ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

توسعه محله‌ای در قالب فرایندی مشارکتی، دموکراتیک و محله ‌محور از چندین دهه‌ی گذشته در کشورهای توسعه‌ یافته بعنوان محور برنامه‌ای توسعه‌ی پایدار شهری و مناطق کلان شهری، مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد ‌نیاز برای این موضوع تحقق یابد. لذا مفاهیمی چون مشارکت جمعی، دلبستگی به محیط محله، ایجاد فرصت‌های برابر همراه با کارآیی بیشتر، تنهادر سایه مفهوم توسعه‌ی محله وبرنامه‌ریزی محلات شهری عینیت می‌یابند. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی کیفی توسعه کسب ‌و کارهای نوین با رویکرد محله ‌محور در کلان ‌شهر تهران است. سوال اصلی مقاله این است که ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های مهم درتوسعه کسب وکارها بارویکرد محله‌ای در شهر تهران کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیل محتوا با نظام مقوله‌ای قیاسی، نوع آن کاربردی است. با استفاده از تحلیل محتوای قیاسی؛ با شناسایی 615 کد مفهوم، کدگذاری و دسته‌بندی آ‌ن‌ها در سه مرحله نهایتا 189 شاخص اصلی؛ در پنج بعد و 22 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله‌ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص‌ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل توسعه کسب ‌و کارهای نوین مبتنی بر رویکرد محله ‌محور در کلان ‌شهر تهران در پنج بعد گسترش فناوری اطلاعات، بهبود فضای کسب ‌و کار، مدیریت ارتباط با مشتری، رویکرد محله محوری و رهبری کارآفرینانه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

discussed the Design and delivery a Cultural model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Ehsan Yazdani 1
  • Syed Mahmud Hashemi 2
  • Abdullah Naami 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor of Business Administration, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Business Administration, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Neighborhood development in the form of a participatory, democratic and neighborhood-based process has been emphasized for decades in developed countries as the focus of sustainable urban development programs and metropolitan areas. On the other hand, in order to improve the business environment and increase economic growth and development, the necessary conditions for this issue must be met. Therefore, concepts such as collective participation, attachment to the neighborhood environment, creating equal opportunities with greater efficiency, are only materialized in the shadow of the concept of neighborhood development and urban neighborhood planning. The main purpose of this article is to provide a qualitative model of new business development with a neighborhood-based approach in the metropolis of Tehran. The main question of the article is what are the dimensions, components and important characteristics in business development and neighborhood performance in Tehran? The research method of this research is content analysis with a deductive categorical system, and its type is applied. By identifying 615 concept codes, coding and categorizing them in three steps, finally 189 main indicators; in five dimensions and 22 components, these indicators were explained and adjusted using a three-stage Delphi technique among 32 scientific and executive experts. Finally, a new business development model based on the neighborhood-based approach in the metropolitan area of Tehran was presented in five dimensions: information technology development, improving the business environment, customer relationship management, neighborhood-centered approach and entrepreneurial leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • business
  • customer relations
  • co-location
  • entrepreneurship
  • Tehran
اوکلی، پیتر و مارسون (1392)، رهیافت‌های مشارکت، ترجمه منصور محمود نژاد، تهران: نشر مرکز تحقیقات مسائل روستایی جهاد.
باقری، معصومه (1392)، بررسی کارآفرینی فرهنگی وموانع آن دروزارت فرهنگ وارشاد اسلامی (حوزه ستادی)، پایان‌نامه.
برک پور و اسدی (1388)، مدیریت وحکمروایی شهری، دانشگاه هنر.
پورعاشور مهدی (1392)، بررسی تاثیر نظام مدیریت محله‌ای در شهرداری منطقه 7 تهران با مشارکت شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
پورمحمدی، محمد رضا: حسین زاده دلیر، کریم: پیری، عیسی (1390)، حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی، کلان‌شهر تبریز، مطالعه جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، ماه اول.
حسینی، س. ا و حسینی، س. ر (1391)، توانمندسازی کارکنان، گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمان‌ها، کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب ‌و کارهای دانش بنیان، مازندران.
دلایل حاشیه‌نشینی درکلان‌شهر تهران، روزنامه تعادل، بایگانی‌ شده از روی نسخه اصلی در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸، دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۵.
دهقان‌پور، ع (1381)، کارآفرینی و کارآفرینان، تعاریف و ویژگی‌ها، فصلنامه‌ی صنایع، شماره‌ی 33، ص24-12.
ذاکری، هادی (1391)، مجموعه آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ساماندهی مشارکت‌های اجتماعی در محلات شهر تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انتشارات مدیران.
ذبیحی، محمدرضا، مقدسی، علیرضا (1385)، کارآفرینی از تئوری تا عمل، نشرجهان فردا
رجب، حسین (1392)، ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش‌های تجربی، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها.
