سازوکارهای جهانی با منطق ژئوپولیتیکی مقابله با تامین مالی تروریسم و جایگاه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پدیده تروریسم یکی مهمترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین ­المللی است. برخورد با این پدیده نیاز به یک استراتژی جامع و چند بعدی ملی و بین­المللی دارد. در سطح بین­ المللی بویژه از سال 2001 تمهیدات جدی برای مقابله با تروریسم ذیل شورای امنیت سازمان ملل متحد اندیشیده شده است. رژیم بین ­المللی مقابله با تروریسم ملل متحد شامل مقابله با تامین مالی تروریسم، منع ارسال سلاح و منع تردد و تحرک تروریست­ها می باشد. مقابله با تامین مالی تروریسم اهمیت ویژه­ای در سازوکارهای بین­المللی مقابله با تروریسم دارد. جمهوری اسلامی ایران هم در معرض تهدیدات جدی ناشی از تروریسم است و هم قربانی بزرگ اعمال تروریستی بوده است. از طرف دیگر اتهام به ایران در قالب حمایت از تروریسم صرفا در قالب روابط دوجانبه با معدودی قدرتهای بزرگ قرار داشته، از ماهیتی ابزاری-سیاسی برخوردار بوده و نمی تواند و نباید مانع دیپلماسی فعال ایران در زمینه مقابله با تروریسم باشد. ایران از ابتدای ظهور و فراگیر شدن تروریسم در منطقه ، نقش مهمی در مقابله با آنها و همکاری با رژیم بین ­المللی مقابله با تروریسم و تامین مالی آن داشته است. فعالیت­های ایران در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم در یک دهه گذشته بویژه ذیل همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعریف می­گردد. رژیم مقابله­ ای FATF بخش مهمی از رژیم مقابله ای شورای امنیت ملل متحد است. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گام مهمی در جهت نهادینه ساختن مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق سازوکارهای مبتنی بر قوانین داخلی بود. ارزیابی FATF از وضعیت ایران در ارتباط با تامین مالی تروریسم بیانگر جایگاه ایران در این خصوص چه از باب قوانین و مقررات و چه از باب فعالیت­های عملیاتی میدانی می باشد. مدیریت شرایط و بهره­گیری از وضعیت بسیار مناسب ایران در زمینه مقابله با تروریسم ایجاب می­نماید که سازوکارهای بین­المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بر اساس قوانین داخلی اجرا شده و ظرفیت­های آن در دیپلماسی و سیاست خارجی پویا برای کشور بدرستی مورد بهره­برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global mechanisms with geopolitical logic to counter the financing of terrorism and the position of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hosseini Gharibi 1
  • Seyed Mohammad Tabatabai 2
  • Seyed Asghar Keyvan Hosseini 2
1 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of terrorism is one of the most important threats to international peace and security. Dealing with this phenomenon requires a comprehensive and multidimensional national and international strategy. At the international level, especially since 2001, serious measures have been taken to combat terrorism under the auspices of the UN Security Council. The United Nations International Counter-Terrorism Regime includes countering the financing of terrorism, banning the shipment of weapons, and banning the movement and movement of terrorists. Counter-terrorism financing is of particular importance in international counter-terrorism mechanisms. The Islamic Republic of Iran is both exposed to serious threats posed by terrorism and has been a major victim of terrorist acts. On the other hand, the accusation against Iran in the form of supporting terrorism is only in the form of bilateral relations with a few great powers, has an instrumental-political nature and can not and should not hinder Iran's active diplomacy in the field of counterterrorism. Since the emergence and spread of terrorism in the region, Iran has played an important role in countering them and cooperating with the international counter-terrorism regime and financing it. Iran's counter-terrorism financing activities over the past decade have been defined in particular in cooperation with the Financial Action Task Force (FATF). The FATF is an important part of the UN Security Council. The passage of the Anti-Terrorism Financing Law was an important step towards institutionalizing the fight against terrorist financing through mechanisms based on domestic law. The FATF's assessment of the situation in Iran in relation to terrorist financing reflects Iran's position in this regard, both in terms of laws and regulations and in terms of field operations. Managing the situation and taking advantage of Iran's excellent counter-terrorism situation requires that international counter-terrorism financing mechanisms be implemented in accordance with domestic law and that its capacities in dynamic diplomacy and foreign policy be properly exploited for the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FATF
  • Counterterrorism Regime
  • Geopolitical Logic
  • International Regime
1- بقایی هامانه، اسماعیل عدم تمایل به تعریف تروریسم، همشهری دیپلماتیک: مهر و آبان 1395، ص 52.
2-سیف زاده، سید حسین، (1376-1376) کتاب درسی نظریه پردازی در روابط بین الملل (مبانی و قالب های فکری) کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل، نیمسال اول، صص 599-615.
3- قریبی، حسین، مقابله راهبردی، همشهری دیپلماتیک: مهر و آبان 1395، ص ص 43و 44..
4- قریبی ،حسین، مقابله با تامین مالی تروریسم، همشهری دیپلماتیک: مهر و آبان 1395، ص 55.
5-مهجوریان، فاطمه، جرم انگاری طبق استانداردهای جهانی، همشهری دیپلماتیک: مهر و آبان 1395، ص 58.
- Krasner Stephen D., "Structural causes an Regimes Consequences: Regimes as Intervening Variables", In Stephan Krasner's Ibid, p.2.
-Ruggie,J.G,(1975)”International Responses to Technology: concept and Trends” , CA: Institnte of International Studies.
-Preambulr Paragraph 5 of the resolution. To read the text please refer to:  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)
- United Nations Security Council Resolution 1267.Text is available at http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
- United Nations Security Council Resolution 1373. The text is available at http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
- For further information please refer to:  https://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/analysis-islamic-state-claims-more-than-1100-suicide-attacks-in-2016.php
-For further detailed information please refer to a letter dated 19 May 2015 from the Chair of the Security CouncilCommittee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011)concerning Al-Qaida and associated individuals and entitiesaddressed to the President of the Security Council. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/358
-To see the UNSC 1267 list please refer to: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
- Global Terrorism Index 2017, PP 83-84
- To see the text of the UNGCT and relevant further information please refer to: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/en/un-global-counter-terrorism-strategy
- For further information about Office of Counter Terrorism of the United Nations please refer to: http://www.un.org/en/counterterrorism/
-International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism, http://www.un.org/law/cod/finterr.htm
. For further information on the 1267 Committee please refer to: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267
-http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10219
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
[1].
-For further information please refer to: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/FATF---Consolidated_Terrorist-Financing-Strategy_Feb_2016.pdf
- A world Against Violence and Violent Extremism. To see the text of the resolution please refer to: https://un.org.ir/resources/speeches/item/2640-a-world-against-violence-and-violent-extremism-a-reflection
-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfstatementconcerningiranuzbekistanturkmenistanpakistanandsaotomeandprincipe-26february2009.html
-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2016.html
-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html
-http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html
- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3380583