تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر با هدف بررسی آثار جغرافیایی - حقوقی اعمال تحریم های ناقض نسل دوم حقوق بشر بر زنان و کودکان در خاورمیانه به نگارش درامده است. امرزه حقوق اولیه‌ی انسان از دغدغه‌های جدی در حوزه حیات بشری می‌باشد؛ تحریم‌ها یکی از ابزارهای نقض حقوق بشر در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. یکی از گروه‌های انسانی که بیشترین آسیب را از تحریم‌ها متحمل شده‌اند، زنان و کودکان می باشند. کاهش سطح رشد اقتصادی، افت سطح آموزش، معضلات اجتماعی اقتصادی فراوانی را برای جوامع به بار آورده و به عنوان یک مانع توسعه‌ای، منجر به ایجاد زمینه‌های افزایش تورم و التهاب اقتصادی شود و فرصت‌های گسترش فعالیت‌های زنان را به حداقل برساند. از طرف دیگر تحریم از جمله عواملی است که اثرات بسیار نامطلوبی را بر مولفه‌های اجتماعی، سیاسی و به ویژه اقتصادی در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال زنان به جای می‌گذارد. از آنجا که کودکان بیشترین وابستگی را به زنان در خانواده‌ها دارند تحت تاثیر این تحریم‌های بسیاری از حقوق آنان نیز نادیده گرفته می‌شود. نتایج نشان می‌دهد تحریم‌ها می‌تواند حق حیات (تاکید شده در ماده 3 اعلامیه حقوق بشرو ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)؛ حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامت و بهداشت، حق آموزش، حق توسعه و... را در زنان و کودکان تحت تاثیر قرار داده و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographical analysis of sanctions in the Middle East

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Keshtkar 1
  • Maryam Moradi 2
  • abumohammad asgarkhani 3
1 Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Law and Political Science, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
3 Faculty member of Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

This article aims to examine the legal implications of imposing the second generation of human rights violations against women and children. Today, basic human rights are a serious concern in the field of human life; Sanctions are one of the tools of human rights violations in international law. Women and children are one of the groups most affected by the sanctions. Decreased levels of economic growth, declining levels of education, have created many socio-economic problems for societies and as a developmental obstacle, lead to increased inflation and economic inflammation and minimize opportunities to expand women's activities. On the other hand, sanctions are among the factors that have very adverse effects on social, political and especially economic components in the business environment and creating employment for women. Because children are most dependent on women in their families, many of their rights are ignored as a result of these sanctions. The results show that sanctions can be a right to life (as emphasized in Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 6 of the Convention on the Rights of the Child); The right to adequate living standards, the right to health, the right to education, the right to development, etc., affect women and children and lead to the violation of their rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analysis
  • geography
  • embargo
  • Middle East
  • human rights
اقلیم، علی‌رضا­(1389)، تأثیر هزینه‌های نظامی کشورهای منطقه خلیج‌فارس بر تأمین امنیت آن‌ها، تهران: نشر موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،
اسدی، بهروز (1389)، تحریم‌های اقتصادی از دیدگاه حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
امیردیوانی، پگاه (1393) زنان قربانیان تحریم هستند، ماهنامه پیام زن، شماره 267.
تاموشات، کریستیان، (1386)، حقوق بشر، ترجمه و نگارش: حسین شریفی طراز کوهی، تهران: نشر میزان
جیل، آمپاروسان خوزه­(1379)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر، ترجمه: بیگ‌زاده، ابراهیم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 29 -30 ، بهار و تابستان
جلالی، محمود­(1383)، حقوق بشر زنان در حقوق بین‌الملل و وضعیت ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66
حاجی محمدی، مهدی؛ طاهرپور، جواد؛ سالم، علی‌اصغر و مروت، حبیب (1400). تأثیر تحریم بر تغییرات تکنولوژی در صنایع ایران با توجه به موقعیت استراتژیکی (1374-1394)، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال یازدهم، شماره 4، صص 797-775
حیدری،­ ­فریبا­(1396­)، تأثیر تحریم‌ها بر حقوق زنان،  فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان،  شماره 8
دلیری، سعید سام؛ محمود جلالی و احمد محمدی (1399). نقش عدالت جغرافیایی در شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری و بین الملل و تحریم‌ها، فصلنامه علمی ـ پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال یازدهم، شماره 3، صص 760-747
ساعد وکیل، امیر، عسگری، پوریا،  (1383)، حق توسعه و جهان‌شمولی حقوق بشر، نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)، تهران: نشر مجد
شکوه، حسن­(1390)، بررسی ظرفیت‌های تحقق 5/2 میلیون شغل در سال 1390، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،
شکوهی، سعید­(1391)، معمای تحریم، تهران:  انتشارات خبرگزاری فارس
گودرزی، ساناز­(1396)، بررسی تأثیر تحریم‌های غرب بر حقوق بشر و حقوق زنان، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال سوم، شماره 9
قنبری، علی­(1391)، سیاست‌های دولت‌ تولید کشور را به سمت بحران و ورشکستگی سوق داد، روزنامه شرق، شماره  1543، https://aftabnews.ir/fa/news/158357/
لطفی، حیدر؛ کرمی، علی؛ پزشکی، مهدی (1397). آمایش سرزمینی و اقتصاد مقاومتی: ارائه مدلی راهبردی برای مقاوم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای) سال هشتم، شماره 3، صص 175-159
لفت ویچ، آدریان­(1383)، دمکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان – افشین خاکباز، تهران: طرح نو
موسویان، سید حسن­(1394)، ایران و آمریکا، گذشته شکست‌خورده و مسیر آشتی، تهران: تیسا
متون بین‌المللی و روزنامه‌ها
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ، مصوّب 10 دسامبر سال 1948 میلادی
چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، 1391
روزنامه جمهوری اسلامی
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی مصوب 2010
Aust, Anthony, “Handbook of international law”, CUP, 2nd edition, 2007.
Al-Jawaheri, Yasmin Husein; 2009, Book Review: Women In Iraq: The Gender Impact of International Sanctions. Journal of International Women's Studies, 10(4) Reviewed by:Guthrie, Amber; Arrington, Christina; Mohammad, Kesser; and Rothblum, Esther_.
Andréasson Gabriel; 2008, Evaluating the Effects of economic sanctions against Burma,
Committee on Economic,Social,Cultural Rights,General Comment No,3 UN doc, E123 (1991)
National ekonomiska institutionen, Lund’s university.
Cooper, D.A. (2010), “Coercive or Corrosive: The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy,” International Interactions. 36(3):12-30, Available from: http:/    /ssrn.com/abstract=1630664.
Foryst, Carole A, “Rethinking National Security Strategy Priorities”. Journal of International & Counter International, 2010, Vol.23, No.3
Nossal, K. R. 2015. Organization : punishment International sanctions as international punishment Kim Richard Nossal. International Organization.
Tsebelis, G. 1990. Are Sanctions Effective ? A game Theoretic Analysis. The Journal of Conflict Resolution, 34(1), 3–28.