ارائه الگوی محیط زیست هوشمند در جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پردیس کیش دانشگاه تهران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

4 استادیار شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهرها به طور ذاتی با چالش­های پیچیده و گستردهای که به هم مرتبط اند، مواجه هستند. در این میان رشد شتابان شهرها متناسب با ظرفیت گسترش زیرساخت هایشان نیست و فشار فزاینده ای به زیرساخت های شهری تحمیل می کند. بعبارتی فراتر از ظرفیت ها و قابلیت­های آن ها است. بنابراین همواره آن ها از پیامدهای نامطلوب رنج میبرند. از این رو نهادها و شیوه­های مدیریت و حاکمیت قدیمی با جهان پیچیده و به سرعت در حال تغییر در جامعه اطلاعاتی در تضاد هستند. ارائه الگوی محیط زیست هوشمند در جزیره قشم با روش­ AHP می تواند به اولویت بندی بهتر پارامترها برای افزایش فرصت بازتولید محیط زیست و بازتوانی محیط طبیعی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a smart environment model in Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Goharkhah 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Hossein Hataminejad 3
  • Ali Yadghar 4
1 PhD student of geography and urban planning, Kish campus, Tehran University
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran
4 Assistant Professor of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cities inherently face complex and extensive challenges that are interconnected. Meanwhile, the rapid growth of cities is not proportional to the expansion capacity of their infrastructures and imposes increasing pressure on urban infrastructures. In other words, it is beyond their capacities and capabilities. Therefore, they always suffer from adverse consequences. Therefore, the old institutions and methods of management and governance are in conflict with the complex and rapidly changing world in the information society. Providing a smart environment model in Qeshm Island with AHP method can better prioritize parameters to increase the opportunity of environmental reproduction and natural environment rehabilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Smart
  • Pattern
  • Qeshm
 Chang, D.Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP, European Journal of Operational Research,95,649–655
Monittoa M., Pappalardoa P., Tolioa T., 2012. A new Fuzzy AHP method for the Evaluation of Automated Manufacturing Systems, CRIP-Annals Manufacturing Technology, Vol.51, pp. 395-398.
Mau-Crimins,T., de steiguer,J.E., Dennis,D., 2005. AHP as a means for improving public participation: a pre–post experiment with university students, Forest Policy and Economics, Vol.7, 501-514.
Chen, Q., and Triantaphyllou, E., 2001. Estimating Data for Multi-criteria Decision Making Problems: Optimization techniques, in: Pardalos, P.M., and Floudas, C., (Eds.), Encyclopedia of Optimization, Vol.2, 27–36.
Li, L., Zhi-Hua Shia, Wei Yinb, Dun Zhua, Sai Leung Ngc, Chong-Fa Caia, A-Lin Lei, 2009. A fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach to eco-environmental vulnerability assessment for the danjiangkou reservoir area, China, Ecological Modeling Vol.220, 3439–3447.
Yang, M., Khan, FI, Sadiq, R., 2011. Prioritization of environmental issues in offshore oil and gas operations: A hybrid approach using fuzzy inference system and fuzzy analytic hierarchy process, Process Safety and Environmental Protection vol.8 (9), 22–34.
WWW.SURATMUNICIPAL.GOV.IN2018
vinod kumar TM (ed)2016 smart economy in smart cities international collaborative.
Mancilla-Amaya, L., Sanin, C., & Szczerbicki, E. (2010). Smart knowledge-sharing platform for e-decisional community. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41(1), 17-30.
Meijer (2013) Governing the Smart City: Scaling-Up the Search for Socio-Techno Synergy. Permanent Study group on E-Government, Utrecht University.
Mosannenzadeh, F. Vettoratob. D. (2014). Defining smart city: Aconcepttual frame work based on key word analaysis. Journal of Land Use, Mobility and Environment. ISSN 1970-9889, e- ISSN 1970