ارزیابی میزان آسیب‌های اجتماعی مجتمع‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد بر اساس ابعاد کالبدی(نمونه موردی: شهر جدید صدرا)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

تامین مسکن برای اقشارکم‌درآمد یکی از چالش‌های مهم به ویژه در کشورهای درحال توسعه می‌باشد و عدم تامین مسکن مناسب منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. لذا، پژوهش حاضر ارزیابی میزان آسیب‌های اجتماعی مجتمع‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد بر اساس ابعاد کالبدی را مدنظر قرار داده است. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و نوع پژوهش که به‌صورت توسعه ای-کاربردی می‌باشد و روش انجام آن‌که توصیفی-تحلیلی است. قابل ذکر است که برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و مصاحبه به‌عنوان ابزارهای اصلی بهره برده شده است. در این پژوهش، پرسشنامه‌ها توسط افراد جامعه آماری و به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی توزیع و تکمیل شدند.جامعه‌ آماری ساکنین مجتمع‌های مسکونی اقشار کم درآمد در شهرجدید صدرا می‌باشد که معادل 35318نفر است. برای محاسبه حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که معادل 380 نفر محاسبه گردیده است. هم‌چنین، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار تحلیل آماری آموس به کمک مدل معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی اقشار کم‌درآمد مولفه‌های کالبدی هم‌چون حس تعلق، مبلمان و زیر ساخت‌ها، نظام عملکردی، دسترسی، نور و روشنایی، نظام فعالیتی-کاربری، کالبدی-فضایی، و منظر و فضای سبز می‌توانند اثرگذار واقع شوند. بر اساس مولفه‌های ذکر شده نیز راهکارهایی هم‌چون بستر سازی فعالیت‌های مشارکتی جهت شناخت همسایگان از یکدیگر و گسترش روابط اجتماعی آن‌ها، توجه به وجود فضاهای باز و نیمه باز در راستای بهره‌وری مناسب و کنترل دسترسی به آن‌ها و تنوع فضایی و فعالیتی در فضاهای عمومی مجتمع‌های مسکونی افزایش یابد و .... ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the rate of social harms in low-income residential complexes based on physical dimensions (Case study: Sadra New City)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Lak 1
  • Bagher karimi 2
  • khosro movahed 3
1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, School of Architecture, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, School of Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Providing housing for the low-income groups is one of the most important challenges, especially in developing countries, and the lack of adequate housing leads to increased social harms , according to the nature and type of research, which is developmental-applied and the method of doing it is descriptive-analytical. It is noteworthy that questionnaires and interviews were used as the main tools for data collection. In this dissertation, the questionnaires were distributed and completed by members of the statistical community through random sampling. The statistical population is the residents of low-income residential complexes in the new city of Sadra, which is equivalent to 35,318 people. Cochran's formula has been used to calculate the sample size of the research, which is equivalent to 380 people. Also, Amos statistical analysis software using structural equation modeling was used to analyze the data. The results indicate that in order to reduce social harms in low-income residential complexes, physical components such as sense of belonging, furniture and infrastructure, functional system, access, light and lighting, activity-user system, physical-spatial, and landscape and space Greens can be effective. Based on the mentioned components, solutions such as creating a platform for participatory activities to get to know the neighbors from each other and expand their social relations, paying attention to the existence of open and semi-open spaces for proper productivity and controlling their access and spatial and activity diversity in public spaces of residential complexes. Increase and .... is provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social harms
  • low-income housing complexes
  • physical dimensions
  • Sadra new city
1.گروه مطالعات شرکت رهپو ساخت شارستان،(۱۳۹۳)، ارزیابی طرح مسکن مهر، چاپ اول؛ تهران: انتشارات آذرخش.
قالیباف، محمد باقر .(1390 ). نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور، چاپ اول؛ نگارستان حامد.
ابراهیمی، مهدی.(۱۳۹۱). بررسی عوامل مؤثر بر رنضایت مشتریان از مسکن شهری شهراصفهان، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، شماره 18 ، صفحه 149-170.
پورمحمدی، محمدرضا (1394)، برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ سیزدهم، تهران.
شاکری منصور، الهه.(1399). تبیین الگوی سیاست گذاری برنامه ریزیمسکنبی­خانمان ها در کلانشهر تهران. رساله دکتری ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران.
