تحلیلی بر آثار اعطای اعتبارات بهسازی مسکن روستایی بر کیفیت زندگی و امنیت خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه یکی از وظایف دولتها تأمین سرپناه مناسب و مقاوم برای اقشار ضعیف جامعه و روستائیان می‌باشد، در نتیجه یکی از سیاستهای تشویقی دولتها ارائه اعتبارات به روستائیان است که از این طریق می‌توان به بهسازی مساکن روستایی و ارتقای میزان مقاومت آنها در برابر سوانح طبیعی پرداخت. هدف از تحقیق حاضر صرفاً ارزیابی طرح بهسازی مسکن نیست، بلکه با توجه به آسیب پذیری اقشار روستایی و محرومیت آنها، اعطای اعتبارات بهسازی مسکن می‌تواند در تمامی جوانب زندگی آنان تأثیر گذار باشد، بویژه به لحاظ امنیت روحی و جسمی، بنابراین در این تحقیق به بررسی آثار اعطای اعتبارات بر کیفیت زندگی و امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی روستاییان پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر تمامی خانوارهایی که از سال 1384 تا سال 1397 از اعتبارات بهسازی مسکن بهره‌مند بوده‌اند(1428 خانوار)، می‌باشد.  بر اساس روش جدول مورگان تعداد 302 خانوار به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیده و مورد پرسشگری قرار گرفت. جهت پرسشگری از خانوارها، پرسشنامه‌ای جهت ارزیابی میزان تأثیرات اعتبارات اعطایی به خانوارها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی تدوین گردید و همچنین در ادامه پرسشنامه‌ای هم جهت تعیین مؤلفه‌های مؤثر در تحقیق الگوی پایدار سیاست گذاری اعتبارات بهسازی مسکن با نظرسنجی از کارشناسان و اساتید تدوین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و روشهای تفاوت میانگین، مدل تحلیل عاملی و T­TEST استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در شهرستان ملارد اعتبارات اعطایی در طی سالهای اخیر در تمامی ابعاد مورد بررسی تأثیرات مثبتی را بر جای گذاشته است؛ بطوری که میانگین تمامی ابعاد مورد بررسی از حالت ایده آل بالاتر است که این اعتبارات بر اقتصاد خانوارها، آرامش روحی و روانی، احساس امنیت، مقاومت مسکن در برابر سوانح طبیعی بالاخص زلزله و سلامت زیستی خانوارها تأثیر داشته و با توجه به آثار مثبت این اعتبارات در ادامه مشخص گردید بر اساس شاخصهای مورد بررسی مؤلفه‌های تأثیر گذار در فرآیند دریافت تسهیلات و بهبود و شتابدهی به اجرای آن، مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و سازمانی – اداری در اجرای هرچه بهتر طرح بهسازی مسکن نقش بازی کرده، که مطلوبیت هر چه بیشتر این 3 مؤلفه در اجرای هر چه بهتر طرح مذکور، تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the effects of granting rural housing improvement credits on the quality of life and security of rural households (case study: Mallard city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ranjbar 1
  • Alireza Estelaji 2
  • Majid Karimpour Rihan 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Geography and Rural Planning, Yadgar Imam Khomeini (RA) Shahr-e-Rey Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Research Department of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering that one of the duties of governments is to provide suitable and resistant shelter for the weak sections of the society and villagers, as a result, one of the government's incentive policies is to provide loans to the villagers, in this way, it is possible to improve rural houses and improve their resistance against accidents. natural payment The purpose of this research is not only to evaluate the housing improvement plan, but considering the vulnerability of the rural strata and their deprivation, the granting of housing improvement loans can be effective in all aspects of their lives, especially in terms of mental and physical security, so in this research Investigating the effects of granting loans on the quality of life and psychological, economic and social security of villagers has been discussed. The current research method is descriptive-analytical and practical in terms of purpose. The statistical population in this research is all the households that benefited from housing improvement loans from 1384 to 1397 (1428 households). Based on the Morgan table method, 302 households were randomly selected as a sample and questioned. In order to question the households, a questionnaire was developed to evaluate the effects of the credits granted to the households in terms of economic, social, physical and environmental aspects, and also a questionnaire was developed to determine the effective components in the research of the sustainable policy model of housing improvement credits with a survey of experts and The professors were edited. To analyze the data, SPSS statistical analysis software and mean difference methods, factor analysis model and T-TEST were used. The results of the data analysis showed that in Mallard city, the credits granted in recent years have left positive effects in all the investigated dimensions; So that the average of all the studied dimensions is higher than the ideal state, that these loans have an effect on the economy of households, mental and psychological peace, sense of security, housing resistance against natural disasters, especially earthquakes, and the biological health of households, and considering the positive effects of these loans In the following, it was determined that, based on the investigated indicators, the influential components in the process of receiving facilities and improving and accelerating its implementation, the economic, social and organizational-administrative components played a role in the implementation of the housing improvement project as well as possible, and the greater the desirability of these 3 The component is effective in implementing the mentioned plan as best as possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural housing
  • housing improvement
  • safety and quality of life
  • Mallard city
جمشیدی، علیرضا، جمینی، داوود­(1394)،­تحلیلــی بــر وضـعیت رضـایتمندی روسـتاییان از مسـکن روسـتایی(مطالعه موردی: شهرستان روانسر)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 34، شماره 139.صص23-45.
