آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جنایات ناشی از آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استاد گروه حقوق و معارف، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم، دانشکده حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نظام حقوقی در حوزه داخلی منابعی دارد که تحت تأثیر آن منابع شکل گرفته و قوام می یابد که در عرصه داخلی مهم ترین منابع حقوق در تمام شاخه های آن مبانی فقهی است،اما آنچه جای تعجب و تدبر دارد آن است که در مورد حقوق محیط زیست به عنوان مهم ترین عنصر زندگی انسان، در نظام حقوق کیفری داخلی، ساختارهای حقوقی نسبت به منابع خود بی توجه یا کم توجه بوده اند. نظام کیفری ایران از یک رویکرد منسجم و هدفمند نسبت به جرایم زیست محیطی اشخاص حقوقی که خود از اصلی ترین منابع جرایم زیست محیطی هستند بی بهره بوده است، که این امر نیز نشان از بی توجهی به منابع و ریشه های حقوقی و فلسفی مفاهیم مرتبط با محیط زیست دارد. بر همین اساس یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی-توصیفی و استفاه از ابزار کتابخانه ای و فیش برداری بدست آمده نشان می دهد قانون گذار می بایست با اتخاذ رویکردی منسجم و هدفمند متکی بر حفظ محیط زیست و اولویت بخشیدن بر آن نسبت به مسایل سیاسی واقتصادی در مقابل جرایم زیست محیطی، یک رویکرد منسجم و افتراقی در پیش بینی واکنش ها به این جرایم توسط اشخاص حقوقی را تدوین و ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental pollution by legal entities and their criminal responsibility for the resulting crimes

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Dana 1
  • Mahmoud Qayyumzadeh 2
  • Mohammad Ibrahim Shams Natri 3
1 PhD Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Professor, Department of Law and Education, Department of Law, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Associate Professor, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Faculty of Law, Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

The legal system in the domestic field has sources that are formed and consolidated under the influence of those sources. In the domestic field, the most important sources of law in all its branches are jurisprudence foundations, but what is surprising and thoughtful is that in the case of environmental law. As the most important element of human life, in the domestic criminal law system, legal structures have been indifferent or less attentive to their sources. Iran's criminal system has not benefited from a coherent and targeted approach to environmental crimes of legal entities, which are the main sources of environmental crimes, which also shows a disregard for the legal and philosophical sources and roots of concepts related to It has an environment. Based on this, the findings of this research, which were obtained based on analytical-descriptive methods and the use of library and survey tools, show that the legislator should adopt a coherent and purposeful approach and rely on preserving the environment and giving priority to it over other issues. political and economic in front of environmental crimes, formulate and present a coherent and differentiated approach in predicting reactions to these crimes by legal entities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • environmental crimes
  • criminal liability
  • environmental pollution
رستمی فر، علی­(1387)، بررسی نقش تحولات اقتصادی قرن بیستم بر مسئولیت کیفری ، مجله خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی ، سال پنجاه و یکم دوره دوم ماهنامه شماره ۹۱
اردبیلی، محمدعلی­(۱۳9۳)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر میزان
اشتیاق، وحید­(۱۳۸۷)، گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۱
بهرام سلطانی، کامبیز­(1371)، مجموعه مباحث و روش های شهرسازی، تهران: مرکزمطالعات شهرسازی ایران،چ اول،ج 6
پورمحمدگلزاری، مژده­(1391)، تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرایم زیست محیطی در قوانین ایران در مقایسه با سایر کشورها، کیش، اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
ﺗﻘﯽ زاده اﻧﺼﺎری، ﻣﺼﻄﻔﯽ­(1374)، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ
جعفر زاده، عسگر،(1387)، احراز هویت اشخاص حقوقی، ش14
ﺷﺎﻳﮕﺎﻥ، ﻋﻠﻲ­(1375)، ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ، تهران، ﻧﺸﺮ ﻃﻪ
شمس ناتری، محمدابراهیم، کلانتری، محمدرضا­(1398)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران: میزان
زراعت، عباس­(1385)، جزای عمومی، تهران: ققنوس
فرج اللهی، رضا­(۱۳۸۹)، تأثیر جرم شناسی اثبات گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2
فهیمی، عزیز الله­(1387)، فلسفه حقوق محیط زیست و آثار آن، فصلنامه پژوهش های فلسفی- کلامی دانشگاه قم، شماره سوم35
ﮐﺎﺗﺒﻲ، ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻲ­(1379)، ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮔﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ، ﭼﺎﭖ ﻫﺸﺘﻢ
کامیار، غلامرضا­(1383)، تخریب آثار فرهنگی توسط اشخاص حقوقی،مجلس و راهبرد، ش44
لنگرودی، محمدجعفر­(1396)، ترمینولوژِی حقوق، تهران: گنج دانش
نوربها، رضا­(1375)، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات کانون وکلای دادگستری
هنری، مرتضی­(1362)، محیط زیست و توسعه، مجله محیط زیست، ش3
Ferguson, Gerry. Victoria,(2000), The Basis for Criminal Responsibility of Collective Entities in Canada, Edited by Albin Eser& Gunter Hein& Barbar Huber,International Colloquium