پور احمد، احمد. عاشوری، حسن. حاتمی، احمد.(1398). ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)، برنامه ریزی شهری، دوره 10، شماره 39، صفحه 74-63.
حیدری، تقی. محمدی، شهرام. (1399). تحلیل و ارزیابی آسیبهای اجتماعی در محلات دارای اسکان غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ اسلام آباد - شهر زنجان)، فصلنامه برنامه ریزی شهری، دوره 11، شماره 40، صفحه 76-59.
حبیب، فرح. ذبیحی، حسین. رهبری منش، کمال. (1390). بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان، هویت شهر، دوره 5، شماره 8، صفحه118-103.
حکمت نیا, حسن, موسوی, میرنجف, سبحانی, نوبخت, سلمان زاده, سینا. .(1400).تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌دژ). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری, 9(1), 29-50.
فیروزی، محمد علی. مدانلوجویباری، مسعود. (1397). واکاوی آسیب های اجتماعی در محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: منطقه سه شهر ساری)، دوره 7، شماره 24، صفحه 47-60.
شری زاده، عادل. روستایی، شهریور . حکیمی، هادی .(1398). شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده برنامه ریزی مسکن اقشار کم درامد در کلانشهر تبریز با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال 10، شماره 38.
ستارزاده، داوود (1388)، بررسی شاخص های جمعیتی مسکن ایران در سال 1385، فصلنامه جمعیت شماه 67 و 68، صفحه 79-57.
الیاس زاده، سید نصرالدین. ضابطیان، الهام. (1389). بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری موثر در ارتقا امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی( نمونه موردی : بخش مرکزی شهر تهران)، نشریه هنرهای زیبا، دوره 2، شماره 44، صفحه 56-43.
عبدالملکی، جمال. امانی، مرتضی.(1395).تکنیک های کاربردی تحلیل مسیر در مطالعات پژوهش ،انتشارات: ناظر،تهران.
کلانتری، محسن، پوراحمد، احمد و یعقوب ابدالی (1398). تحلیل فضایی بزهکاری بافت های ناکارآمد شهری (مطالعة موردی: محلة هرندی منطقة 12 تهران. فصلنامة پژوهش های بوم شناسی شهری، شمارة 19، صفحه 49-60.
شمس الدینی، فرزانه و سلیمانی، مهدیس،(1394). بهره گیری از نور طبیعی در مسکن و تاثیرات آن بر آسایش و سلامت روان ساکنین،اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری،یزد.
Khakpoor, B. Abdollahi A., (2008), Spatial Justice in urban dual spaces Geopolitical Explanation of Patterns of Disequilibrium in Slum Settlements of Mashhad, Geopolitics, No. 2.
Adji Fernandes, Haris Mupa, (2018). The effect of organization culture and technology on motivation, knowledge asset, and knowledge management. International Journal of Law and Management
Kathleen Scanlon, Christine Whitehead, Melissa Fernández Arrigoitia. (2015). Social Housing in Europe. European Policy Analysis (17). 1-12.
Gooding, T. (2016) Low-Income Housing Provision in Mauritius: Improving Social Justice and Place Quality, Habitat International, Vol 53, No 1, pp. 502-516.
Peters, M. A. (2020). ‘The fascism in our heads’: Reich, Fromm, Foucault, Deleuze and Guattari–the social pathology of fascism in the 21st century.
Teixeira, M., & Bueno, A. (2019). The Politics of Social Suffering: Introduction to the Special Section. Digithum, (23).
Atarodi, A., Rajabi, M., & Atarodi, A. (2020). Cell phone use and social alienation of young teenagers. Library Philosophy and Practice, 1-10.
Hosseininesar, M; Ghasemi, A. (2012), Investigating the feeling of security and the factors affecting it in the country, 4th meeting of urban planning and management of Holy Mashhad: 1-12.
Safdarian, G., Habib, F. (2014). Study of the Impact of Culture on Qualitative Structure of Residential Complexes in Tehran. International Journal of Architecture and Urban Development, 4(2), 15-26.
Islam, J., Ali, M. J., Mithun, S. (2021). Slums in India: making sense of place in urban planning. GeoJournal, 1-16.