شناسایی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف با توجه به رویه دولت ها و اسناد مرتبط

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، ورامین، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان یک اصل در حقوق محیط زیست به شناسایی ،پیش بینی و ارزیابی آثار زیست محیطی طرح های مختلف می پردازد.به نظر می رسد که این اصل در اسناد ملی و بین المللی از جایگاهی برخوردار است.اما تعیین وضعیت این جایگاه، نیازمند بررسی دقیق تر دارد.هدف از پژوهش حاضر این است که با روشی توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که در اسناد ملی و بین المللی ،و آرای صادره از دادگاهها ، مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی به چه نحو است، و اینکه ذکر چند ماده از مفاد یک سند ملی یا بین المللی برای ارزیابی زیست محیطی کفایت می نماید یا خیر.بررسی ها حاکی از آن است که بسته به تکرار این اصل در رویه دولتها و اسناد بین المللی ،بار الزام متفاوتی را ایجاد نموده، بدین نحو که در کشورهای توسعه یافته به نسبت کشورهای درحال توسعه از جهت وضع قوانین و مرجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از ارزیابی پیامدهای طرح های پیشنهادی از وضعیت مناسب تری برخوردارند و درجه الزام آوری این اصل بیشتر می باشد. علاوه براین با وجود ذکر این اصل در اسناد ملی و بین المللی ،اما هنوزکمبودهایی هم از جهت تدوین قوانین و هم از جهت مراجع رسیدگی کننده به مسایل زیست محیطی مطرح می باشد، که با تدوین یک معاهده جامع محیط زیستی متناسب با تغییرات و شرایط اقلیمی هر منطقه و ایجاد یک نهاد متولی محیط زیستی چه در سطح ملی و بین المللی می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and evaluate the environmental impact of various projects according to the procedures of governments and related documents

نویسندگان [English]

