فراتحلیل تأثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری رشته علوم اجتماعی، گرایش سیاستگذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، ارائه فراتحلیلی از پژوهشهای انجام شده پیرامون تأثیر الگوهای مختلف اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان می باشد. این تحقیق درحوزه تعاریف و مفاهیم مرتبط با "اوقات فراغت"، بیشتر متمرکز بر نظریات دومازیه، پارکر و رویکرد متاخرتر روجک، و چارچوب نظری آن بر اساس رویکرد جامعه شناسان کارکردگرا، بویژه دورکیم می باشد. این تحقیق با روشی فراتحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی وکتابخانه ای به بررسی تاثیر اوقات فراغت بر اخلاق اجتماعی ایرانیان از طریق مطالعه نمودهای آن در زمینه هایی همچون سرمایه اجتماعی، هویت ملی، سلامت اجتماعی، ارزشهای اجتماعی و مصرف فرهنگی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر ضرورت بازنگری دررویکرد مرسومی است که اغلب اوقات فراغت را بعنوان متغیری وابسته در نظر می گیرد، زیرا نتایج این پژوهش نشان میدهد امروزه اوقات فراغت خود بعنوان متغیری مستقل می تواند سایر حوزه های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق اجتماعی را به انحاء مختلف تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the impact of leisure on social ethics

نویسندگان [English]

  • Shahla Bagheri 1
  • Seyed Hosein Nabavi 2
  • Shoja Bahrami 3
1 Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 PhD Student in Social Sciences; Cultural Policy Orientation, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a meta-analysis of the research on the effect of different leisure patterns on Iranian social ethics. This research in the field of definitions and concepts related to "leisure" is more focused on the theories of Domazieh, Parker and the later approach of Rujek, and its theoretical framework is based on the approach of functionalist sociologists, especially Durkheim. This research has investigated the effect of leisure time on Iranian social ethics through meta-analytical method and using documentary and library data by studying its manifestations in areas such as social capital, national identity, social health, social values and cultural consumption. Findings indicate the need to review the conventional approach that often considers leisure time as a dependent variable, because the results of this study show that today leisure time as an independent variable can other areas of social life, including social ethics in various ways. Affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-analysis
  • leisure
  • social ethics
ابراهیمی، قربانعلی و عباس بهنوئی گدنه (1388)، اوقات فراغت و هویت، بررسی جامعه شناختی رابطه ی اوقات فراغت با هویت شخصی در بین جوانان بابلسر، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 14، بهار 1388، صفحه 148-127.
 افروز، غلامعلی (1370)، هنگامه های فراغت، زمینه ساز بهداشت روانی و بستر خلاقیت ها، ماهنامه پیوند، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش، شماره 142.
 جلالی فراهانی، مجید (1391)، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی، انتشارات دانشگاه تهران.
 حاجیانی، ابراهیم (1393)، جامعه شناسی اخلاق، تهران، انتشارات جامعه شناسان.
 ساروخانی، باقر و دیگران (1392)، بررسی جامعه شناختی تأثیر گذران اوقات فراغت در تکوین هویت ملی جوانان، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1392، صفحه 81 - 55.
سازمان ملی جوانان(1384)، اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، تالیف گروه اجتماعی- فرهنگی دفتر مطالعات و تحقیقات.
 ساعی منصور و دیگران (1392)، بررسی اثر مصرف فرهنگی فراغتی جوانان بر سبک زندگی و ارزش های اجتماعی آنان، مجموعه مقالات کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی (شیراز)، مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان.
 صادقی، رسول و دیگران (1388)، نابرابری اجتماعی در حوزه فراغت، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 39، صفحه 357 تا 389.
 کوزر، لوئیس (1380)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، علمی.
 مرندی، علیرضا (1385)، بهداشت عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 هریس، دیوید(1391) مفاهیم کلیدی در مطالعات فراغت، ترجمه محمدسعید ذکایی و سنا چاوشیان،تهران: انتشارات تیسا.
 هی وود، لس و همکاران (1380)، اوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی، تهران، امید دانش.
Inglehart, Ronald, Christian, Welzel (2005) Modernization, Cultural Change and Democracy, Cambridge University Press.
Jarvie, Grant and Maguire, Joseph (1994) Sport and Leisure in Social Thought, Routledge.
Parker, S(1983) Leisure and Work, London, George, Allen and  Unwin.
Rojek, chris(2005),  Leisure Theory, London, Palagrave.