بررسی رابطه میان شیوه‌زندگی و معماری خانه‌ با نگاهی بر تاثیر مدرنیته (مطالعه موردی: خانه‌های پلکانی در جغرافیای امیرآباد پاوه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

شکل‌گیری معماری خانه‌ها متاثر از عوامل متعددی است که تمامی آنها از نظر میزان اهمیت و تاثیرگذاری در یک سطح قرار نمی‌گیرند. به نظر یکی از مهمترین آنها، شیوه‌‌زندگی است که با داشتن مقوله‌هایی همچون"فرهنگ"،" اجتماع" و" اقتصاد"، ویژگی‌‌های کالبدی خانه‌ها را دچار تغییر می‌نماید. با این فرض، در مقاله حاضر سعی شده تا با تعیین جایگاه شیوه‌زندگی معاصر و اهمیت مقوله‌های آن، ویژگی‌‌های کالبدی در معماری خانه‌‌های پلکانی پاوه بررسی شود. در این پژوهش، روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی است که برای بررسی همبستگی میان عامل‌ها، از روش "تحلیل عاملی" استفاده شد. برای پیمایش مدل نظری بدست آمده از مبانی نظری ابتدا "پرسشنامه‌ای بسته" با مقیاس لیکرت پنج‌تایی طراحی و سپس برای تحلیل داده‌های آن‌ از نرم افزار "اسمارت پی ال اس" استفاده شد. البته برای اینکه بتوان نتایج حاصل از نمونه‌های بررسی شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد، نمونه‌ها به صورت "تصادفی ساده" انتخاب شدند. سرانجام با استفاده از روش "رولوه" و "عکسبرداری"، الگوها و برخی از مهمترین تغییرات آن‌ها بدست آمد. بر خلاف انتظار، نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد زیرمجموعه‌های "بوروکراتیک شدن" و "تجاری شدن" نسبت به سایر زیرمجموعه‌ها برای ساکنان از اهمیت کمتری برخوردار است و آنچه مهم می‌باشد "رسانه‌ای شدن" زندگی امروز است. در "رولوه" نیز، تحولاتی از قبیل؛ "تقلیل اهمیت حریم خصوصی"؛ "انتقال محل تفریح و جشن‌ها به بیرون از خانه"؛ "انتقال محل نگهداری دام به بیرون از خانه و شهر" و ... دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between lifestyle and home architecture with a look at the impact of modernity (Case report: stepped houses in Amirabad Paveh neighborhood)

نویسندگان [English]