  • fatemeh binazadeh 1
  • ali mohry 2
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Varamin Branch, Varamin, Iran
2 Doctoral student of private law, Tehran University campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessment of environmental consequences as a principle in environmental law deals with identifying, predicting and evaluating the environmental effects of various projects. It seems that this principle has a place in national and international documents. But determining the status of this The purpose of the present research is to answer the question of how the assessment of environmental effects is in the national and international documents and the opinions issued by the courts with a descriptive-analytical method, and Whether the mention of a few articles from the provisions of a national or international document is sufficient for environmental assessment or not. Studies show that depending on the repetition of this principle in the practice of governments and international documents, it creates a different obligation. The way that in developed countries compared to developing countries, they have a more appropriate situation in terms of establishing laws and authorities dealing with disputes arising from the evaluation of the consequences of proposed plans, and the degree of binding of this principle is higher. In addition, despite the mention of this principle in national and international documents, there are still shortcomings both in terms of drafting laws and in terms of authorities dealing with environmental issues. Each region and the creation of an environment guardian institution, both at the national and international level, can be fruitful in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Impact Assessment
  • Environmental Law
  • National and International Documents
  • Procedure of governments
آرش پور، علیرضا(1392)، مسئولیت بین المللی برای نقض تعهدات زیست محیطی. تهران: انتشارات جنگل. چاپ اول.
خدابنده دزیج تکیه، هلن­( 1387)، ارزیابی اثرات  محیط زیستی: تجارب،تنگناها و روند آینده،ترجمه سعید فردوسی ؛ فریدون  قدوسی،تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
خوش منش زاده، بهنوش، منوری، سید مسعود، دبیری، فرهاد( 1392)، بررسی تطبیقی نظام های قانونی ارزیابی راهبردی زیست محیطی در کشورهای مختلف با مقایسه موردی در ایران، مجله علوم و فناوری محیط زیست، دوره 14، ش 2: 115-122.
دبیری، فرهاد­؛ کیانی، مژده(1387)، ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران و کشورهای صنعتی. مجله علوم و فناوری محیط زیست، دوره 9، ش40 :95-109.
رجب زاده، محمد علی­(1387)، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی، سازمان حفاظت و محیط زیست، دفترمشارکت و  آموزش همگانی.
رحمت اللهی، حسین؛ شیرزاد، امید،( 1393)، حق بر محیط زیست سالم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، دوفصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،ش6: 12-1.
رهنما، عبدالمطلب، خادم، احمد الحسین، گندمکار، امید(1400)،میزان تاثیرگذاری احداث خانه دوم بر انواع آلودگی ها و پیامدهای نامطلوب زیست محیطی (مطالعه موردی شهر اردکان فارس و روستاهای اطراف)،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای  ،ش2: 458-445.
زارعی، سحر، پورهاشمی، سیدعباس، پورنوری، منصور( 1396)، توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو احکام و سوابق قضایی بین المللی.فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره 19،ش3 : 195-216
سالاری، اسماء­(1399)، ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی در حقوق بین الملل ، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 50، ش4:  1-25
شیلتون، دینا؛ کیس،الکساندر(1389)، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست ، ترجمه محسن عبدالهی، تهران: انتشارات خرسندی.
کشاورز، اله مراد، میرعباسی، سید باقر، کامرانی، احسان(1400)، نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای،ش3: 332-315.
گوندلینگ،لوتار...و دیگران(1389)، حقوق محیط زیست،ترجمه محمد حسین حبیبی،تهران:انتشارات دانشگاه تهران
مباشری، مهدی، انوری، محمد رضا، میری،سید غلامرضا(1400)، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر در کاهش آسیب پذیری شهرها از مخاطرات طبیعی(مطالعه موردی :شهر زابل)،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، ش3: 713-697
مشهدی، علی­(1393)، اساسی سازی ماهوی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 5، ش2: 559-580.
مشهدی، علی؛ هداوند، مهدی(1391)، اصول حقوق اداری (درپرتو آراء دیوان عدالت اداری)، تهران: انتشرات خرسندی.
منوری، سیدمسعود­( 1387)، ارزیابی اثرات زیست محیطی، تهران : انتشارات میترا، چاپ دوم
موسوی، سید حسین، میرعباسی، سید باقر، باقری، محمود( 1398)، بررسی الگوهای اخلاق زیست محیطی از منظر آرا و رویه‌های قضایی در نظام بین‌الملل، فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی، ش 36. شماره 259-274.
موسوی، سید فضل اله؛ موسوی فر، سید حسن،(1394)، اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگوئه(2010)؛ تبیین برخی مباحث و اصول، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران،دوره 45،ش 4: 584-608
Ara pathan ,P.(2011). Concept of Environmental Impact Assessment and Idea of Sustainable Development , researchGate , Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1996506
Bashour,L.(2016). Comparative analysis of enabling legislation for EIA follow-up in Lebanon
Editoriale Scientifica.(2017). Environmental Impact Assessment after the International Court of Justice decision in Costa Rica-Nicaragua and Nicaragua-Costa Rica: Looking backward, looking forward, Questions of International law journal, Via San Biagio dei Librai 39 – 80138 Napoli
Gohary, E.R. (2016). International EIA Guidelines and the Nile Basin Countries EIA Experience, European Scientific Journal,Central Laboratory for Environmental Quality Monitoring,National Water Research Center, NWRC, Cairo, Egypt, vol 12,No.17,284-508,URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.
ICJ Rep. (2010). Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) Summary of the Judgment
King, P.Hoiberg, O. (2013). Comparative Study of EIA Systems: Philippines and Other Countries, Institute for Global Environmental Strategies (IGES),1-69
Lie, C. (2008).Environmental Impact Assessments in Developing Countries: An Opportunity for Greater Environmental Security? Working paper, Foundation for Environmental Security & Sustainability
Manday, E &Ian, T. (2009).Enviromental Impact Assessment in Australia: theory and practice.Federation press.5
Nizami, A. Molander, S.Asam, Z.Rafique, R.Korres, N.Kiely, G.Murphy,D.(2011). Comparative analysis using EIA for developed and developing countries: case studies of hydroelectric power plants in Pakistan, Norway and Sweden, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, Vol. 18, No. 2, 134–142
Perevochtchikova, M. & André,P.(2013). Environmental Impact Assessment in Mexico and Canada: Comparative Analysis at National and Regional Levels of Federal District and Quebec, Université de Montréal, Quebec, Canada,Vol.3,1-12
Sadler, B. (1996).Environmental Assessment in a changing world, Intoduction to Enviromental impact Assessment industry & environment unit,CSE.
Sadler, B. &Brown, K. (1999).Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice, Institute of Environmental Assessment,UK.
Sands, P. (2003).Principles of International Enviromental law: Purposes, Principles means and Ensuring compliance, university press.
Sands, P. &Galizzi, P. (2004).Documents in International Enviromental Law, Cambridge, Second edition
Study Group for Environmental impact Assrssment system.(1995).Current Environmental impact Assessment System
Tim, S. ( 2009).International Courts and Environmental Protection, Cambridge Press.
Vomacka, V. (2017). Case study on transboundry enviromental impact assessment (EIA), EJTN administrative law project judicial training on EU enviromental law, Academy of European Law.