رحمانی فضلی، عبدالرضا، کاویانی، یونس (1388)،­اثربخشی اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی مورد مطالعاتی: سکونتگاه های روستایی شهرستان سقز، فصلنامه جغرافیا، دوره 7، شماره 23.صص23-45.
سرتیپی‌پور، محسن، (1390)،ارزیــابی و تحلیــل مسـکن روسـتایی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و پیشنهاد جهت گیری آتی، فصلنامه جغرافیا، دوره 8، جلد 27.صص95-135.
سعیدی، عباس و منیژه احمدی(1390)،شهرگی و دگردیسی ساختاری- کارکردی خانه­های روستایی مورد: روستهای پیرامون شهر زنجان، جغرافیا(فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیایی ایران)، دوره جدید، سال نهم، شماره 31، صص 32-7.
سعیدی، عباس، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا, دارابی، حسن (1386)،نقش سرمایه گذاری های عمرانی دولت در تثبیت جمعیت روستایی (نمونه ناحیه کاشان)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره 21، شماره 4.صص79-90.
شیروانیان، عبدالرسول و محمد بخشوده(1391)،­فقر مسکن روستایی و استراتژی­های مقابله با آن در ایران، مسکن و محیط روستا، شماره 140، صص 115-101.
عزیزپور، فرهاد، صادقی، زهره، (1397)،ارزشیابی اثرات اجرای طرح ویژه بهسازی بر توسعه‌ مسکن روستایی(مطالعه موردی: دهستان ابریشم)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 37، شماره 164.صص3-12.
عسگری رابری، اباصلت، عباس زاده، شهاب، آبرون، علی اصغر­(1394­)،بررسی عناصر فضایی- کالبدی تأثیرگذار بر مسکن روستایی(مطالعه موردی: روستاهای دیزباد بالا، فریزی و آیدلیک)، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 4، شماره 12.صص177-193.
عینالی، جمشید، چراغی،مهدی، رومیانی، احمد­(1393)،ارزیابی نقش اعتبارات مسکن در کاهش آسیب پذیری کالبدی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: دهستان بزینه رود- خدابنده (استان زنجان) ، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 33، شماره 146.صص77-90.
فرهادی، صامت، سلمانی، محمد(1390)،پایان نامه کارشناسی ارشد: ارزیابی اثرات طرح بهسازی مسکن بر توسعه کالبدی نواحی روستایی، نمونه موردی دهستان چهار دولی غربی شهرسـتان قـروه ، دانشگاه تهران.
قاسمی اردهایی، علی، چراغی، رستمعلی زاده، ولی اله (1391)،اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی ،فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 141، شماره 139.صص67-84.
قدیری معصوم،مجتبی ومحمد اکبرپور سراسکانرود(1390)،­تحلیل نقش دولت از ساخت مساکن روستایی در برنامه­های توسعه(مطالعه موردی: برنامه چهارم کشور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، فصلنامه­ی علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره­ی 34، صص 101-74.
محمدی یگانه، بهروز، چراغی، مهدی، عباسی، جواد، تاراسی، زهرا (1392)­نقش اعتبارات بهسازی مسکن بر بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی، فصلنامه مسکن و محیط روستا، دوره 141، جلد 32.صص99-108.
مهدیان، عزیزالله، سرتیبی­پور، محسن(1391)،مروری بر تحولات بهسازی مسکن روستایی و چشم انداز آتی، مسکن و محیط روستا، شماره 140،صص 11-3.
مرکز آمار ایران، (1395)،سالنامه آماری استان تهران.
Bahrami, R. (2011). Analysis of qualitative and quantitative indices of rural housing in KermanshahProvince in recent decades. Housing and Rural Environment, 34, 95- 104.
Falsoleiman, M., Hajipor, M. & Jamshidi, K. (2013). Physical vulnerability of rural settlements in seismic regions (Case study: Ghaenat and Zirkouh townships). Journal of Geographical Space Planning, 2 (6), 98 -75.
Habib, F. (2004). Review of Housing. Journal of Housing and Revolution, 106, 14- 29.
Josodipoero,(2003), Housing Improvement Preojects in Indonesing: responding to Local Demand: International Journal of Environmental Hhealth Research, Volume 13, issue 1 Supplement I January 2003, pp: 67-72.
Mathison, S. Microfinance and disaster management. Available on: www.developmentgateway.com. (Retrieved 14 August 2009), 2003.
Plagerson, Sophie, Trudy Harpham, Angela Mathee, (2010) , Poor housing, good health: a comparison of formal and informal housing in Johannesburg, South Africa. Swiss School of Public Health , p 1-9.
S.C.Vetrivel & S. Chandra Kumarmangalam. (2010), ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN RURAL DEVELOPMENT. International Journal of Information Technology and Knowledge Management. July-December 2010, Volume 2, No. 2, pp. 435-441.
Scott, Mark. (2007), Rural Housing: politics, public policy and Planning: Housing Contemporary Ireland, Volume I, pp: 344-363.
Toshio Kondo, Aniceto Orbeta, Jr, Clarence Dingcong and Christine Infantado. (2007), Impact of Microfinance on Rural Households in the Philippines, IDS Bulletin, Volume 39, Issue 1, pages 51–70.