ارزیابی تاثیرگذاری استراتژی تحریم های بین المللی بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ آن ﺑـﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﯿﺎز ﻣﺒـﺮم ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ درآﻣـﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ از ﺳﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سوال بوده است که استراتژی تحریم های بین المللی چه تاثیری بر الگوهای توسعه یافتگی صنعت نفت ایران داشته است؟ یافته ها حاکی از آن است که تحریم های بین المللی طی سالیان اخیر بر بازارهای مالی و سرمایه گذاری های خارجی و بالاخص بر میزان بهره برداری و بهره وری میادین صنعت نفت تاثیر گذار بوده است و الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در راستای مقابله بهینه با تحریم های بین الملل، اجرای تلفیقی الگوی توسعه مبتنی بر بهره برداری و بهره وری میادین و مخازن و الگوی توسعه مبتنی بر تکنولوژی و فناوری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of international sanctions strategy on the development patterns of the oil industry

نویسندگان [English]

  • Farshad Fouroughi Nasab 1
  • Shiva Jalalpour 2
  • Lena Abdolkhani 2
  • Bahram Yousefi 2
1 Department of Political Science, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Iran's oil and gas sector and its technological dependence to new technologies for oil exploration, development and production provide country's urgent need for foreign exchange earnings from oil and gas exports have made it a key part of making sanctions more effective that use by the United States and the European Union. The present study, with a descriptive-analytical method and using library resources, has sought to answer the question that what effect has the international sanctions strategy had on the development patterns of Iran's oil industry? Findings indicate that international sanctions in recent years have affected financial markets and foreign investment and especially the exploitation and productivity of oil industry fields and the optimal model for the development of the oil industry in order to optimally deal with international sanctions is the integrated implementation of a development model based on the exploitation and productivity of fields and reservoirs development model based on technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • sanction
  • development
  • oil industry
  • foreign investment
امانی، مسعود(1389)، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران.
ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ(1389)، ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: انتشارات اﻧﺘﺨﺎب،.
بشیریه، حسین(1394)، جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران،چاپ دوم ،انتشارات فرهنگ،تهران.
پوراحمدی، حسین (1383)، اقتصاد سیاسی بین الملل، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، شماره سه
زهرائی، مصطفی(1386)، تحریم های اقتصادی از نظر تا عمل، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره اول
مازینی، احمد­(1387)، بازشناسی عوامل موثر بر جریان سرمایه گذاری خارجی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، سال چهارم، شماره دوم.
صیدی، فاطمه و علی پور، محمود(1392)، اثرات تحریم اقتصادی ایالات متحده و غرب بر روابط اقتصادی، سیاسی و بین الملل ایران، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، تهران
طغیانی مهدی و درخشان مرتضی(1393)، تحلیل عوامل تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه راهبرد اقتصادی، دوره بیست و سوم، شماره هفتاد و سوم.
مردانی، نادر و بهمنی، حمیده(1394)، حق مستقیم سرمایه‌گذار خارجی در اقامۀ ‌دعوا علیه دولت میزبان براساس مکانیزم حل ‌و فصل اختلافات معاهدۀ منشور انرژی، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ شصت و هفتم.
آدمی، علی، قرشی، سده مهدیه(1395)، افول قدرت نرم آمریکا: شاخص­ها و مولفه ها­، فصلنامه سیاست جهانی، سال پنجم­، شماره چهارم
ﻣﺨﺘﺎری ﻫﺸﯽ، ﺣﺴﯿﻦ­، ﻧﺼﺮﺗﯽ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ­(1389)، اﻣﻨﯿﺖ اﻧﺮژی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﻧﺮژی اﯾﺮان، ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره دوم.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،(1399)، گزارش ارزیابی عملکرد شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش  فرآورده های  نفتی ایران،طی سال­های 1389-1399
Taylor, M., Kent, M. (2007), Taxonomy of mediated crisis responses, Public Relations publication, 33, England.
Seeger, M, Sellnow, T. & Ulmer, R (1998), Communication, organization and crisis, Communication center publication, 21.England. 
Dashti, G, Patricia, D & Radcliff, B (1997), On the Determinants of the Success of Economic Sanctions: An Empirical analysis, American Journal of Political Science, 18 (2).
Ajili, H, Moghaddam, E (2013), the impact of international sanctions on Iran's economic   development, development strategy Journal, 36(2).
Vesali, S, Torabi, M (2010), the effects of sanctions on the economy and banking system, the banks and the economy journal, 11(4).
Thomson, D, Louie, R (2006), Cooperative Crisis Management and Avian Influenzas", Center for Thechnology and mational Security Policy, http//www.ndu.edu/ctnsp/publications.html.
Mitroff, I., Pearson, C, Pauchant, T (1992) Crisis management and strategic management: similarities, differences and challenges, Advances in strategic Management center Press