چگونگی انتخاب مقصدهای گردشگری از دیدگاه گردشگران ( مطالعه موردی: شهرستان‌های استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشکده فنی ملاصدرا، رامسر، ایران

2 دانشجوی رشته طراحی شهری، دانشگاه کسری، رامسر، ایران

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورها را به خود اختصاص داده است. در این میان برندسازی مقصد به یکی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی مکان و بازاریابی گردشگری تبدیل شده است. ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصد گردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود، تعیین می گردد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به ارزیابی و اولویت بندی مقصدهای گردشگری بر اساس ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران در شهرستان های استان گیلان پرداختیم. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد. جامعه موردمطالعه، کلیه گردشگران شهرستان های استان گیلان می باشد که با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 380 نفر در کل استان انتخاب شده و از طریق پرسشنامه داده های متغیرهایی مانند تصویر ذهنی، آگاهی، کیفیت ادراک شده و نهایتا وفاداری به برند مقصد جمع آوری گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده ابتدا کلیه گویه ها با استفاده از مدل Fuller triangle سلسله مراتبی وزن دهی شده اند، در مرحله بعد با استفاده از مدل Oreste به رتبه بندی شهرستان های استان گیلان بر اساس ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران پرداخته شد. نتایج نشان دهنده ارزش بالاتر برند گردشگری شهرستان های بندر انزلی، فومن، رشت و آستارا و وضعیت نامناسب شهرستان های املش، رضوانشهر و صومعه سرا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to choose tourist destinations from the perspective of tourists(Case study: Cities of Guilan province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Yousef Hashemi 1
  • Mohammad Ziabakhsh 2
1 Assistant Professor of Technical and Vocational University, Mulla Sadra Technical College, Ramsar, Iran
2 Student of Urban Design, Kasra University, Ramsar, Iran
چکیده [English]

The tourism industry, as a dynamic industry, is an important part of the economic and productive activities of countries. Meanwhile, destination branding has become one of the most important topics in the field of place marketing and tourism marketing. The equity value of a tourist destination brand is the sum of the brand's assets (or liabilities) in relation to the name and symbol of the tourist destination, which causes changes in the value of the services and experiences provided there. Due to the importance of this issue, in this study, we evaluated and prioritized tourist destinations based on brand equity from the perspective of tourists in the cities of Guilan province. The research method is descriptive-analytical. The study population is all tourists in the cities of Gilan province, which was selected by random sampling of 380 people in the whole province and collected data through a questionnaire of variables such as mental image, awareness, perceived quality and finally loyalty to the destination brand. Took. To analyze the obtained data, first all items were weighted using the hierarchical Fuller triangle model, in the next step, using the Oreste model, the cities of Gilan province were ranked based on the brand equity from the tourists' point of view. . The results show the higher value of the tourism brand of Bandar Anzali, Fooman, Rasht and Astara counties and the unfavorable situation of Amlash, Rezvanshahr and Soomehsara counties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist destinations
  • tourists
  • Gilan province
مـیرزایی، رحمت (١٣٨٨)، تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه‌ اورامانات‌ در‌ کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، شماره٤, ٤٩-٧٦؛
محامدپور مریم و عزتالله اصغریزاده­(١٣٨٧)، رتبه بندی پژوهشکدههای یک مرکز ‌‌تحقیقاتی‌ از طریق روش تصمیم گیری چند شاخصه ORESTE، پژوهـش هـای مـدیریت ، شماره ١، ٢٣٣‌-٢١٧‌
Aaker, David A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Fere Press
Andreu, L., Bigne, J. B., & Cooper, C. (2000). "Projected and perceived image of Spainas a tourist destination for British travelers." Journal of Travel and Tourism Marketing,Vol. 9, No. 4, PP. 47-67;
Arnett, D. B., Laverie, D. A., & Meiers, A. (2003). Developing parsimonious retailer equity indexes using partial least squares analysis: A method and applications.In Boo, S. Busser, J. &;amp; Baloglu, S. (2008). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management,
Baker, D. A. & Crompton, J. L. (2000). "Quality, satisfaction and behavioral intentions."Annals of Tourism Research, Vol. 27, NO. 3, PP. 785-804
Baloglu, S. & McCleary, K. (1999). "A model of destination image formation." Annals ofTourism Research, Vol. 26, PP. 868-897
Beerli, A. & Martin, J. D. (2004). "Factors influencing destination image." Annals ofTourism Research, Vol. 31, No. 3, PP. 657-681