بررسی رقابت‌های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

4 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی ره، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

از دید بسیاری از صاحب ‌نظران حوزه ژئوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین‌الملل و روابط بین‌الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت‌های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت‌های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج‌فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه‌گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت‌های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Geopolitical Competitions in the South Asian Region with Emphasis on the Chabahar Coasts of Iran and Gwadar Pakistan

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Medina Bonab 1
  • Pirouz Mojtahedzadeh 2
  • heidar lotfi 3
  • Ali Asghar Ismail Pourroshan 4
1 PhD Student in Political Geography, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
2 Associate Professor of Political Geography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Political Geography and Tourism, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
4 Assistant Professor of Political Geography, Imam Khomeini Memorial Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to many experts in the field of geopolitics, international political economy and international relations, a large part of economic and trade exchanges and overall economic concentration in the world is moving to South Asia and the Pacific; The main purpose of this article is to examine the geopolitical rivalries in the South Asian region with emphasis on the Chabahar coast of Iran and Gwadar of Pakistan. The main question of the article is what are the most important geopolitical competitions in the South Asian region with emphasis on the coasts of Chabahar in Iran and Gwadar in Pakistan? The method of this article is qualitative. The method of collecting information is qualitative. The method of analyzing descriptive information is analytical. The results of the article show that in the meantime, the two major economic powers of South Asia, namely China and India, which are growing economically every day and of course increasing the need for energy and consumer markets, seek to achieve strategically and geopolitically important regions for development. They are on their side. Access to Central Asia and the Persian Gulf is an important goal for China and India. In this regard, the willingness of these two countries to invest in the coasts of the Indian Ocean and the Sea of ​​Oman and even the Persian Gulf is significant. At present, these countries are seeking to develop the infrastructure of the ports of Pakistan's Gwadar, Iran's Chabahar and the Oman Desert.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical rivalries
  • Chabahar
  • Gwadar
  • India
  • China
ابراهیم زاده، عیسی و صادق کریمی (1388)، مدیریت ساحلی و توسعه زیست محیطی ناحیه چابهار، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، شماره 36.
ابراهیم زاده، عیسی و عبدالله آقاسی زاده (1388)، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، فصلنامه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 1.
احمدی پور، زهرا و میثم میرزایی تبار(1390)، نقش احساس مکانی در سازماندهی سیاسی فضا، فصلنامه آمایش محیط دانشگاه آزاد ملایر بهار، شماره 12
احمدی، سید عباس و ابراهیم احمدی(1396)، بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی)، فصلنامه راهبرد، شماره 83
احمدی، سید عباس و ابراهیم احمدی(1396)، بررسی توانمندی‌های راهبردی منطقه آزاد چابهار در راستای وزن ژئوپلیتیکی و قدرت ملی ایران (از منظر داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی)، فصلنامه راهبرد، شماره 83
احمدی، سید عباس(1386)، بررسی نقش و موقعیت ایران در نظریه های ژئوپلیتیک، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 57
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و سحر پیرانخو(1396)، جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران، فصلنامه روابط خارجی، شماره 35
اسدی، شهام و رضا موحدی کلیبر(1396)، نقش استراتژیک توسعه پایدار و رفتار فردی بر ساختار حمل و نقل، فصلنامه معماری سبز، شماره 9.
اطاعت، جواد و روح الله نیکزاد(1395)، تاثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعه ی منطقه ای(مطالعه ی موردی:استان های سواحل جنوبی ایران)، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره چهل و هشتم - شماره 2
اعظمی، هادی و علی اکبر دبیری(1391)، تحلیل عناصر تهدید اقتصادی - کارکردی و شکلی - کالبدی در نظام تقسیمات کشوری ایران، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره 18
اعظمی، هادی(1385)، وزن ژئوپلیتیکی و نظام قدرت منطقه ای (بررسی موردی: جنوب غرب آسیا)، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 6 و 5
افشردی، محمد حسین و سید مصطفی مدنی(1388)، ساختار نظام قدرت منطقه ای در خاورمیانه (با تاکید بر کشورهای برتر منطقه)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 62
امیدی، علی(1385)، تأثیر ژئوپلیتیک در رخوت همگرایی اکو و بالندگی آ . سه . آن، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 3
امیراحمدیان، بهرام و روح اله صالحی دولت آباد(1395)، ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اهداف، موانع و چالشها)، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، شماره 36
امیراحمدیان، بهرام(1382)، کریدور شمال - جنوب و اهمیت آن در همگرایی منطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 41
امینی، آرمین(1385)، بازشناسی ژئوپلیتیک، فصلنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 103 و 104 و 105
ایمان، محمد تقی(1369)، جامعه پذیری سیاسی، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، شماره 3
ب.برامز(1368)، حاکمیت در منابع طبیعی، فصلنامه حقوقی بین المللی، ترجمه علی حیرانی نوبری، شماره 11
براتی، زهرا و احمد پور احمد و مهناز خطابخش(1392)، فلسفه علم جغرافیا مکتب فرانکفورت و تأثیر آن در آموزش جغرافیا، فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، شماره 102
بصیری؛ حجتی(1373)، سراسر سواحل جنوبی ایران به سرمایه گذاری - برنامه و تخصص نیاز دارد، فصلنامه نامه اتاق بازرگانی، شماره 317
پرتوی، ملوک (1385)، موانع و محدودیت‌های توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد، فصلنامه مجله اقتصادی، شماره 63 و 64.
پرتوی، ملوک(1385)، موانع و محدودیتهای توسعه بندر چابهار به عنوان یک منطقه آزاد، فصلنامه مجله اقتصادی، شماره 63 و 64
پولادی، حسن و محمد مهدی کشاورزیان و هادی خان محمدی و حسین اصلی پور(1395)، الگوسازی عوامل تامین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 72
ترکان، اکبر و میثم شهبازی (1394)، شناسایی سبد طرح‌های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دو سطحی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 13.
ترکان، اکبر و میثم شهبازی(1394)، شناسایی سبد طرح های توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل SWOT دو سطحی، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال چهارم، شماره 13