تاثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی در استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت(دانشکده بین الملل)، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار پایه 15گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد بین الملل قشم ، قشم، ایران

3 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندرعباس

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیر عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی در استان هرمزگان می باشد.این تحقیق کاربردی بوده واز نظر روش، توصیفی پیمایشی و از نظرشاخه، معادلات ساختاری است. جامعه آماری از تعداد 10249 نفر با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از ضریب CVR و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه تخصصی و محقق ساخته استفاده شده است. با توجه به نوع و ماهیت پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام شد. در سطح آمار توصیفی هم از جداول و ترسیم نمودار بهره گرفته شدو برای الگوسازی معادلات ساختاری نیز از نرم افزار PLS استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی روی 53 مولفه شناسایی انجام شده ، 3 عامل به عنوان ابعاد بازاریابی گردشگری شناخته شد که این سه عامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بود. از بین آنها 27 شاخص مربوط به عوامل ساختاری، 12 شاخص مربوط به عوامل رفتاری و 14 شاخص مربوط به عوامل زمینه ای بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد کلیه شاخص های مربوط به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای بر بازاریابی گردشگری روستایی تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of structural, behavioral and contextual factors on rural tourism marketing in Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • foujan amiri 1
  • serajedin mohebi 2
  • mohammad hossein ranjbar, 3
  • Mahdi Bagheri 4
1 Department of Management (International School), Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qeshm International Branch, Qeshm, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
4 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Center
چکیده [English]

