-Israeli Strategic Alliance: How the United States Is Contributing to a “Disappearing” Palestine", Open Journal of Political Science, Vol.6, pp.34-43.
Eitelhuber, Norbert (2009), “The Russian Bear: Russian Strategic Culture and What it Implies for the West”, CONNECTIONS ,The Quarterly Journal, Volume IX, Number 1, Winter, Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes.
Ermarth, F. (2009). Russian Strategic Culture in Flux: Back to the Future? In: J. Johnson, J.A. Larsen, & K.M. Kartchner (eds.), Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking (pp. 85–96). New York: Palgrave Macmillan.
Farrell, T. (2005). World Culture and Military Power. Security Studies, 14(3), 448–488.
Findlater, Euan(2020) Islamic Republic of Iran’s Strategic Culture and National Security Analysis, Availableat:   https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/islamic-republic-irans-strategic-culture-and-national-security-analysis
Almond S. Verba The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations Princeton University Press 1963 pp. 3-42.
Gray, C. S. (2009). Out of the wilderness: Prime time for strategic culture. In Jeannie L. Johnson, Kerry M. Kartchner, & Jeffrey A. Larsen (Eds.), Strategic culture and weapons
Ivić, S. (2016). The Clash of Civilizations? Russia vs. the West, or Conservative vs. Liberal Political Paradigms. NDC Magazine Vox Collegii, 13.
L. Snyder The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options Rand Corporation Santa Monica 1997 pp. 8-9.
Jack Snyder The Soviet Strategic Culture: Implications for Nuclear Options R2154AF (Santa Monica Calif.: Rand Corporation 1977) 8; See also Ken Booth Strategy and Ethnocentrism (New York: Holmes and Meier 1981).
Jeffrey S. Lantis Strategic Dilemmas and the Evolution of German Foreign Policy Since Unification (Westport CT: Praeger 2002).
Johnston, A.I. (1995). Thinking About Strategic Culture. International Security, 19(4), 32–64. DOI: 10.2307/2539119.
Johnston, Alistair Iain (1995), ‘Thinking about Strategic Culture’, International Security, Vol. 19, No. 4.
Kaddorah, E. (2014), “Flashpoint Ukraine: The Pivot of Geography in Command of the West’s Eastern Gateway”, Arab Center for Research and Policy Studies, No. 826.
Kazharski,  A(2019): Civilizations as Ontological Security?, Problems of Post-Communism, DOI: 10.1080/10758216.2019.1591925 To link to this article: Availableat:   https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1591925
Lantis Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism in Strategic Insights Vol. 4 Issue 10 2005 p. 3 URL: https://fas.org/irp/agency/dod/dtra/stratcult-claus.pdf accessed on 24 September 2019.
Lantis, J.S. (2009). Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism. In: J. Johnson, J.A. Larsen, & K. Kartchner (eds.), Strategic Culture and Weapons of Mass Destruction: Culturally Based Insights into Comparative National Security Policymaking (pp. 33–52). New York: Palgrave Macmillan
Lauterbach, Toby(2011) Constructivism, Strategic Culture, and the Iraq War, available at: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPJ_French/journals_E/Volume02_Issue-4/lauterbach_e.pdf
       Longhurst, Kerry (2004); Germany and the Use of Force, 17–18. See also Sondhaus, Strategic Culture, 123–29.
Malksoo, Maria (2015). '"Memory Must be Defended": Beyond the Politics of Menmonical Security,' Security Dialogue 46(3): 1-17.
Morozova, Natalia (2009), "Geopolitics Eurasianism and Russian Foreign Policy under Putin". Geopolitics, Vol. 14, Issue 4
Parker, John (2009), Persian Dreams: Moscow and Tehran since the Fall of the Shah, Washington: Potomac Books.
Poore S. (2004) Strategic Culture in J. Glenn D. Howlettt and S. Poore (eds.) Neorealism Versus Strategic Culture Aldershot Ashgate Publishing Ltd p.55.
Poore, Stuart (2003), ‘What is the Context? A Reply to the Gray-Johnston Debate on Strategic Culture’, Review of International Studies, Vol. 29.
Sinovets, Polina. 2016. From Stalin to Putin: Russian Strategic Culture in the XXI Century, Its Continuity, and Change. Philosophy Study, July 2016, Vol. 6, No7.
Skak, M. (2016). Russian strategic culture: the role of today’s chekisty. Contemporary Politics, 22(3), 324-341
Smith, James M. (2008); Strategic Culture and Violent Non State Actors: Weapons of Mass Destruction and Asymmetrical Operations Concepts and Cases, USAF
Snyder J. (1977) The Soviet Strategic Culture Implications for Limited Nuclear Operations Santa Monica RAND Co. p.8.
Tsygankov, A. (2019) From Global Order to Global Transition Russia and the Future of International Relations, Available at: https://www.researchgate.net/publication/332081788_From_Global_Order_to_Global_Transition_Russia_and_the_Future_of_International_Relations_httpsengglobalaffairsrunumberFrom-Global-Order-to-Global-Transition-19989fbclidIwAR1rfyxW6Ch_FKesnEIF4xMV7nRj_K8?enrichId=rgreq-bdf9d71fa0ef94febada9495bc771b7c-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzMjA4MTc4ODtBUzo3NDM3NzAyOTUzODIwMTdAMTU1NDM0MDA2NTk2OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
Tsygankov, A. P. (2017). The dark double: The American media perception of Russia as a neo-Soviet autocracy, 2008–2014. Politics, 37(1), 19–35.
Van Herpen, M.H. (2015). Putin’s Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.