تبیین الزامات اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه با تکنیک swot

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ارسطو، مکیندر، هوفر، اسپایکمن، ماهان، کیسینجر، برژینسکی،کوهن، هانتینگتون، فوکویاما و دانشمندانی که در مورد قدرت، روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک کار کرده‌اند، همگی بر این مورد وفاق دارند که ایران کشور راهبردی و استراتژیک می‌باشد. به همین دلیل همیشه مورد تهدید بوده است، شهر جدید اندیشه در جنوب غربی تهران و به دلیل وجود مراکز مهم و استراتژیک داخل و اطراف این شهر دارای اهمیت می‌باشد. این مراکز نیز علارغم دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ؛ به علت عدم اجرای اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در معرض خطر هستند و آستانه مقاومت ، بازدارندگی و تاب آوری آنها پایین می ‌باشد، هدف این پژوهش استخراج الزامات اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه و پایش و تحلیل شهر جدید اندیشه به لحاظ اصول پدافند غیرعامل شهری و مدیریت بحران شهری می باشد . این پژوهش از نوع کاربردی است و متغیرهای مورد بررسی در آن شامل شناسایی نقاط قوت ، ضعف‌ها ، فرصت ها و تهدیدهای شهر اندیشه، به‌منظور کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات محتمل ، حملات دشمن، بالابردن قدرت دفاعی، آستانه مقاومت ملی، بازدارندگی و شهرسازی دفاعی است. روش جمع‌آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه‌ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه و مشاهده) نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم اجرا و عدم رعایت اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهر اندیشه است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of executive obligations of crisis management and passive defense in the city of thought with SWOT technique

نویسندگان [English]

  • Hasan Hoseini Amini 1
  • Azita Rajabi 2
  • ardavan behzad 3
1 PhD student, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aristotle, Mackinder ,hoffer,Spykman,mahan,kissinger,brzezinskicohen,huntington,fukuyama and Scientists who have worked on power, international relations, and geopolitics, they all agree that Iran is a strategic country ,That " s why he has always been under threat .the new city of importance in southwest of Tehran due to the existence of important and strategic centers in and around the city. These centers, in addition to the management of crisis management and non-factors management ,are at risk due to non-operating defense principles and crisis management ,and the threshold of resistance ,deterrence and swing are low ,the purpose of this study is practical. The variables investigated in it include the identification of strengths, in order to reduce losses resulting from probable risks, Enemy attacks are the lifting of defensive power ,the threshold of national resistance ,deterrence and planning or the city is defensive .the data collection method is mainly library and is used according to the type of research from field (studies of interview and observation .in this study, the SWOT technique has been used to explore the city's strengths and weak ness and to study the city system's compliance with non-factor defense principles and crisis management . which leads to the enforcement requirements of the strategic paradigm of crisis management and civil defense for the city of thought. The results show the lack of implementation and not respect of the principles of crisis management and non-factor defense in the city of thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-factor defense
  • war
  • thought
  • crisis management
  • Tehran
اذانی، مهری، محمود زاده،امیر ، شاکرمی،محمد حسن (1395).تحلیل آسیب پذیری بافت های فرسوده ی شهری در ارتباط با زلزله،با رویکرد پدافند غیر عامل، مطالعه موردی:(بافت فرسوده شهر خرم آباد).
بخشی شادمهری، فاطمه، زرقانی، سیدهادی، خوارزمی، امیرعلی (1395 ).تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت های شهری با تأکید برزیرساخت آب .
پریزادی، طاهر (1390). تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیرعامل، دوره جدید، سال نهم، شماره30.
تاریقلیزاده، هادی، حسینی امینی،حسن، جباری، اسماعیل­(1395). مکان یابی پناهگاه های اضطراری در سطح شهر، با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال ششم،شماره4.
تقوایی، مسعود، جچوزی خلسویی، علی (1391). مدیریت و برنامه­ریزی بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل swot ؛ مطالعه موردی: مسیرهای راهپیمایی شهر اصفهان، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 2،  شماره60.
حاتمی­نژاد، حسین، عظیم­زاده ایرانی، اشرف (1394). ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی:محلات ناحیه شش منطقه دو تهران).
حسینی امینی، حسن، امیریان، سهراب، بداقلو، ساسان،امین نیری، بهناز،پیوسته گر، یعقوب (1398). ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با روش SWOT،(مطالعه موردی :شهر بوشهر)،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،سال نهم ،شماره 2.
رجایی­ریزی، محمدعلی ،سعیدی، علی (1394). ارزیابی مکانیابی شهر جدید اندیشه (با رویکرد پدافند غیرعامل)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی- پژوهشی، سال دوازدهم، شماره 45.
رحمانی­فضلی، عبدالرضا،سعیدی­راد، مجید، امینی، سما (1395).ارزیابی ایمنی فضاهای روستاـ شهری با تاکید بر شاخص­های پدافند غیرعامل نمونه موردی: روستا-شهر اشترینانو.
رضایی، محمدرضا،حسینی، سیدمصطفی، حکیمی، هادی (1391). برنامه­ریزی راهبردی مدیریت بحران دربافت تاریخی شهر یزد با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه علمی ـ پژوهشی، شماره اول، بهار و تابستان.
عادلی، زین­العابدین، بابایی، بشیربیگ، اقبالی، ناصر، حاتمی، اصغر (1394). ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه­ریزی پدافند غیرعامل با استفاده روش SWOT مطالعه موردی (شهرستان بناب).
فیروزی، محمدعلی ،محمدی ده­چشمه، مصطفی ، نظرپور، رضا، شجاعیان، علی (1393). سنجش میزان آسیب­پذیری سازه­ای بیمارستان­ها از منظر پدافند غیرعامل با مدل سلسله مراتب فازی (نمونه موردی: کلان شهر اهواز).
کامران، حسن، حسینی امینی ، حسن ، پریزادی ، طاهر (1390). تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیر عامل، دوره نهم،شماره 30.
کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش،اصول و شیوه­های پدافند غیرعامل (1390). ناشر تهران: مدرسه.
لادن مقدم،علیرضا (1397).تحلیل و بررسی نقش پارک ها و بوستان ها در مدیریت بحران های شهری تهران در راستای اصول پدافند غیرعامل،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ،سال هشتم ،شماره 3.
لطیفی،غلامرضا،شهیدی،سینا (1397).پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP).
مدیری، محمود، نصرتی، شهریار، کریمی شیرازی، حامد (1394).برنامه­ریزی مدیریت بحران در حوزه مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM، (مطالعه موردی:کلان شهر رشت).
مرندی، عمید (1393).پدافند غیرعامل و مسئولیت­پذیری برای آینده پایدار ایران.
مودی، صادق، محتشمی، علی،قادری، عباسعلی (1394). پدافند غیرعامل تاسیسات آبیدر شرایط بحران و تاثیر بر کیفیت منابع آب. اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار.
سایت سازمان پدافند غیرعامل کشور.
سایت ایرانیان شهرساز .
Alcaraza, Cristina, Zeadally, Sherali (2015). Critical infrastructure protection: Requirements and challenges for the 21st century, International journal of critical infrastructure protection, 53–66
Allen, C. (2003). Fair Justice: the Bradford Disturbance: The Sentencing and the Impact, Journal of Social Justice, 67, 34- 50.
Chun-Nen Huang et. al (2014). A method for exploring the interdepencies and important of critical infrastructures. Knowledge-Based Systems, Vol. 55, 66 – 74.
Favier, (2012). Optimal design of snow avalanche passive defense structures using a reliability approach to quantify the vulnerability of buildings” Journés Fiabilité des Matériaux Et Structures 2012, 1–15.