The purpose of this study, which is applied in terms of purpose and descriptive survey method and structural equations, is the effect of structural, behavioral and contextual factors on rural tourism marketing in Hormozgan province. Statistical population of 10249 people using Cochran's formula 384 people were selected by simple random sampling as a sample. The data collection tool in this research is a questionnaire whose validity has been confirmed using CVR coefficient and its reliability has been confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Data were collected through a specialized and researcher-made questionnaire. Confirmatory and exploratory factor analysis has been used to determine the construct validity of the research questionnaire. The reliability of the research questionnaire was done by using interviews with experts and determining the Cronbach's alpha coefficient and SPSS software, to analyze the data performed using SPSS 22 software, descriptive statistics, tables and graphs were used and PLS software was used to model the structural equations. By performing factor analysis on 53 identified components, 3 factors were identified as dimensions of tourism marketing, which were structural, behavioral and contextual factors. Among them, 27 indicators are related to structural factors, 12 indicators are related to behavioral factors and 14 indicators are related to underlying factors. The results show that all indicators related to structural, behavioral and contextual factors have an impact on rural tourism marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural factors
  • behavioral factors
  • contextual factors
  • rural tourism marketing
آچاک، آرمین، حمیدی، ناصر، بابایی همتی، روشن، (1393)، ‹‹ توسعه اقتصاد گردشگری مبتنی بر الگوی آمیخته بازاریابی(مورد مطالعه: شهرستان قزوین)››، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 6، صص 37-54
بزی، خدارحم، حسین، موسی زاده، (1392)، ‹‹راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: روستاهای اطراف پارک ملی گلستان››، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان.
پوراحمد، احمد، فردوسی، سجاد، شاه محمدی، حمیدرضا. (1395). بررسی شاخص های گردشگری دریایی در استان های ساحلی ایران. فصلنامه علمی علوم و فناوری دریا، 20(78), 55-64.
ثمری، طاهره، (1395)، ‹‹برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی دهستان میان دربند کرمانشاه)››، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، دانشکده جغرافیا
حیدری چیانه، رحیم، (1389)، ‹‹مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری››، انتشارات سمت.
حسام مهدی، نگهبان سعید، آشور حدیثه، جباری سحر(1391)، تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردی در جزیره ابوموسی، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره اول.
حسینی، سید ابراهیم، علی، قلی‌زاده، فیروزجائی، ناصر، (1394)، ‹‹ارزیابی ظرفیت های توسعه گردشگری در نواحی ساحلی (مطالعه موردی نواحی روستایی و شهری سرخرود)››، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان مازندران، دانشکده جغرافیا
رخشانی نسب، ح. و ضرابی، ا. (1388). چالش ها و فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران. فضای جغرافیایی، 9(28), 41-55. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=102412
رمضان نژاد، یاسر، (1395)، ‹‹طراحی الگوی ظرفیت سازی نهادی توسعه پایدار گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: سواحل روستایی استان گیلان)››، پایان‌نامه دکترای تخصصی (PhD)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بورقانی فراهانی، س. و فرهنگی، ع. و مشهدی، س. (1392). تحلیل شاخص های موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (پیمایشی پیرامون روستای گرمه). مدیریت دولتی (دانش مدیریت), 5(1), 41-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=258920
قانعی، سمیرا، خطیبی، سیدمحمدرضا، طبیبیان، منوچهر. (1400). نقش بافت ارگانیک روستایی در ارتقا تاب آوری و پایداری روستاها (نمونه موردی: روستاهای رجایی دشت و فلار استان قزوین). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 12(1), 343-361.
سجادی، ژیلا؛ رضویان، محمد تقی؛ حیدری، جهانگیر؛ جمالی، حسین، (1397)، نقش مدیریت شهری در تو سعه پایدارگردشگری ساحلی از دیدگاه جامعه میزبان (مطالعه موردی شهر بوشهر)، دوره 9، شماره 33، تابستان، صفحه 1-16
شریف زاده، ابوالقاسم، مرادی‌نژاد، همایون (1381)، ‹‹توسعة پایدار و توریسم روستایی››، ماهنامة جهاد؛ شمارة 25، صص 25-10.
کلباسی ماسوله، رقیه، (1393)، ‹‹تحلیل و سطح‌بندی بازار گردشگری روستایی شهرستان رشت با بهره‌گیری از مدل EP››، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار
گلدوی، سمیه، (1396)، ‹‹طرح‌ریزی تفرجی کاربری سرزمین با استفاده از مفهوم طیف فرصت تفرجی››، پایان نامه دکترای تخصصی (PhD)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست
محبی، سراج الدین. (1395). بررسی و تجزیه‌وتحلیل تأثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی فرایند جذب گردشگر (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری جزیره قشم). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 6(4), 183-192.
محمدیان، کوخردی، محمد، (شهرستان بستک و بخش کوخرد)، ج ۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
 محمدیان، کوخردی، محمد، (به یاد کوخرد)، ج ۱. ج ۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
موسوی فرد، سیدمحمدرضا، لطفی، حیدر، شمسی زاد، زهرا. (1400). بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 12(1), 385-405.
موسوی، سید کامیار (1391). بررسی نقش آموزش‌های مجازی در توسعه پایدار توریسم روستایی شهرستان ساری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. غیر دولتی. دانشگاه آزاد اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
موگویی رکسانا، حسینی سپیده، آل مظفر رضا، (1396) ارایه برنامه راهبردی گردشگری ساحلی (مطالعه موردی شهرستان نوشهر)، فصلنامه اقیانوس شناسی، پیاپی ۲۹،25-33.
AL-Hazmi, N & Alkhateeb, T. (2020). Obstacles to implementing total quality management in Saudi Arabia marketing tourism Services.Management Science Letters, 10(3), 507-514.
Alves, Bruna, Ballester,Ramon, Torrent, Ricard Rigall-I b, Óscar Ferreira c, Javier Benavente, (2017), How feasible is coastal management? A social benefit analysis of a coastal destination,Tourism Management,Volume 60, Pages 188-200
Banchuen,P. Sadler,I. Shee, H. (2017). Supply chain collaboration aligns order-winning strategy with business outcomes. IIMB Management Review 29, 109–121
Bodewes, T. (1981), Development of Advanced Tourism Studies in Holland, Annals of Tourism, Vol. 8, No. 1. PP:33-51
Boo, S.,‌ Busser,‌ J.‌ &‌ Baloglu,‌ S. (2009). A‌ model‌ of‌ customer-based‌ brand‌ equity‌ and its application‌to‌multiple‌destinations. Tourism‌Management, 30, 219–231.
Chen, C. F. & Phou, S. (2013). A closer look at destination: Image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278.
Cooke, B. (2001). The social psychological limits of participation? In B. Cooke, & U. Kothari (Eds.), Participation: The New Tyranny? (pp. 102-121). London: Zed books.
Fathima, Y.A., Muthumani, S. (2015) user acceptance of banking technology with spe-cial reference to internet banking, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol.73, No.1, pp. 12-19.
Granataa, Maria Fiorella. Scavonea, Valeria (2016). A description model for regeneration through urban tourism in rural towns with underused historic real estate. 2nd International Symposium NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES - Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support tools, through the implementation of Horizon/Europe 2020. ISTH 2020, Reggio Calabria (Italy)
Lewis R.ElliottaMathew P.WhiteaJamesGrellieraSiân E.ReesbRuth D.WaterscLora E.Fleming, (2018), Recreational visits to marine and coastal environments in England: Where, what, who, why, and when?,Elsevier,Marine Policy,Volume 97, November 2018, Pages 305-314
Holland, G., Burian, M. and Dixey, L. (2003) Tourism in Poor Rural Areas, Diversifying the Product and Expanding the Benefits in Rural Uganda and the Czech Republic
Mihailovic, B., & Moric, I. (2012). The role of marketing philosophy In rural tourism development. Tourism and Hospitality Management, 18(2), 267-279
Riasi, Arash. Pourmiri. Shirin. (2015). Effects of online marketing on Iranian ecotourism industry: Economic, sociological, and cultural aspects. Management Science Letters. Management Science Letters 5. 915–926
Rogerson. CM (2006), Pro-poor local economic development in South Africa: The role of pro-poor tourism, Local environment 11 (1), 37-60
Terhoa, H.E, Andreas. W, U. Haasd,A. Böhmb, Eva, (2017), Selling Value in Business Markets: Individual and Organizational Factors for Turning the Idea into Action, Industrial Marketing Management, Volume 66, 42-55
Zamanian, A. (2005). The possibilities and problemes of flower and plants Export (Persian). Tehran: Institute for Trade Studies and Research
Zou, T.; Huang, S.S.; Ding, P. (2014), Toward a community-driven development model of rural tourism: The Chinese experience. Int. J. Tour, (16), 261–271.