شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری(مورد مطالعه: عجب شیر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان ایران

2 دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

4 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل درونی و بیرونی ساختار شهری موثر در برنامه ریزی پدافند غیر عامل شهری در عجب شیر است. نوع تحقیق ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و ازلحاظ روش اجرا در دسته‌بندی تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر متشکل از خبرگان، متخصصین و کارشناسان ارشد درحوزه‌ی مدیریت شهری، شهرسازی، جغرافیاوبرنامه ریزی شهری و همچنین مدیران نهادهای شهری، مراکز اجرایی-نظامی وسازمان‌های ذی‌مدخل درمدیریت برنامه ریزی پدافند غیرعامل بود. به منظور شناسایی عوامل، متغیرها وابعاد مختلف دخیل در مدیریت و برنامه ریزی پدافند غیرعامل از مدلهای مربوط به معادلات ساختاری(تحلیل عاملی اکتشافی) بهره‌گیری شد. بدین صورت که ضمن تعیین اولیه عوامل از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، و نیز با استفاده ازنظر خبرگان، متخصصین و مدیران شهری، امنیت شهری و پدافند غیرعامل، از طریق معادلات ساختاری وتکنیک‌ تحلیل عاملی اکتشافی، به شناسایی نهایی و خوشه بندی معیارها (عوامل کلی)براساس مبانی نظری وتجانس مفهومی اقدام گردید. یافته های پژوهش نشاگر این است که عوامل درونی و بیرونی شناسایی شده دارای توانایی تبیین پدافند غیر عامل شهر عجب شیر بوده و می توان بر اساس خوشه های تعیین شده دست به برنامه ریزی توسعه پدافند غیر عامل در این شهر اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of external and internal factors of city structure on citys non-operative Case study ajab shir

نویسندگان [English]

