شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در حوزه جغرافیایی شهر تهران با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون است. روش انجام پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، گردشگری و توریسم بودند که بعد از انجام مصاحبه 11 اشباع نظری صورت گرفت و تمام مصاحبه ها بین 60 تا 85 دقیقه به طول انجامید. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاه و پزشکان متخصص در سال 1399 به صورت کد های باز و محوری و گزینشی انجام شده و برای تعیین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مولفه های از تکنیک دیمتل استفاده شده است. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختار یافته، 269 مفهوم و 66 کد باز برای عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران استخراج گردید، که در نهایت 6 بعد( خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی و تبلیغاتی، خدمات اقتصادی، خدمات فرهنگی و مذهبی، خدمات گردشگری و خدمات آموزشی) به عنوان عامل های اصلی برای تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران استخراج گردید. پس از آن با توجه به پرسشنامه مقایسات زوجی برای شناسایی مولفه های تاثیرگذار و تاثیرپذیر مشخص گردید که مولفه های خدمات گردشگری، خدمات رفاهی و تبلیغاتی، خدمات اجتماعی و خدمات فرهنگی و مذهبی به ترتیب تاثیرگذارند و ابعاد خدمات آموزشی و خدمات اقتصادی به ترتیب تاثیرپذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Domestic Tourism Demand in the Geographical Area of Tehran with Demetel Approach and Theme Analysis

نویسندگان [English]

  • Ramin Afifi 1
  • Hadi Rezghi Shirsavar 2
  • Mashallah Valikhani 3
  • Alireza Ebrahimpour 3
1 PhD Student in Cultural Affairs Management and Planning, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Cultural Affairs Management and Planning, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this article is to identify the factors affecting the domestic tourism demand in Tehran with the Dimtel approach and content analysis. The method of conducting research is mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, in addition to the documentary study, the content analysis technique with MAXQDA12 software was used to identify the factors and components. The statistical population in this study was all experts in the field of management and cultural planning, tourism, which after the interview was 11 theoretical saturation and all interviews lasted between 60 to 85 minutes. In addition, semi-structured interviews with university experts and specialized physicians in 1399 were conducted in the form of open, pivotal and selective codes, and the Dimtel technique was used to determine the effectiveness and effectiveness of the components. According to the semi-structured interviews, 269 concepts and 66 open codes were extracted for the factors affecting the domestic tourism demand in Tehran, which finally included 6 dimensions (social services, welfare and advertising services, economic services, cultural and religious services, services Tourism and educational services) were extracted as the main factors for domestic tourism demand in Tehran. Then, according to the pairwise comparison questionnaire to identify the effective and influential components, it was determined that the components of tourism services, welfare and advertising services, social services and cultural and religious services, respectively, and the dimensions of educational services and economic services are affected, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism demand
  • domestic tourism
  • Tehran
  • content analysis
  • Demetel technique
پاپلی یزدی، محمد حسین؛ سقایی. (1392). کتاب گردشگری ماهیت و مفاهیم( تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم).
جهانیان، منوچهر و احمدیان، آیدا. (1395). تحلیل نقش بازار های سنتی در جذب گردشگران خارجی، مطالعه موردی: بازار بزرگ تهران"،فصلنامه علمی تخصصی گردشگری علم و فرهنگ، دوره چهارم، شماره6.
دانایی فرد،حسن، جاوید سید داریوش و فانی ,علی اصغر.(1391). ارتقاءظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران:تحلیلی بر ابزار های خط مشی گذاری ملی گردشگری .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری.سال هفتم،شماره 19 ص24-1.
راجی، زهرا؛ نادری راد، حمیدرضا. (1399). مروری بر عوامل موثر تقاضای گردشگری جنگ. ماهنامه علمی تخصصی آفاق علوم انسانی. 4(37). 41-52.
رهنمایی، محمد تقی. (1390). کتاب :گردشگری شهر. تهران: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 زاهدی، محمد. اکبری،تعمت الله. عمادزاده، مصطفی. خوش اخلاق،رحمان. رنجبران،بهرام(۱۳۹۷). شناسایی مؤلفه های مؤثر در تقاضا برای سفر به مقاصد گردشگریِ فرهنگی تاریخی (نمونه پژوهی: اصفهان). فصلنامه اقتصاد شهری، دوره سوم، شماره ۱ص ۲۶ – ۴۲.
