شبیه سازی ساختمانهای مسکونی با مولفه های مختلف معماری در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران(مطالعه موردی منطقه 1)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه معماری واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاداسلامی جلفا ایران

2 هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلخچی

3 عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران

چکیده

در ایران، بخش ساختمان حدود 40 درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های تقاضای انرژی بخش مسکونی است. به طوری که بیش از یک سوم مصرف انرژی در کشور را تقاضای انرژی بخش مسکونی تشکیل می‌دهد. لذا در این پژوهش الگوهای بهینه معماری ساختمان‌های مسکونی از نقطه نظر انرژی را به صورت علمی مطالعه و با مقایسه‌ی میزان مصرف انرژی در محدوده مطالعاتی مدنظر و با بررسی نمونه-های طراحی ساختمان‌های متداول در منطقه 1 تهران و مدل سازی آنها به کمک نرم‌افزار "دیزاین‌بیلدر" میزان انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش ساختمان و تأثیر فاکتورهای مختلف در مصرف انرژی ساختمان محاسبه گردید. سنتز مطالعات بیانگر این است که با روش‌های ساده طراحی معماری داخلی و خارجی ساختمانهای مسکونی می‌توان مصرف انرژی در مناطق مورد مطالعه را تا حدود 40 درصد کاهش داد و همچنین با تدوین معیارها و ضوابط معماری برای مناطق مختلف شهر تهران و نیز بکارگیری این ضوابط در طراحی آنها می‌توان به کاهش عمده‌ای در مصرف انرژی ساختمان‌ها و بهره‌وری انرژی دست یافت. کاهش مصرف انرژی ساختمان‌ها با طراحی معماری سبب می‌شود که این شیوه از بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها، تناسب زیادی با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنین این مناطق داشته و در اجرا از موفقیت بالایی برخوردار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of residential buildings with different architectural components in order to optimize energy consumption in Tehran (Case study of Zone 1)

نویسندگان [English]

  • zohreh abbaszadeh 1
  • Masoud Haghlesan 2
  • hassan ebrahimi asl 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Jolfa International Branch, Islamic Azad University of Jolfa, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, ILkhchi Branch, Islamic Azad University,ILkhchi,Iran
3 Faculty Member of Architecture Department, Islamic Azad University, Jolfa International Branch, Jolfa, Iran.
چکیده [English]

In Iran, the construction sector accounts for about 40% of total energy consumption and is one of the most consumed sectors of energy demand in the residential sector. So that more than a third of energy consumption in the country is the energy demand of the residential sector. Therefore, in this study, the optimal architectural patterns of residential buildings from the point of view of energy are studied scientifically by comparing the amount of energy consumption in the study area and by examining the design examples of common buildings in District 1 of Tehran and modeling. They calculated the amount of energy required for heating and cooling the building and the effect of various factors on the energy consumption of the building with the help of "Design Builder" software. Synthesis of studies indicates that simple methods of designing the interior and exterior architecture of residential buildings can reduce energy consumption in the study areas by about 40% and also by developing architectural criteria for different areas of Tehran and using In designing these criteria, a significant reduction in the energy consumption of buildings and energy efficiency can be achieved. Reducing the energy consumption of buildings with architectural design causes that this method of energy efficiency in buildings is highly commensurate with the economic, cultural and social conditions of the residents of these areas and is highly successful in implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal energy consumption patterns
  • residential buildings
  • Builder Design
  • Zone 1 of Tehran
احمدی، فهیمه .(1394). ارائه الگوی طراحی مناسب برای ایجاد مجتمع مسکونی سازگار با اقلیم گرم و خشک، با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی، نمونه موردی: شهر لارستان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.  
اسداللهی، ندا .(1392). تاثیر کاربری مصالح نوین در کاهش مصرف انرژی واحدهای مسکونی اقلیم گرم و خشک، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا. 
خدا کرمی، جمال، پیمان راد، امیرحسین، رشیدفر، علیرضا .(1397). روشهای عملی کاهش مصرف انرژی در یک مجموعه مسکونی با رویکرد تمرکز بر روی بام ساختمان، فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست،اردیبهشت ماه.                                                                                   
رضایی، سهراب، شرقی، علی .(1396). چارچوبی جهت تحلیل عوامل رفتاری مؤثر ساکنان ساختمانهای مسکونی بر میزان مصرف انرژی، فصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، دوره 5، شماره 3
مهدوی نیا، مجتبی .(1394). بررسی تحلیلی رابطه میان مصرف انرژی و ویژگی های کالبدی در بناهای بلند مرتبه اداری ایران، رساله دکتری دانشگاه علم و صنعت، دانشکده معماری. 
رازگردانی، مریم .(1393). دستیابی به فرم بهینه مجتمع های مسکونی جهت استفاده از حداکثری انرژی تابشی در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران. راستی، سپیده، روشن، محسن .(1396). ارزیابی کاهش مصرف انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهت گیری بهینه و درصد بازشوها در شهر انزلی، فصلنامه علمی ـ ترویجی، شماره 2، ص91-100
کریم پور، علیرضا ،(1394) ، تاثیر مولفه های طراحی معماری بر میزان مصرف انرژی در ساختمان های  مسکونی با استفاده از مدل های شبیه سازی  مورد مطالعه: شهر تهران، رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معماری.         
مهناز .(1392). طراحی و یکپارچه سازی مدل های بهینه یابی سبد مصرف انرژی و مشخصات ساخت با هدف ارائه الگوی خانه ایرانی انرژی محور، مطالعه موردی بخش مسکونی شیراز، رساله دکتری مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی. یزد.  
وکیلی، نژاد، رزا .(1393). تاثیر ترکیبی ویژگی های کالبدی پوسته بنا و الگوهای تهویه طبیعی بر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی نمونه موردی ساختمانهای تهویه یک طرفه در اقلیم گرم وخشک شیراز، ماهنامه دنیای پردازش، شماره 4، ص48.                                                                             
Delzendeh, E., & Wu, S. (2017). The Influence of Space Layout Design on Occupant’s Energy Behaviour. In: 2017 Lean & Computing inConstruction Congress, Crete, Greece.
Delzendeh, E., Wu, S., Lee, A., & Zhou, Y. (2017), The impact of occupants’ behaviours on building energy analysis: A research review. Renewable and Susainable Energy Reviews, 80, 1061-1071.
D’Oca, S., Hong, T., & Langevin, J.)2017(. The human dimensions of energy use in buildings: A review. Renewable and Susainable Energy Reviews, 81, 731-742.                              
Dorota A. Chwieduk, B. (2016), Towards modern options of energy conservation in buildings. Renewable Energy, 101 (2017) 1194-1202.
Fabi, V., Andersen, R. V., Corgnati, S. P., & Olesen, B. W. (2013). Amethodology for modeling energy-related human behaviour: Application to window opening behaviour in residential buildings. In Building Simulation Vol. 6, No. 4, pp. 415-427.
 Kavousian , A., Rajagopal, R., & Fischer, M. (2013). Determinants of residential electricity consumption: Using smart meter data to examine the effect of climate, building characteristics, appliance stock, and occupants’ behavior. Energy, 55, 184-194.
Xiufeng L, Nadeem I, Huan H,Rongling L, Per Sieverts .(2019).Two Approaches for Synthesizing Scalable Residential nergyConsumptionData. https://doi.org/10.1016/j.future.2019.01.045 .