  • Javad Haji Alizadeh 1
  • mohsen abedini 2
  • Hassan Abdol Maleki 3
  • Asghar Rashidi Ebrahim Hissari 4
1 Assistant Professor of Farhangian University of Iran
2 PhD in Political Geography, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Political Geography, Khwarazmi University, Tehran
4 PhD in Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to explore internal and external factors of urban stracture in planning urban non-operative defence in ajab shir . the type of this study in terms of purpose is an applied research and in terms of execution fells under conceptual – empirical recerch. The population of the current research consists of professional experts and graduetes in urban management city constrauction geographic and urban planing as well as the managers of city institution execution –military centers organization involved in managing non-operative defence in planning. in order to define the factors different variables and angels non-operative defence management and planning from models related to structural equation(the analytical element discovery) are put into account. While determining the factors out of document and librery review and also using experts professionals and urban managers comments and the subject matter urban security and non-operative defence structural aquations and the (general factors)are based on the oritical and conceptual compatibility. Researchs finding shows the internal and external factors found and in the research has the ability to set the non-operative defence ground in ajab shir the element trees can be used for planning and development for the non-operative defence mechanism in this city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-operative defence
  • inner city
  • outter city
  • structure
حسین زاده، کریم، ملکی، کیومرث، شفاعتی، آرزو، حیدری فر، محمدرئوف­(1391)، پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تاکید بر کاربری های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ، جغرافیا و پایداری محیط، شماره 5، صص 1-24
عزیزی، محمدمهدی، برنافر، مهدی­(1390)، فرایند مطلوب برنامه ریزی شهری در حمله های هوایی از دیدگاه پدافند غیرعامل مطالعه موردی: ناحیه یک منطقه 11 تهران، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری، شماره اول، صص 9-22
عزیزی، محمدمهدی، اکبری، رضا­(1387)­، ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله، مطالعه موردی: منطقه فرحزاد، تهران؛ نشریه هنرهای زیبا، شماره 34­، تابستان، صص 25-36.
کامران، حسن(1390)، استفاده از محیط طبیعی درون شهری جهت حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری با رویکرد پدافند غیر عامل(نمونه موردی شهر سنندج)، همایش ملی طبیعت، معماری و شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر سمنان،
کامران، حسن، حسینی­امینی، حسن، جعفری، فرهاد­(1392)، شکل گیری شهرقدرت و شهربازدارنده با بهره گیری از مبانی پدافند غیرعامل، فصلنامه جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران، شماره 36
کامران، حسن، وارثی، حمیدرضا، پریزادی، طاهر، حسینی امینی، حسن­(1390)، بررسی نقش طرح­های توسعه­ی کالبدی در پراکنده رویی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل، مجله­ی جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره هفدهم، پاییز و زمستان، صص 180-162
کیانژاد، سیدقاسم و فیروزپور، امامعلی­(1391)، بررسی و تبیین نقش پدافند غیرعامل در ارتقای امنیت فضای شهری کشور، مجموعه مقالات همایش مدیریت شهری.
موحدی نیا، جعفر­(1383)، دفاع غیرعامل، تهران، مرکز برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی سپاه پاسداران.
هاشمی فشارکی، سیدجواد، محمودزاده، امیر­(1391)، فرهنگ توصیفی دفاع غیرعامل، چاپ دوم، اصفهان، انتشارت علم آفرین.
خزایی، هوشنگ(1395)، پدافند غیر عامل از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا( مد ظلهّ العالی)؛ نشریه بصیرت و تربیت اسلامی، صص 190 – 151
حسینی، سیدسلمان؛ علی طاهری و علی مصباحی(۱۳۹۲)، پدافندغیرعامل سطح فروملی براساس استراتژی پنج حلقه ای واردن موردخراسان رضوی، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند غیرعامل، مشهد، انجمن ژئوپلتیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
اسکندری، حمید­( 1393 )، دانستنی های پدافند غیر عامل؛ ویرایش سوم؛ چاپ پنجم؛ تهران :بوستان حمید.
حاتمی نژاد، حسین؛ عظیم زاده ایرانی، اشرف(1394)، ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محلات ناحیه شش منطقه دو شهر تهران)؛ نشریه اطلاعات جغرافیایی؛ شماره  96 ؛ صص 112-91
جلالی فراهانی، غلامرضا ( 1389)، طراحی الگوی بهینة آمایش سرزمین با رعایت اصول پدافند غیر عامل جهت نیل به توسعة پایدار؛ رساله دکتری ؛تهران: دانشگاه دفاع عالی ملی
Stillion, John, David T. Orletsk, (2002), Defensive Responses To and  Enemy- Missile Threa
Bull Kamanga, R., S. Sturm, J. Kiefer, M. Bondelind, J. Åström, A. Lindhe, I. Machenbach, E. Melin, T. Thorsen, B. Eikebrokk, C. Niewersch, D. Kirchner, F. Kozisek, D. Weyessa Gari, and C. Swartz .(2003). "Identification and description of hazards for water supply systems ", A catalogue of today’s hazards and possible future hazards, TECHNEAU.
Fema426, 2003, Reference Manual to Mitigation Potential Terrorist Attacks Against Buildings, Federal Emergency Management Agency, USA
Fema452, 2005, Risk Assessment, a How to guide to Mitigation Potential Terrorist Attacks Against Buildings, Federal Emergency Management Agency, USA
Fisher.A.(2015).Civil defense in Canada, 1939-1965 garnering public support war and nuclear weapons through myth of protection. Master’s thesis of arts in history. Department of history Lakehead University.
Johnson, William O. (2010), Using Evacuation Simulations to Ensure the Safety and Security of the 2012 Olympic Venues, safety science, 46 (2):302-322
Mcguire, M., (2007); The structure of choice between deterrence and defense. Issues defense economic (p.1-15).
UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) (2012), DoD MINIMUM ANTITERRORISM
Dupuy,Ernest & Dupuy, Tervor (2016) The Enclopedia of Military History, London,