بررسی تطبیقی حقوق شهروندی افراد در جغرافیای زیستی به استناد نهج البلاغه و انجیل

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته ی حقوق عمومی دانشگاه عدالت

2 گروه الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 گروه الهیات، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی حقوق شهروندی نهج البلاغه و انجیل صورت گرفته است .روش مورد استفاده به صورت توصیفی –تحلیلی بوده و نتایج و یافته ها حاکی از آن است که بر اساس بررسی های که در این پژوهش صورت گرفت مشخص گردید مساله حقوق شهروندی به صورت پر رنگی در آموزه های دو دین بزرگ و جهانی اسلام و مسیحیت بیان شده است.از دیدگاه آموزه های اسلامی شهروندان دارای حقوق سیاسی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی می باشند که حاکمیت و دولت اسلامی موظف است در راستای احیای این حقوق و ارج نهادن به آنها در ساخت های گوناگون قانونگذاری و اجرا و اداره امور مختلف بدان توجه داشته باشد.از دیدگاه آموزه های مسیحیت نیز شهروندان دارای حقوق اساسی می باشند که در این میان می توان به حقوقی همچون کرامت انسانی، آزادی و عدالت اشاره کرد.همچنین باید گفت هم در نهج البلاغه که دومین کتاب معتبر در بین مسلمانان و برترین تغیر از تعالیم والأی قرانی و وحیاتی است و هم در انجیل که به اعتقاد مسیحیان، کتابی آسمانی و الهی و مهدی خدایی برای نجات انسان ها از طریق پیامبری راستین حضرت عیسی (ع) است، به مؤلفه های اساسی در حقوق شهروندی اشاره و تصریح شده است و این بیانگر یگانگی دیدگاه این دو دین و این دو کتاب، درباره حقوق اساسی زندگی و حقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Citizenship Rights of Individuals in Biographical Geography Based on Nahj al-Balaghah and the Bible

نویسندگان [English]

  • ahmad gholami 1
  • Maytham Taram 2
  • soheil soheily najafabadi 3
1 Doctoral student in the field of public law at Adalat University
2 Department of Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Theology, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of comparative study of civil rights in Nahj al-Balagheh and the Bible. The method used is descriptive-analytical and the results and findings indicate that based on the studies conducted in this study, the issue of citizenship rights was identified. It is expressed in color in the teachings of the two great and universal religions, Islam and Christianity. From the point of view of Islamic teachings, citizens have political, spiritual, cultural, social, economic and judicial rights that the Islamic government and government are obliged to revive and respect these rights in various structures of legislation and implementation and administration of various affairs. Note it. The greatest change is from the supreme teachings of the Qur'an and revelation, and in the Bible, which according to Christians is a divine and divine book and the Mahdi is a god to save human beings through the true prophethood of Jesus (pbuh), the basic components of citizenship rights are specified and specified. This shows the unity of the views of the two religions and these two books on the fundamental rights of life and civil rights. This shows the unity of the views of the two religions and these two books on the fundamental rights of life and citizenship rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Rights
  • Dignity
  • Freedom
  • Justice
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید(
نهج البلاغه(۱۳۸۸). ترجمه: محمد دشتی، قم: وجدانی
رضایی پور، آرزو(1385)، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی، انتشارات دانشگاه تهران.
احمدزاده، سید مصطفی (1384)، «حقوق شهروندی»، مجله اندیشه، سال یازدهم، شماره 3.
احمدی طباطبایی، سید محمدرضا (1388)، «حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 8.
حمیدیان، زارع زردینی، حمید،زارعی محمودآباد، احمدحسن،جعفری،عبدالحمید(1399)، مطالعه تطبیقی تکلیف و اختیارات دولت و جامعه از منظر نهج البلاغه و الاحکام السلطانیه، پژوهش دینی، شمارۀ 41 ، پاییز و زمستان 1399، صص 79  -104.