مجموعه راهبردهای پدافند غیرعامل متناسب با ساختارهای (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

چکیده

همیشه شهرها به عنوان مکانی برای تأمین امنیت بشر در برابر حوادث و مخاطرات انسانی و طبیعی بوده اند. اما تغییرات گسترده شهرها در طی دهه های اخیر و تمرکز بی محابای جمعیت در مراکز شهری، شهرها را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. از این رو، بحث تأمین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیر عامل شهری باز کرده است. هدف پژوهش حاضر، مجموعه راهبرد‌های پدافند غیرعامل متناسب با ساختار‌های (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار) می‌باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق توسعه‌ای، بر حسب ماهیت، از روش‌ کمی و بر حسب روش از نوع پیمایشی و نحوه اجراء توصیفی-تحلیلی می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Expert choice و مدل SWOT استفاده شد. نتایج مدل SWOT نشان داد استراتژی‌های کلان بر اساس قاعده‌ی معمول با توه به اینکه میانگین کل امتیازات تهدیدات و ضعف‌ها بیشتر از میانگین کل امتیازات فرصت‌ها و قوت‌ها باشد (WT<SO)، استراتژی کلان، از نوع استراتژی بازنگری خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در شرایط کنونی، شهر چابهار فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تأمین امنیت شهر و شهروندان در شرایط بحرانی و بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می‌باشد، لذا برنامه‌ریزان، مدیران شهری و طراحان شهری نسبت به برنامه‌ریزی پدافند غیر عامل چاره‌اندیشی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A set of passive defense strategies tailored to the structures (geographical, economic, and social) in urban regions (Case study: Chabahar city)

نویسندگان [English]

  • Omid Stodeh Khajeh Dad 1
  • Kia Bozorgmehr 1
  • Mehrdad Ramezanipour 1
  • Leila Ebrahimi 2
1 Department of Geography, Chalus Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran.
2 Department of Geography, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
چکیده [English]

Cities have always been a place to ensure human security against human and natural disasters and dangers. But widespread urban sprawl in recent decades and the relentless concentration of population in urban centers have made cities a dangerous environment. Therefore, the discussion of ensuring the security of citizens and defending all urban facilities in a smart and planned way, has opened the way for the concept of passive urban defense. The purpose of this study is a set of passive defense strategies tailored to the structures (geographical, economic, and social) in urban regions (Case study: Chabahar city). The present research is a developmental research based on the purpose, in terms of nature, quantitative method and in terms of survey type and descriptive-analytical method. Expert choice software and SWOT model were used to analyze the data. The results of the SWOT model showed that macro strategies based on the usual rule, considering that the average total score of threats and weaknesses is higher than the average total score of opportunities and strengths (WT<SO), the macro strategy will be a review strategy. The results of the research indicate that in the current situation, the city of Chabahar does not have a comprehensive defense plan to ensure the security of the city and its citizens in critical situations and the occurrence of possible attacks by the enemy. Therefore, planners, city managers and urban designers should have a solution for passive defense planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • Urban security
  • Structures (Geographical
  • Economic and Social)
  • Chabahar city
تقوایی، مسعود. جوزی خسلویی، علی، (1391)، مدیریت و برنامه­ریزی بحران در فضا­های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل SWOT، مطالعه موردی: مسیر­های راهپیمایی شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 2(6)، صص57-74.
حافظ رضازاده، معصومه، کدخدایی، مهدی، کریمیان بستانی، مریم، (1400)، آمایش شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 3(2).
زرقانی، سید هادی. اعظمی، هادی، (1390)، تحلیل ملاحظات نظامی و امنیتی در آمایش و مکان­گزینی مراکز و استقرارگاه­های نظامی با تاکید بر استان خراسان رضوی، برنامه­ریزی و آمایش فضا، 15(2)، صص 141-161.
سازمان آمار نفوس و مسکن، (1395)، نتایج سرشماری.
سالنامه آماری استانداری سیستان و بلوچستان، (1399)، استانداری سیستان و بلوچستان
شماعی، علی، اسمیعلی، جمیله، لطیفی، امید، (1399)، بررسی آسیب پذیری و زیرپهنه­ بندی حریم ایمنی شهر ایلام در برابر حملات هوایی از منظر پدافند غیرعامل. جغرافیا و روابط انسانی، ابستان 1399. دوره 3. شماره 1.
طرح جامع شهر چابهار، (1397)، شهرداری چابهار.
عزیزی، محمدمهدی، برنافر، مهدی، (1391)، فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیر عامل، فصلنامه مطالعات شهری، 1(1)، صص 9-22.
کیانی اکبر. فاضل­نیا، غریب. سالاری سردری، فرضعلی، (1392)، مقایسه تطبیقی رویکرد مدیریت سنتی و جدید شهری در ایران، مجله پژوهش­های بوم­شناسی شهری، 2(8)، صص 81-100.
مدیری، مهدی؛ کرمی، مهرداد؛ انصاری زاده، سلمان و حیدری موصلو، طهمورث، (1392)، شاخص­های امنیت ساز پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین، نشریه راهبرد دفاع، 11(41)، صص 333-58.
ملکی، کیومرث و برندکام، فرهاد. شفاعتی، آرزو، (1390)، ضرورت توجه به پدافند غیر عامل در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری راهبردی در کاهش آثار حملات خارجی، سومین همایش ملی پدافند غیر عامل، دانشگاه ایلام.
هاشمی، سیدمصطفی؛ علی پور، عباس، فتحی، امیر، (1389)، همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین، نشریه آمایش محیط، 12(45)، صص 199-223.
Ashworth, G, (1987), Urban From and Defense Functions of Cities, In Michael Bremond and Raymond Riley (Ed), the Geography of Defense, London & Sydney, Croon Helm.
Gibson, G, (1997), An introduction to seismology, disaster prevention and management, volume 6, number 5, mcb university press, emerald group limited
Lacina, B, (2006), Explaining the Severity of Civil Wars, Journal of Conflict Resolution, 50(2), 276-289.
Leritina, G, Hauskenc, K. Preventive strike, VS. (2011) false targets and protection in the fence strategy. Reliability engineering and system safety, vol96, issue8 (p.912-924.)
Liangfeng, Z, Guirong, Zh, Kunlong, Y, Liang, Zh, (2002), Risk Analysis of Geo-hazard based on GIS-Technique, Geographical Sciences, 12(3), 371-376.
Nikoumanesh, M, Nazarkhah, A, (2015), The role of passive defense in reducing the risks of earthquakes, American Journal of Civil Engineering, Vol 3, Issue 2, pp 6-9.
Quarol, M. (2005). Does democracy preempt civil wars? Journal of politician 21. London. P8.
Ross, L, (2013), Civil Liability in Criminal Justice (Sixth Edition), 85-113.
Spilerman, S. (2005). Structural characteristics of cities and severity of racial disorders. American sociological vol. 41. Seattle.
Tang, A. Wen, A. (2009): An intelligent simulation system for earthquake disaster assessment, Computers & Geosciences, 35: 871–879.