تبیین اثرات حاشیه نشینی بر میزان وقوع جرایم شهری در شهر یاسوج مطالعه موردی سکونتگاه های پیرامونی مادوان سفلی ، بلهزار و مهریان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه شهرسازی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

بافت های ناکارآمد شهری از جمله حاشیه نشینی و مسائل و مشکلات مبتلا به آنها، طی چند دهه اخیر، به عنوان یکی از ابرچالش های نظام برنامه ریزی ومدیریت شهرهای کشور مطرح شد. عدم جذب حاشیه نشینان درنظام اقتصادی و اجتماعی شهر موجب رانده شدن این افراد به نواحی غیررسمی می گردد که مستعد وقوع انواع جرائم و بزهکاری های متعدد می باشند.از جمله اهداف این پژوهش بررسی ارتباط مکان محل سکونت شهروندان نواحی پیرامونی شهر یاسوج و افزایش جرم در این سکونتگاه ها می باشد.پژوهش حاضر برحسب ماهیت، توصیفی- استنباطی و بر حسب هدف تحقیق دانش پژوهی (توسعه ای – کاربردی) است. چارچوب مکانی پژوهش و جامعه ی آماری مشتمل بر جمعیت شهر یاسوج( 134532 نفر) و سکونتگاه های پیرامونی شامل مادوان سفلی ، بلهزار و مهریان(تعداد 19908 نفر) می باشد(مرکزآمار ایران، 1395) روش برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 383 نفر، روش نمونه گیری تصادفی، ابزار جمع آوری داده های بزهکارانی که دراین محدوده جغرافیایی مرتکب جرائم شهری شده اند ، از طریق پرسشنامه و کسب اطلاعات از ارگان های مرتبط صورت گرفت . به منظور روایی پرسشنامه تحقیق، از نظرات اساتید مشاور و راهنما و برای سنجش پایایی کار پیمایش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد بین مکان محل سکونت شهروندان نواحی پیرامونی شهر یاسوج و افزایش جرم در این سکونتگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد و مهاجرت،فرهنگ فقر، زیرساخت های نامناسب شهری،آسیب های روانی و اجتماعی،اختلافات خانوادگی و ناموسی در میزان جرائم شهری موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of impacts of suburbanization on level of urban crime occurrences in Yasuj with emphasis on surrounding habitations of madavan sofla , balahzar and mehriyan

نویسندگان [English]

  • Sam Hejazinia 1
  • Majid Rahimi 2
  • Ali Shamsoddini 3
1 PhD Student, Department of Urban Planning, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Inefficient urban contexts, including suburbanization and the issues and problems associated with them, have emerged as one of the major challenges of the country's urban planning and management system in recent decades. Lack of attraction of marginalized people in the economic and social system of the city causes these people to be expelled to informal areas that are prone to various crimes and delinquencies.One of the objectives of this study is to investigate the relationship between the place of residence of citizens in the suburbs of Yasuj and the increase in crime in these settlements.The present research is descriptive-inferential in nature and scholarly (developmental-applied) in terms of research purpose. The spatial framework of the research and the statistical population include the population of Yasuj (134532 people) and the surrounding settlements including Madavan Sofla, Belhazar and Mehrian (19908 people) (Statistical Center of Iran, 2016). 383 people, random sampling method, data collection tool for criminals who have committed urban crimes in this geographical area, was done through a questionnaire and obtaining information from relevant agencies. In order to validate the research questionnaire, the opinions of consulting professors and supervisors and to assess the reliability of the survey work, Cronbach's alpha coefficient was used. Findings show that there is a significant relationship between the residence of citizens in the suburbs of Yasuj and the increase in crime in these settlements and migration, poverty culture, inadequate urban infrastructure, psychological and social damage, family differences and honor in the rate of crime.They are effective cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • urban crimes
