عدالت فضایی و نقش آن در توسعه و کیفیت زندگی در شهرها

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در زمینه‌ی رشد و توسعه‌ی ساختاری کارکردی شهرها دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده که این مساله بیانگر گستردگی و پیچیدگی شهر و مسائل مرتبط با آن است و این امر نشان دهنده‌ی ویژگی پویایی شهر است. یکی از اهداف مهمِّ این نظریهها رسیدن به عدالت فضایی است. با این حال تاکنون تعریف واحدی از مفهوم عدالت فضایی در شهرسازی ارایه نشده است. این موضوع نشان ‌دهندۀ وابستگی این مفهوم به شرایط اجتماعی، سیاسی و جهان بینی هر جامعه است. هدف اصلی این تحقیق کشف یک صورت ‌بندی از مفهوم عدالت فضایی بر اساس آرای متفکران در شهرسازی بوده و از سوی دیگر به دنبال نقش آن در روند توسعه شهری است. در این پژوهش در بخش تبیینی از روش استدلال منطقی و در بخش ارزیابی از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. همچنین از شیوه‌های اسنادی و کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش استفاده شده است. از بررسی مبانی نظری چنین استدلال می شود تعادل فضایی شاخص مهم و اساسی ای است که به نقش آن در کیفیت زندگی کمتر توجه می شود و همبستگی میان عدالت فضایی و توسعه شهری وجود ندارد یا در کمترین میزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial justice and its role in the development and quality of life in cities

نویسندگان [English]

 • Ehsan Kashani 1
 • Hamid Majedi 2
 • Hossein zabihi 3
1 PhD student in the Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Planning Department, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the field of functional structural growth and development of cities, various points of view have been presented, which shows the extent and complexity of the city and its related issues, and this shows the dynamic characteristic of the city. One of the important goals of these theories is to achieve spatial justice. However, until now, a single definition of the concept of spatial justice in urban planning has not been provided. This issue shows the dependence of this concept on the social, political and worldview conditions of each society. The main goal of this research is to discover a formulation of the concept of spatial justice based on the opinions of thinkers in urban planning, and on the other hand, it looks for its role in the process of urban development. In this research, the logical reasoning method was used in the explanatory part and the descriptive-analytical method was used in the evaluation part. Documentary and library methods have also been used to collect research data. From the examination of the theoretical foundations, it is argued that spatial balance is an important and essential indicator that its role in the quality of life is not paid much attention to, and the correlation between spatial justice and urban development does not exist or is minimal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial justice
 • quality of urban life
 • citizenship development
 • efficiency
 • urban public services
 1. Pour Mohammadi, Mohammad Reza, (2008). Urban land use planning, Samat Publications, fourth edition.

  Hataminejad, Hossein, (2008) Analysis of social inequalities in the use of urban services, Journal of Human Geography Research, No. 65.

  Khakpour, Baratali, (2009), Study and analysis of inequality in the levels of development of Mashhad, Journal of Knowledge and Development, No. 27.

  Waresi, Hamid Reza, (2008). A Comparative Study of Urban Public Services Distribution from the Perspective of Social Justice, Journal of Geography and Development, No. 11.

  Harvey, David, (2007). Social Justice and the City, Translator: Farrokh Hesamian, Publication of the Urban Processing and Planning Company.

  Abbaszadegan, M., Space Syntax in the Urban Design: A Brief Look at City of Yazd, 2002,

  Quarterly of Urban Management, No. 9, PP. 66-68. (In Persian)

  Alipoor, M., 2007, Space Grammar and Urban Design, a Glance at the Space Syntax Theory

  and its Role in the Process of Urban Design. (In Persian)

  Apenham, B., 2001, Applied Models in Analyzing Urban and Regional Issues, Translator:

  1. Tabibian, Tehran University, Tehran. (In Persian)

  Architecture and Urban Planning Consulting Engineers Part, 2008, Development Plan

  (Comprehensive) Bojnourd City, Review and Understanding of the City, Housing and

  Urban Development Organization in North Khorasan Province, Vol. 2. (In Persian)

  Gharib, F., 1997, Communicative Network in Urban Design, Tehran University Publications

  and Printing Institute, Tehran. (In Persian)

  Hillier, B., 1998, The Common Language of Space: A Way of Looking at the Social,

  Economic and Environmental Functioning of Cities on a Common Basis, Bartlett School

  of Graduate Studies, University College London.

  http://www.usrbpr.com/Site/SubPage/13860211search03.htm

  Karimi, K. and Motamed, N., 2003, The Tale of Two Cities: Urban Planning of the City

  Isfahan in the Past and Present, 4th International Space Syntax Symposium London.

  (In Persian)

  Kasemook, A., 2003, Spatial and Functional Differentiation: A Symbiotic and Systematic

  Relationship1, 4th International Space Syntax Symposium, London.

  Katie W., Burton E. and Junker M., 2004, Achieving a More Sustainable Urban Form

  (Stability and Transportation), Translator: Varaz Moradi Masihi, Processing and Urban

  Planning Company, Tehran.

  Kim.Y & Shin.W., 2007, Astudy on the Correlation between Pedestrian Network and

  Pedestrian Volume According to Lanel Use Pattern, 6th International Space Syntax,

  Symposium Istanbul. (In Persian)

  Madanipoor, A., 2005, Design of Urban Space, a Social Spatial Approach, Translator:

  Farhad Mortezai, Urban Planning Processing Company, Tehran. (In Persian)

  Mashhoodi, S., 2007, Principles of Fluid Urban Designs, Urban Planning and Processing

  Company, Affiliated to Tehran Municipality, Tehran. (In Persian)

  Naghshe-Jahan Pars Consulting Engineers, 2008, Development Plan of Bojnourd City,

  Physical Studies, Housing and Urban Development Organization in North Khorasan

  Province. (In Persian)

  Part Architecture and Urban Planning Consulting Engineers, 2005, Detailed Plans Middle

  Texture City of Bojnourd, Planning Report, Housing and Urban Development in North

  Khorasan Province. (In Persian)

  Saeedniya, A., 2008, Urban Land User, Urban Planning Publications Office, Tehran.

  (In Persian)

  www.SpaceSyntax.com.

  Ziari, K., 2009, Schools, Theories and Models of Regional Planning, University of Tehran,

  Tehran. (In Persian)