زندی، ابتهال،( ۱۳۹۵). پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران با استفاده از مدل های ترکیبی خلاقانه"، اولین همایش ملی اقتصاد خلاق، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.
فرزین محمد و همکاران .عنوان مقاله "مدل سازی پیش بینی تقاضای گردشگری بازدید از دوستان و بستگان (VFR) داخلی شهر تهران"مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران.دوره 7، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه145-122.
 صفرزاده، اسماعیل، اصغری، تامینا. (1398). عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای خاورمیانه: رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده‌های تلفیقی. سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، 7(1)، 133-149.
  کریمی حمید. (1397). کتاب اصول و مبانی گردشگری.
 یعقوبی منظری پریسا 1397 .عنوان مقاله "شناسایی استراتژ یهای توسعه پایدارصنعت گردشگری ایران با استفاده از تکنیک متاسوات و ارائه راهکارهای مناسب". دو ماهنامه بررسیهای بازرگانی- علمی ،ترویجی ،دوره و شماره: دوره 15، شماره 8687  شماره پیاپی 86، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1-91.
 Abraham, V., & Poria, Y. (2019). A research note exploring socially visible consumption in tourism. Tourism Management70, 56-58.
 Alvarez‐Diaz, M., D'Hombres, B., Ghisetti, C., & Pontarollo, N. (2020). Analysing domestic tourism flows at the provincial level in Spain by using spatial gravity models. International Journal of Tourism Research.22 (4).403-415.
 Assaf, A. G., & Tsionas, M. (2018). The estimation and decomposition of tourism productivity. Tourism Management65, 131-142.
 Avraham, E. (2018). Nation branding and marketing strategies for combatting tourism crises and stereotypes toward destinations. Journal of Business Research. 116.  711-720.
 Barbhuiya, M. R., & Chatterjee, D. (2020). Vulnerability and resilience of the tourism sector in India: Effects of natural disasters and internal conflict. Tourism Management Perspectives, 33, 100616.
 Chi, J. (2020). The impact of third-country exchange rate risk on international air travel flows: The case of Korean outbound tourism demand. Transport Policy89, 66-78.
 Dai, S., Xu, H., & Chen, F. (2019). A Hierarchical Measurement Model of Perceived Resilience of Urban Tourism Destination. Social Indicators Research145(2), 777-804.
 Dionisio, M., Silva, C., & Nisi, V. (2019, September). Fostering interaction between locals and visitors by designing a community-based tourism platform on a touristic island. In IFIP Conference on Human-Computer Interaction (pp. 768-787). Springer, Cham.
 Fu, X., Ridderstaat, J., & Jia, H. C. (2020). Are all tourism markets equal? Linkages between market-based tourism demand, quality of life, and economic development in Hong Kong. Tourism Management77, 104015.
 Irandoust, M. (2019). On the relation between exchange rates and tourism demand: A nonlinear and asymmetric analysis. The Journal of Economic Asymmetries, 20, 12-32.
 Katircioglu, S., Gokmenoglu, K. K., & Eren, B. M. (2018). Testing the role of tourism development in ecological footprint quality: evidence from top 10 tourist destinations. Environmental Science and Pollution Research25(33), 33611-33619                                                                                                                               
 Kapera, I. (2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. Sustainable cities and society40, 581-588. "
 Law, C. M. (1993). Urban tourism: attracting visitors to large cities. Mansell Publishing Limited.
 Mora-Rivera, J., Cerón-Monroy, H., & García-Mora, F. (2019). The impact of remittances on domestic tourism in Mexico. Annals of Tourism Research76, 36-52.
 Rafiei Darani, H. and Asghari, H. (2018), "Study of international tourism demand in Middle East by panel data model", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 12 No. 1, pp. 80-8.
 Ranaweerage, E., Arima, T., & Kikuchi, T. (2018). Regional Characteristics of Urban Tourism in Tokyo. In Tokyo as a Global City (pp. 247-266). Springer, Singapore.
 Sun, S., Wei, Y., Tsui, K. L., & Wang, S. (2019). Forecasting tourist arrivals with machine learning and internet search index. Tourism Management70, 1-10.
 Timothy, D. J., & Wall, G. (1995). Tourist accommodation in an Asian historic city. Journal of Tourism Studies6(2), 63.
 Yousaf, S., & Xiucheng, F. (2018). Halal culinary and tourism marketing strategies on government websites: A preliminary analysis. Tourism Management68, 423-443.