واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی ،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 گروه علوم سیاسی- اندیشه سیاسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

ایران کشوری متنوع از نظر قومی است. ویژگی های متمایز کننده اقوام از دیک دیگر در ایران بیشتر بر مولفه های زبانی و مذهبی متمرکز می شود . سکونت قومیتهای ایرانی عمدتا در مناطق مرزی و هم جوار با کشور هم زبان خود ، زمینه مناسبی را برای وقوع بحرانهای قومی و متاثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم می آورد ؛ از طرفی در مطالعات بین الملل استفاده تاکتیکی از قومیت ها بسیار اهمیت یافته است . بر این اساس ، نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته ، بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت ، امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و اقتصادی در آنها می شود . این مساله احساس رضایت ، حساسیت ، اعتماد و مشارکت سیاسی قومیتها ، توان سیاست سازی دولت در زمینه حفظ یکپارچگی ، انسجام و هویت ملی را کاهش داده ، زمینه بهره برداری فرصت طلبانه کشورهای بیگانه فراهم می آورد . آگاهی به شرایط و عواملی که سبب تنش در روابط قومی در ایران می شوند ، می تواند به اتخاذ راه کارهای اجرایی بهتر و موثرتر بیانجامد . دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای موثر و اجرایی قومیت ها را به سوی مشارکت ملی سوق دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Baluch divergence and its impact on Iran's national security

نویسندگان [English]

  • محمد زهدی 1
  • Ahmad Bakhshayesh Ardestani 2
  • fardin Bagheri 2
  • Abdolhossein Allahkaram 2
1 Department of Political Science - Political Sociology, Tehran Markaz Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Political Science - Political Thought, Tehran Markazi Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran is an ethnically diverse country. Distinctive features of ethnic groups from other Dick in Iran are more focused on linguistic and religious components. The settlement of Iranian ethnic groups, mainly in the border areas and adjacent to the country of their own language, provides a suitable ground for the occurrence of ethnic crises and affecting the national security of the country; On the other hand, the tactical use of ethnicities has become very important in international studies. Accordingly, the result of the present study, which is based on documentary and library studies, is based on the assumption that harsh, security and political treatment of ethnic groups increases their sense of political and economic deprivation. This reduces the sense of satisfaction, sensitivity, trust and political participation of ethnicities, the government's policy-making ability to maintain national unity, cohesion and identity, and provides opportunities for opportunistic exploitation of foreign countries. Awareness of the conditions and factors that cause tension in ethnic relations in Iran, can lead to better and more effective executive solutions. The central government must lead ethnicities towards national participation by adopting effective and executive policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic-religious divide
  • national security
  • Baluch people
  • divergence
یورد شاهیان، اسماعیل (1386)، تبار شناسی قومی و حیات ملی، تهران، فرزان روز.
افشار، ایرج (1371)، بلوچستان و تمدن دیرینه آن، تهران، انتشارات وزا رت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
رحمان زاده هروی، محمد (1393)، نژاد، قوم و ملت در ایران، تهران، نشر کتاب آمه.
بوزان، باری، ویور، الی، ترجمه رحمان قهرمانپور (1388)، مناطق و قدرتها، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شیهان، مایکل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروز آبادی (1388)، امنیت بین الملل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رضایی، علی رضا (1385 )"طرح تبیین وضعیت قومیت در جامعه ایران" تهران: دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی.
عزیزی، پروانه؛ آذر کمند، رزا( 1390 )"بررسی عوامل واگرائی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت کشور" تهران: فصلنامه دانشنامه، دوره اول شماره 82.
قمری، داریوش( 1384)" همبستگی ملی در ایران"تهران: تمدن ایرانی.
کاویانی راد، مراد( 1389 )"بررسی نقش هویت قومی در اتحاد ملی (مطالعه موردی قوم بلوچ)" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
محرابی، علیرضا(1378) " تنوعقومیوانسجامملیدرایران: فرصتها، چالشها، راهبردها"-فصلنامهمطالعاتفرهنگی. سالسوم. شماره7. پاییز.
مسعودی، محمد صادق( 1390)" تاثیر هویت های قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تاکیر بر قوم بلوچ"دانشگاه اصفهان.
نوربخش، یونس(1387)"فرهنگ و قومیت برای ارتباطات فرهنگی در ایران" تهران: فطلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 4.
طلوعی، هادی، 1395، رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان، فصلنامه سیاست، سال سوم.
ضرغامی، برزین، انصاری زاده، سلمان،1391، تحلیل فرصتها و تهدیدهای ژئو پولیتیکی قوم بلوچ از دیدگاه نظریه ی شکافهای سیاسی – اجتماعی، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 81.
عباس زاده، هادی، کرمی، کامران( 1390) "سرمایه اجتماعی و امنیت پایدار"تهران: فطلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره اول.