تحلیل جامعه شناسی هویت و کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام (مورد مطالعه: دانش آموزان سوم دبیرستان شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

3 استادیار جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی آن است تا به توصیف و تفسیر کنش ها و اعمال مشارکت کنندگان (دانش آموزان سوم دبیرستان شهر شیراز) در پدیده هویت و امنیت کاربران در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بپردازد و تجربه زیسته از ورود به  شبکه های اجتماعی  را کشف و توصیف کند. پیچیدگی و چند وجهی بودن پدیده تحت مطالعه از یک سو و زمینه مند بودن در بافت فرهنگی از سوی دیگر، به اتخاذ رهیافت کیفی و استراتژی پدیدارشناختی و نظریه زمینه ای منجر شد. برای این منظور سعی شد داده های پژوهش با ابزار مختلفی چون مصاحبه های عمیق  و نیمه ساختمند، مشاهده های میدانی و مشارکتی، گفتگوهای غیر رسمی و استفاده از اسناد و گزارش ها جمع آوری شود. جامعه آماری پژوهش شامل 15دانش آموز دختر و 18دانش آموز پسر منطقه یک شیراز که محقق پس ازآنکه به اشباع نظری رسید مصاحبه را متوقف نمود نمونه مصاحبه شامل کسانی که حداقل   یک ماه در شبکه های مجازی تلگرام و اینستاگرام عضو بودند . در این پژوهش از ترکیب دو روش کیفی پدیدارشناسی و نظریه زمینه ای و دو روش نمونه گیری هدفمند و نظری استفاده شد. از بررسی متون مربوط به داده­های جمع آوری شده از مصاحبه با کاربران فضای مجازی مفاهیم بازاندیشی خود و رشد تفکر بازاندیشانه، تعاملات و ارتباطات در تلگرام و اینستاگرام، تجربه از جا کندگی زمان و مکان، تجربه اضطراب و اعتماد، تجربه آزادی، استقلال فردی و قدرتمندی ایده ال گرایی تحول ارتباطی کنترل گرایی و عدم امنیت استخراج گردید. مفهوم اصلی و نهایی قوت کارگردانی که بیانگرنقش آفرینی و قدرت عمل کاربردر فضای مجازی نسبت به دنیای واقعی است وکاربر در آن واحد می تواند نقش ها و عملکردهای متنوع و گاه متضادی را تجربه نماید که این ناشی از قدرت کارگردانی کاربر در شبکه اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of Identity and Users in Telegram and Instagram Social Networks(Case Study: Third High School Students of Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • Moslem Tavani 1
  • Nemat Karamollahi 2
  • asghar mohamadi 3
1 PhD student in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, Bagheral Uloom University (AS)
3 Assistant Professor of Sociology, Dehagan Branch, Islamic Azad University, Dehagan, Iran
چکیده [English]

The present research seeks to describe and interpret the actions and actions of the participants (third grade high school students in Shiraz city) in the phenomenon of user identity and security in Telegram and Instagram social networks and discover the lived experience of entering social networks. and describe The complexity and multifacetedness of the phenomenon under study on the one hand, and its contextuality in the cultural context on the other hand, led to the adoption of a qualitative approach and phenomenological strategy and contextual theory. For this purpose, we tried to collect research data with various tools such as in-depth and semi-structured interviews, field and collaborative observations, informal conversations and the use of documents and reports. The statistical population of the research includes 15 female students and 18 male students in one district of Shiraz. The researcher stopped the interview after reaching theoretical saturation. In this research, a combination of two qualitative methods, phenomenology and grounded theory, and two theoretical and purposeful sampling methods were used. From the review of the texts related to the data collected from interviews with users of virtual space, the concepts of self-reflection and the development of reflexive thinking, interactions and communications in Telegram and Instagram, the experience of time and place displacement, the experience of anxiety and trust, the experience of freedom, independence Individuality and power of idealism, communication transformation, controllism and lack of security were extracted. The main and final concept of the director's power, which expresses the role-playing and action power of the virtual space user compared to the real world, and the user can experience diverse and sometimes conflicting roles and functions at the same time, which is due to the user's directorial power in the social network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • security of users
  • social networks
  • Telegram and Instagram
رهبر قاضی، محمود رضا؛ ایمانیان مفرد، زینب(1396)، بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی، دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قدرت نرم، سال هفتم، شماره هفدهم. 
رستمی، محمد؛ جمیلی اسکویی، روزیتا؛ نشاط، الهه؛ فرقانی، محمدرضا( 1396)، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر فرهنگ و باورهای دینی(هویت) کاربران ( مطالعه موردی: کاربران استان اصفهان، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، سال یازدهم ، شماره دوم، پیایی(37)، صص 45-72. 
سلطانی، اختر(1395)، بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)، فصلنامه علمی – ترویجی فرهنگ ایلام.
سلطانی، اختر؛ سلطانی، پرستو؛ امیدی، رسول(1397)، بررسی رابطة شبکه های اجتماعی مجازی تحت تلفن همراه با هویت و امنیت اجتماعی دانشجویان، فصلنامة پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال سیزدهم، شماره اول، 13(49)، صص 117-136.
شامانی، اسمعیل؛ واحدی، مهدی؛ نوروزی، داریوش(1395)، رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هفتم، شمارة 28.
معمار، ثریا؛ عدلی پور، صمد؛ خاکسار، فائزه(1391)، شبکه های‏اجتماعی‏مجازی‏ و‏ بحران ‏هویت‏ (با‏ تأکید ‏بر‏ بحران‏ هویتی ‏ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی درایران دوره اول، شماره 4، صص 155-176.
محسنی تبریزی، علیرضا و هاشمی ، محمدرضا(1390)، تأ ثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان(مطالعه  موردی دبیرستان های شهر اراک در سال 87-88)، مطالعات توسعة اجتماعی ایران.3(2)، صص161-179.