روانشادنیا، مهدی رحمانی، نگاهی به مشکلات کلان‌شهر تهران و ارائه راه‌کار مشارکت عمومی وخصوصی، با توجه به درس‌های آموخته از برنامه‌های موفق مشارکت عمومی، خصوصی در سراسر دنیا، www. civilica. com
سرور، رحیم (1391) تحلیل مولفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان شهر ارومیه فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال چهارم، شماره یازدهم.
عبدالهی، محمد (1390)، شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، راهبردهای تبدیل شهرداری از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی، تهران، موسسه همشهری
عربیون، ا، دهقان نجم آبادی، ع، رضازاده، آ، زرنگاریان، ی و ساعدی پشت تپه، ت (1390)، تاثیر ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان، مورد مطالعه، کتابخانه‌های دانشگاه تهران (پردیس‌های مستقر در شهر تهران)، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره 85، 33- 53 .
کاظمیان، غلامرضا (1390) بررسی تاثیر الگوی شورایاری محلات در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری شماره دوم، سال دوم.
کیا کجوری و دیلمی (1391)، مطالعه تئوریک تجربی نقش نوآوری در کار آفرینی سازمانی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب ‌و کارهای دانش بنیان، مازندران.
محقر، علی: شفیعی، حسن (1387)، مدیریت محلی و توسعه.
مشکینی، ابوالفضل (1392)، ارزیابی الگوی مدیریت محلات، فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم.
مقیمی، سید محمد (1390)، اداره امور حکومت‌های محلی، چاپ پنجم.
نعمت الله، محمدرضا (1392)، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و کارآفرینی فرهنگی کارکنان در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و مدیریت دانشگاه پیام نور استان تهران.
نیلی، مسعود (1387)، دولت و رشد اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی.
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، کلان‌شهر تهران بزرگ و چالش‌های مدیریت شهری (PDF). srbiau. ac. ir.
علی محمدی کاکرودی، الهه (1389)، پایداری هویت در محله، نخستین همایش توسعه شهری پایدار، تهران، قطب علمی توسعه شهری پایدار، https://www. civilica. com/Paper-CSUD01-CSUD01_092. html
نوری, علیرضا (1394)، بازاندیشی درتوسعه پایدار شهری به سمت یکپارچگی توسعه اجتماع محلی، مطالعه موردی سلسبیل شمالی شهر تهران، کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، تهران، موسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت ویرا، https://www. civilica. com/Paper-CAECONF01-CAECONF01_190. html
ذبیحی، حسین و منصوره فولادی (1393)، توسعه‌ی پایدار با تأکید بر نظام محله محوری و عدالت اجتماعی مورد مطالعه، محله‌ی اشراق منطقه‌ی 7 کلان‌شهر تهران، هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)، تهران، انجمن ژئوپلیتیک ایران، دانشگاه خوارزمی، https://www. civilica. com/Paper-GEOPOLITICS07-GEOPOLITICS07_122. html
Coleman, j. (2009). Social in the creation of human capital. American journal of Sociology, 94:95-120.
Colin, R. (2011) the Institutionalization of Participation in Development, in Participation in Development. Paris: Enesco.
Community. Tehran, Organization of Documents and National Library of Iran.
Covin, J. G. , & Kuratko, D. F. (2008). ”The concept of corporate entrepreneurship”. The encyclopedia of strategic management, Blackwel publication.
Crosby, N. , Hughes, C. , & Murdoch, S. (2006). Flexible property leasing and the small business tenant. Journal of Property Research, 23 (2), 163-188.
Douglas, M. , 2001. Intercity Competition and the Question of Economic Resilience: Globalization and Crisis in Asia. In: Scott, A. (Ed. ), Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. Oxford University Press, Oxford, pp. 236–262.
Geanina Silviana Banu, Andreea Dumitrescu ,Anca Alexandra Purcarea, Silviu Walter Isarescu (2015). Defining Open IinnovationConcept Using Business Modeling. Science direct.
Gumusluoglu, L, Karakitapoğlu-Aygün, Z, & Hirst, G, (2012), Transformational leadership and R&D workers' multiple commitments: Do justice and span of control matter. Journal of Business Research, Vol. 66, Iss. 11, 2269- 2278.
Harkema, S. J. M & Schout, H. (2008). Incorporation Student – centered Learning in Innovation and Entrepreneurship Education, European Journal of education, 43 (4), pp. 513-525.
Kaur, H & Bains, A, (2013), Understanding The Concept Of Entrepreneur Competency, Journal of Business Management & Social Sciences Research, Vol. 2, No. 11, 31- 33.
Lerner, D. (2008) the Passing of Traditional Society Modernizing the Middle East. New York: Free Press.
Salari, A. (2011). [The impact of the tax system on the business space (Persian)]. Economic Journal, 11 (9), 111-30.
Sana, S; Locke, E & Collin, C. (2003). Entrepreneurial Motiation Human Resourch Managemnt Review, Vol. 13.
Shepherd A. (2013) Sustainable urban Development. London: Macmillan.
UN-HABITAT (2012): the Global Campaign on Urban Governance, concept paper, 2 ND Edition, Nairobi.
Yap Kio sheng (2014), Good Urban Governance in Southeast Asia, Environment and Urbanization Asia.