بررسی و شناخت تأثیر فضاهای معماری در درمان بیماری‌ها با رویکرد هستی شناسی شولتز(نمونه موردی: سرطان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته معماری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار رشته معماری، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 استاریار بازنشسته رشته جامعه شناسی، واحد ابهر، دانشکاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناخت تأثیر فضاهای معماری در درمان بیماری‌ها با رویکرد هستی شناسی شولتز (نمونه موردی: سرطان) انجام گرفته است. در بین فضاهای معماری، طراحی هیچ فضایی مانند مراکز درمانی از اهمیت بالایی برخوردار نمی باشد. این پژوهش در پی یافتن فضای معماری است که بتواند به درمان سرطان کمک نماید. معماری با بافت، فرم، رنگ و دیگر اجزای فضا می‌تواند در این راستا نقش بسزایی ایفا کند. در این پژوهش تئوری هستی شناسی شولتز جهت ادراک فضا برگزیده شده است. در این تئوری وی فضا را به شش بخش، جغرافیا، راه، شهر، منظر، معماری و معماری داخلی تقسیم می‌ نماید و با بررسی سه جنبه تیپولوژی(گونه شناسی) مورفولوژی(ریخت شناسی) و توپولوژی(موضع شناسی) درک بیشتری صورت می‌ گیرد. پایه بحث این پژوهش درمان سرطان بر اساس فضاهای معماری با روش شولتز می‌باشد. روش به صورت پدیدار شناسی بوده است. نتایج نشان داد مراکز درمانی مگی ادعای درمان بیماران سرطانی را با استفاده از کیفیات فضایی معمارانه خود ندارند ولی به بیمارانی که از این فضاها استفاده می کنند کمک می کنند تا این مراکز باتوجه معماری داخلی و بنا حس آرامش بیشتری براب بیماران مخصوصا بیماران سرطانی  ایجا کنند و در بهبود آن ها حس  شفابخشی  را برای افراد ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and recognizing the effect of architectural spaces in the treatment of diseases with the Schultz ontology approach "(Case study: Cancer)

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Hejazi 1
  • Siamak panahi 2
  • Iraj Saei orsi 3
1 PhD student in Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Architecture, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
3 Retired Assistant Professor of Sociology, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to "investigate and recognize the effect of architectural spaces in the treatment of diseases with the Schultz ontology approach" (Case study: Cancer). In order to find an architectural space that can help cure cancer, architecture with texture, form, color and other components of space can play an important role in this regard.In this study, Schultz's ontology theory has been selected to perceive space. His theory divides space into six sections: geography, road, city, landscape, architecture, and interior architecture, and a greater understanding is gained by examining the three aspects of typology, morphology, and topology. This research is the treatment of cancer based on architectural spaces with Schultz method, the method was phenomenological. The results showed that Maggie treatment centers do not claim to treat cancer patients using their architectural spatial qualities, but to patients who use these spaces. They help these centers with regard to interior architecture and building sense Create more mesh for patients, especially cancer patients, and create a sense of healing for people in their recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Therapeutic spaces
  • Schulter
  • Architectural space
  • Phenomenology
  • Cancer
استرنبرگ، ا. (۱۳۹۸)، فضاهای شفابخش، ترجمه ش. رفیعی تهرانی. تهران: کتاب کیمیا.
اندروز، ت. (۱۳۹۷)، درمان بیماری ها بوسیله رنگ ها (رنگ درمانی)، ترجمه گلکاریان. تهران: انتشارات طلایه.
اندروز، ت. (۱۴۰۰)، معجزه رنگ ها، ترجمه میرشکار سیاهکل. تهران: انتشارات علم.
نوربرگ-شولتز، ک. (۱۳۸۱)، مفهوم سکونت: به سوی معماری تمثیلی، ترجمه امیر یار محمدی. تهران: نشر آگه.
پرتوی، پ. (۱۳۹۴)، پدیدارشناسی مکان. تهران: موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن».
پرتویی، پ. (۱۳۷۸)، ساختارگرایی در معماری و شهرسازی. فصلنامه هنرنامه(فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه هنر)، سال دوم(شماره 5).
پناهی، س. (۱۳۹۷)، معماری و سینمای معناگرا، تهران: عصر کنکاش.
معماریان، غ. (۱۳۸۴)، سیری در مبانی نظری معماری. تهران: نشر سروش دانش.
راپاپورت، ا. (۱۳۹۵)، انسان شناسی مسکن، ترجمه افضلیان. مشهد: کتابکده کسری.
لاوسون، ب. (۱۳۹۷)، زبان فضا، ترجمه ع. کریمیان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
Boschetti, M. (1996). Seeing Familiar Things in New Ways. Environmental & Architectural Phenomenology Newsletter, 7(3).
Bromley, E.  (2021)). Building patient-centeredness:Hospital d.esign as an interpretive act. Social Science & Medicine, 75(6), 1057-1066.
Buse, C., Martin, D., & Nettleton, S. (2018)). Materialities of Care: Encountering Health and Illness Through Artefacts and Architecture. Wiley Blackwell.
Carpman, J. ( 2016) Design That Cares: Planning Health Facilities for Patients and Visitors. Jossey-Bass.
Cooper Marcus, C., & a Sachhs, N.  (2013). Therapeutic Landscapes: An Evidence-Based Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. Wiley.
Norberg Schulz, C.  (1980). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. New York: Rizzoli.
Norberg Schulz, C. (1997). The Phenomenon of Place. New York: Princton Architectural press.