  • suburban settlements
  • yasuj city
ابراهیم پور، داود، حبیب زاده، اصحاب، خاله اوغلی چرندابی، زینب­(1399)، مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با احساس امنیت اجتماعی در میان حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان شهر تبریز. فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی، 11
ابراهیمی، سید محمد­(1384)، آسیب شناسی اقتصادی نقاط حاشیه نشینی  استان قزوین و بررسی ارتباط آن با جرائم  چاپ در مقالات برگزیده همایش حاشیه نشینی  و امنیت قضایی - انتشارات دادگستری
احمدیان، محمدعلی(1391)، حاشیه نشینی  ،ریشه ها وراه حل ها – نشریه اندیشه حوزه شماره 43و 44
انصاری، مهدی(1399)آخرین آمار جرم و جنایات در شهر یاسوج برگرفته از لینک  http://tabnakkohkiluye.ir/fa/news/784356/
برادران، مراد(1396)، حاشیه نشینی: تحلیل جامعه شناختی مسائل اجتماعی سیاست های مسکن و پدیده ی غیررسمیت ) نمونه موردی میان آباد، اسالم شهر، تهران(، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، دوره هشتم ، شماره اول ، بهار و تابستان 1396
بشریه، طهمورث­(1397)، رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، شماره 11 نیمسال اول 1397
پیران، پرویز­(1373) ، آلونک نشینی در ایران : دیدگاه های نظری با نگاهی به شرایط ایران، اطلاعات سیاسی –اقتصادی ، 1366 تا 1374.
تقوایی، مسعود( 1389)، بررسی و مقایسه شاخص های شش گانه جرم در سطح مناطق مختلف شهر شیراز، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال هشتم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۲۶
حاج یوسفی، علی­(1381)، حاشیه نشینی شهری و فرایند تحول آن ، فصلنامه ی هفت شهر ،سال سوم ، شماره هشتم ،ص 12-25.
خالو باقری، مهدیه­(1390)، نابرابری اقتصادی و شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیررسمی در شهرها- با تأکید بر مورد ایران،دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه شهید بهشتی 1390.
دورکیم­، امیل­(1381)، درباره تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، ویراست دوم ، چاپ اول ، تهران ، نشر مرکز
دورکیم  امیل(1381)، درباره تقسیم کار اجتماعی)ترجمة ب. پرهام(. تهران: نشر مرکز.
رحمتی، بی نام­(1391)، بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم، فصلنامه هویت شهر، شماره 16 /سال 7 / زمستان 1392/ ص 63-70
رستم زاده، یاور­(1391)، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در محلات شهری با بررسی نگرش ساکنین محلی؛ مورد پژوهشی محله توحیدشهر بندرعباس، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 28 پاییز و زمستان صفحه 321-336
روستا، زهرا(1392)، ارزیابی روند توسعة فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روند تغییرات کاربری اراضی، مجلة جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیست وچهارم، شمارة 1 ،صص 200-183.
زنگی آبادی، علی­(1394)­، پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، تحلیل زمانی- مکانی آسیب های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر(­مطالعه موردی­: منطقه 12 شهر تهران )
زنگی آبادی، علی و مبارکی­، امید(1391)، برسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی شهر تبریز و پیامدهای آن مطالعه موردی محلات احمد آباد ، نمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، شماره یک.
