ارائه الگوی بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط با نوآوری بازاریابی : با تاکید بر نقش میانجی گرایش به بازارو قابلیت های بازاریابی (صنایع چرم استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه الگوی بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط با نوآوری بازاریابی: با تاکید بر نقش میانجی گرایش به بازار و قابلیت های بازاریابی در صنایع چرم استان آذربایجان‌شرقی میباشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان، مدیران عامل و مدیران ارشد SMEها در صنعت کیف و کفش استان آذربایجان‌شرقی می‌باشد که تعداد حجم نمونه به روش اشباع نظری و گلوله برفی 40 نفر در نظر گرفته شد. جامعه آماری در بخش کمی برابر 1620واحد فعال در استان آذربایجان‌شرقی بوده که نمونه آماری بر اساس جدول مورگان-کرجسی تعداد 310 نفر در نظر بوده که این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از تعداد مذکور، 345 واحد مربوطه به منطقه شمال استان آذربایجان شرقی، تعداد 502 واحد مربوطه به منطقه غربی استان ، تعداد 217 واحد مربوطه به منطقه جنوبی استان و تعداد 556 واحد مربوط به منطقه شرقی استان می‌باشند. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله کیفی، مصاحبه نیم ساختار یافته و بحث گروهی بوده است و گردآوری داده ها در مرحله کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخته به روش میدانی انجام گرفت. جهت تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا و نرم افزار maxqda استفاده شد و جهت تحلیل داده های کمی ضمن استفاده از روش های توصیفی از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss و smart pls استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of internationalization of small and medium industries with marketing innovation: with emphasis on the mediating role of market orientation and marketing capabilities (leather industries of East Azerbaijan province)

نویسندگان [English]

  • aiyoub jedari sefidgari 1
  • Sirus Fakhimi Azar 2
  • mohammad Faryabi 3
  • yaghoub alavi matin 2
1 PhD Student, Department of Business Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to present a model of internationalization of small and medium industries with marketing innovation: with emphasis on the mediating role of market orientation and marketing capabilities in the leather industry of East Azerbaijan province. The statistical population in the qualitative sector includes experts, CEOs and senior managers of SMEs in the bag and shoe industry of East Azerbaijan province. The sample size was considered as 40 by theoretical saturation method and snowball. The statistical population in the quantitative part was equal to 1620 active units in East Azerbaijan province. The statistical sample based on Morgan-Krejcie table was 310 people who were selected by simple random sampling method. Of the mentioned number, 345 units are related to the northern region of East Azerbaijan province, 502 units are related to the western region of the province, 217 units are related to the southern region of the province and 556 units are related to the eastern region of the province. The data collection tools in the qualitative stage were semi-structured interviews and group discussions and the data collection in the quantitative stage was done through a researcher-made questionnaire by field method. Content analysis method and maxqda software were used for qualitative data analysis and structural equation modeling method was used for descriptive data analysis using spss and smart pls software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • small and medium industries
  • marketing innovation
  • market orientation
  • marketing capabilities
- امینی، علیرضا و فتاحی، حمیدرضا(1397)، طراحی الگوی بین‌المللی‎سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر نانو، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 10، شماره 3، صفحه 583-602.
- حاجی حسینی ح  ا،  نورزاد مقد ا. (1393). تاثیر نوآوری و بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار و مزیت رقابتی پایدار در بنگاه های صنعتی ، دو فصلنامه تکنولوژی صنعتی ،تهران،دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران.
- حیدری  ن، الماسی تبار  ح ر، محمدی  م ن. (1393). بررسی تاثیر نوآوری بازاریابی بر بقای شرکت های کوچک و متوسط شهرکرمانشاه، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، مرکز همایشهای دانشگاه تهران.
- دانایی فرد، حسن؛ کردنائیج، اسدالله؛ دلخواه، جلیل و آقازیارتی، مهدی (1392)، «نوسازی راهبردی: بررسی نقش یادگیری سازمانی». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، صص 37-57.
 - رحیم نیا، فریبرز؛ خوراکیان، علیرضا و قادری، فرشاد(1397)، نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی، دوره 1، شماره 3، صفحه 1-22.
- رجبعلی پور  م. 2015 . تاثیر انواع نوآوری ها با انواع عملکردهای سازمانی در شرکت های تولیدی استان خوزستان، کنفرانس بین المللی استانبول ،ترکیه.
- صنوبر،ناصر؛سروری،رحیم؛جبارزاده،یونس؛(1397)، «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی».دانشگاه تهران،نشریه کارآفرینی ،دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1397، صفحه 497-461.
- میرشفیعی، علی. (1384). «با نگاهی به طرح عارضه‌یابی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، ماهنامه نفت پارس، 32،62-44.
- نیک رفتار طی، طالبی ک،  سعیدی  ف. 1394. بررسی رابطة نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی (مطالعة موردی: کسب وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان) ، مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 2، صص 485-5000.
-  Drucker, P. F. (1954). The Practice of Management. Harper & Row, New York.
-Farrell, M. (2000)."Developing a Market-Oriented Learning Organazation "Australian Journal of Management, 25(2):201-222
-Ford, J. D., &Schellenberg, D. A. (2017). Conceptual issues of linkage in the assessmentof organizational performance. Academy of Management Review, 7, 49.
-Hamali, H. (2015). "The effect of entrepreneurial marketing on business performance: Small garment industry in Bandung city, Indonesia". Developing Country Studies, 5 (1), 24-30.
-Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1996). Market orientation: Review, refinement, androadmap. Journal of Market - Focused Management, 1, 119-135
-Kotler, P., (2017). Principles of Marketing. Prentice Hall, NJ.
-Tan, Q., Sousa, C. M.P. (2015), Leveraging marketing capabilities into competitive advantage and export performance, International Marketing Review, Vol. 32, I. 1, pp. 78
-Morgan, N.A., Vorhies, D.W., & Mason, C.H . ( 2009 ) . ,Market orientation, marketing capabilities and firm performance, Strategic Management Journal, 30(8), 909–920.
-Narver J. C. and Slater S. F., (2017), The effect of a market orientation on business profitability, Journal of Marketing, 54, October: 20– 35.
-Wenbin Sun, Juseph price, Yuan Ding. (2018). The longitudinal effects of internationalization on firm performance: the modaratinf role of marketing capability .Journal of ScienenceDirect, Accepted 2018.08.03.Volum 0148-2963.
-Yamin, M., & Sinkovics, R. R. (2006). Online internationalisation, psychic distance reduction and the virtuality trap. International Business Review, 15(4), 339–360.
-Slater, S. F., Hult, G. T. M., & Olson, E. M. (2010). Factorsinfluencing the relative importance of marketing strategycreativity and marketing strategy implementationeffectiveness. Industrial Marketing Management, 39(4), 551–559.