  • Bahram Karami 1
  • Vahid Qobadiyan 1
  • Nahid Sadeghipey 2
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The formation of the architecture of houses is influenced by several factors, not all of which are on the same level in terms of importance and impact. In the opinion of one of the most important of them, It is a way of life that, by having categories such as "culture", "community" and "economy", changes the physical characteristics of houses. With this assumption, in the present article, by determining the position of contemporary lifestyle and the importance of its categories, the physical characteristics in the architecture of Paveh stepped houses are examined. In this research, the research method is analytical-descriptive. To investigate the correlation between factors, the "factor analysis" method was used. To survey the theoretical model obtained from the theoretical foundations, first a "closed questionnaire" with a five-point Likert scale was designed and then "Smart PLS" software was used to analyze its data. However, in order to generalize the results of the studied samples to the whole statistical population, the samples were selected as "simple random". Finally, using the "roleve" and "photography" methods, the patterns and some of their most important changes were obtained. The results of the questionnaire showed that the subdivisions of "bureaucratization" and "commercialization" are less important to residents than other subdivisions, and what is important is the "mediaization" of life today. In "roleve", developments such as; "Reducing the importance of privacy"; "Moving the place of entertainment and celebrations out of the house"; "Moving livestock out of the house and the city" can be seen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • body
  • stepped houses
  • modernity
  • Paveh
Abdemojiri, Amin (2015), “Updatig architectural patterns of house based on cultural changes”, Iran university of science and technology shool of architecture & environmetal design.
Afshary, Mohsen; Purdihimi, Shahram (2016), “Lifestyle Scales in Housing”, Housing and Rural Environment, No. 154, pages: 3-16.
Aghalatifi, Azadeh (2012), “People and Home(Recognition of interaction between People and home in contemporary era of Iran)”, PhD Thesis, University of Tehran.
Bandkiter, Roland (2013), “Lifestyles”, Translated by Mohammad Reza Hassanzadeh, Quarterly Journal of Lifestyle Studies, Second Year, Nos. 5 and 6, Pages: 201-212.
Baudrillard, Jan (2010), “Consumer society: myths and structures” ‪‏‫, translated by Pirooz Izadi, Tehran: Saless Publications.
Biddulph, Mike (2013), “Introduction to Residential Design”, Translated by Mohammad Bagheri & Maliheh Hashemi, Tehran, Azarakhsh Publications.
Bourdieu, Pierre (2012), “Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste”, Translated by Hassan Chavoshian, Second Edition, Tehran: Saless Publications.
Fazeli, Nematollah (2007), “Modernity and Housing (An ethnographic approach to the concept of home, rural lifestyle and its current developments)”, Journal of Iranian Cultural Research, First Year, 1, pages: 25-63.
Gibbins, John R. ; Reimer, Bo (2002), “The politics of postmodernity: an introduction to contemporary politics and culture”, translated by Mansour Ansari, Tehran, Gam No Publications.
Giddens, Anthony (1995), “Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age”, Stanford, California: Stanford University Press.
Khoshhal Dastjerdi, Javad, Ahmadi, Abdolmajid, Heidari, Taghi (2013), “Natural geography of Paveh city, geomorphology and its role in shaping the physical development of this city of opportunities and challenges”, Growth of geography education, Volume 27 , No. 3, pp. 26-33.
Kwon, Hyun-Ah; Kim, Soomi) 2019), “Characteristics of Residential Space in Response to Changed Lifestyles: Focusing on the Characteristics of Residents and the Relationship between Individual and Family”, sustainability, 11(7): 2006, Approx 22 p.
Lefebvre, Henri (2002), “Everyday Life in the Modern World”, London, New York: Continuum.
Madahi, Seyyed Mahdi(2015), “Reading and understanding of coneetion between life style and physical of house in vernacular architecture”, Iran university of science and technology shool of architecture & environmetal design.
Maleki, Amjad, Azizi, Bayan (2014), “Investigating natural constraints on the physical development of Paveh city with emphasis on geomorphologic effects”, Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, No. 27, pp. 37-54.
Mckee, James B. (1969), “Introduction to Sociology”, Holt Rinehart and Winston Inc.
Nurberg-Schultz, Christian (2002), “The Concept of Residence, Towards Allegorical Architecture”, Translated by Mahmoud Amiryarahmadi, Tehran, Agah Publications.
Olfat, Saeideh; Salemi, Azadeh (2012), “The Concept of Lifestyle”, Quarterly Journal of Lifestyle Studies, First Year, No. 1, Pages: 9-36.
Parnell, john a.; Spillan, John E.; Singh, Nitish (2006), “Strategy Through the Eyes of the Consumer: An Exploratory Study Across Emerging Economies”, PANORAMA SOCIOECONÓMICO AÑO 24, Nº 33, p. 50-64.
Rapoport Amos (1980), “Cross Cultural Aspect of Environmentall Design”, New York.
Rapoport, Amos (1969), “House Form and Culture”, United State Of America, University Of Wisconsin- Milwaukee.
Schulz, Christian Norberg(2005), “The concept of dewlling: on the way to figurative architecture”, Translated by Mahmoud Amirirahmadi, second edition, Tehran, Agha Publications.
Wentling, James W(2015), “Housing by lifestyle: the component method of residential design”, Translated by Habib Ghasemi, Second Edition, Mashhad: Kasra Library.
Yazdanfar, Seyyed Abbas, Naserdoost, Zohreh(2019), “Lifestyle and Housing Pattern’s Changes and their Interactions over Time Zand era to Today(Case Study: Maragheh)”, Scientific journal of iranian architecture & urbanism", Volume 10, Number 17, Pages: 37-60.
Yazdanfar, Seyyed Abbas; Zarrabi Al-Husseini, Mahsa; Naserdoost, Zohreh (2016), “Housing pattern in Orumieh according to the way of life over time (from Qajar period to contemporary period)”, Tehran, Tehran University Press.
Zarhani, Seyed Ahmad (1393), “Lifestyle”,Payvand Magazine,No.425, pages: 8-12.
Zhinab Gharb Consulting Engineers (2010), “Development and Development Plan (Comprehensive) of Paveh city”, Volume 1 (Recognition of the current situation), Housing and Urban Development Organization of Kermanshah Province.