سجاسی قیداری­، حمدالله­(1393)­، راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی در مناطق شهری مطالعه موردی شهرستان بناب ، مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری ، شماره 1 ، 1393
شاطریان­، محسن­(1399)، مدل سازی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در مناطق حاشیهنشینِ شهر کاشان،فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای، سال 10، شماره پیاپی 37، بهار 1399 صفحه 92
شاطریان، محسن­(1392)­، عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر کاشان نمونه موردی محله غربت ها و پمپ رعیتی­، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ، شماره 36
صرافی­، مظفر­(1393)، واکاوی معیار های پهنه بندی فقر شهری در شهر قدس : به سوی مفهموم مشترک محدوده های فرودست شهری­، نشریه هفت شهر ،دوره 4 ، شماره 47
صرافی­، مظفر(1381)، ویژگی های حاشیه نشینی ، فصلنامه هفت شهر ، سال سوم ، شماره هشتم،صفحه 88-91
صرافی، مظفر­(1387)، ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی کشور در پرتو حکمروایی خوب شهری، شماره 33 هفت شهر
صنعتی شرقی، نادر­(1396)، تحلیل ساختاری رابطه میان حاشیه نشینی و جرم ، فصلنامه انتظام اجتماعی ،سال نهم ، شماره سوم ، پاییز 96
طالشی ،م . و امیر فخریان ، م.­(1390)، ناپایداری سکونتگاه های روستایی و آینده خاشیه نشینی در خراسان رضوی . فصلنامه علمی - پژوهشی انجمن جغرافیای ایران .دوره جدید . سال نهم . شماره 29
عبدی، عطااالله(1397)، رابطه حاشیه نشینی با تهدیدات امنیت ملی: نقش واسطه ای حس تعلق مکانی (مورد مطالعه: ماهدشت کرج)­، پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال یازدهم، شماره سوم (پیاپی چهل و سوم)، پاییز 1397
عظیمی، نورالدین، کرمی، نجمه، عطابخش، فاطمه­(1396)، بررسی نقش عوامل اجتماعی و کالبدی بر احساس امنیت شهروندان در شهر رشت. معماری و شهرسازی آرمان شهر، 10(19)، 131-142.
کاظمیان غلامرضا(1391)، ارزیابی کنشگران توسعه ناپایدار محله های غیر رسمی، دو فصلنامه دانشگاه هنر ، شماره 8 بهار و تابستان
محمدپور، ملیحه(1392) ­، روزنامه جام جم  ، شماره 3867، چهارشنبه 27 آذر 1392
محمودی پاتی، فرزین و محمدپور عمران، محمد­(1387)، سیاست های مدیریت زمین شهری، تهران: انتشارات شهیدی
مقصودی، سوده­(1393)، جنسیت و نقشهای اجتماعی آزمون نظری )پارسونز(، مطالعات اجتماعی درایران،دوره 3شماره 1بهار 1393 121-139
میری آشتیانی، الهام­(1390)، مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: فرهنگ.
نایبی، هوشنگ­(1396)، تئوری آنومی دورکیم و مرتن فصلنامة علمی  پژوهشی رفاها جتماعی، سال هفدهم، پاییز 96 ، شماره 6
نیازی، محسن و طاها عشایری­(1395)، داغ فقر )فقر به مثابة داغ اجتماعی(، تهران: سخنوران.
Bennett, Trevor, (1986), Situational Crime Prevention From The Offender Perspective, In Heal.
 Cozens, P. M., Hillier, D. (1999) Crime and the design of new country Planning, Vol 62. P. 231.
Discrimination. The Royal Tropical Institute, 29 Nov–2 Dec 2004,
Felson, M. Clarke, R. V (1998). Opportunity makes the thief practical theory for crime prevention. Police Research series paper 98. Home office, policing and reducing crime unit, london.
Hayhurst, P.K., Pierce, m., Hickman, M., Seddon, Keane, J,& Millar, T. (2017) "Pathways through Opiate Use and Offending: ASystematic Review", International Journal of Drug Policy, o39, 1–13.https://www.isna.ir/news/91101408396/
HutchinsonEncyclopedia (2015) Cycle of Poverty Barteezsashlyn, tk/bike store.
Rebecca Wickes,Renee Zahnow,Lacey Schaefer, Michelle Sparkes-Carroll"Neighborhood Guardianship and Property Crime Victimization",Crime & Delinquency, 1-16.
Reid.S.T ، 2 000 ، crime and criminology ، U.S.A:Mc Graw-Hill Higher Education.
Sartorius. N. (2004) Report of the Workshop on Health Related Stigma and
Siegel, J.L. (2016) Criminology: Theories, Patterns and Typologies, Edition, Thomson/Wadsworth, , CA.
UN- HABITAT(2003),The Challenge of Slums; Global report on human settlement
United Nations (2010) Report on the World Social Situation: RethinkingPoverty, Department of Economic and Social Affairs, New York: United Nations.
Wilson james (1982) Broken Windows “The Police and Neighborhood Safety” Atlantic Monthly Vol, 29.
World Bank(2002), Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, in:www.worldbank.org