اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری با رویکردتوسعه پایدار گردشگری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه جهانگری دانشگاه مازندران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری دانشگاه زنجان

چکیده

گردشگری در قرن حاضر، به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع، و نیروی محرکه توسعه اقتصاد جهانی شناخته می شود از این نظر بیشتر دولت ها نقش گردشگری را در رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی به رسمیت شناخته اند اولویت بندی مقصدهای گردشگری را می‌توان به‌نوعی، بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی فضایی در یک منطقه دانست هدف این پژوهش اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری در استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری و توسعه پایدار می باشد. می‌باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی تدوین‌شده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ترکیب دو مدل F-AHP و F-TOPSIS استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25نفر از کارشناسان بخش گردشگری است که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات موردنیاز جمع‌آوری‌شده است. از ضریب آلفای کرون باخ برای سنجش پایایی پرسشنامه به میزان84/0 استفاده‌شده است و نتایج حاصل از مدل تاپسیس ‌فازی، مکان‌های گردشگری استان مرکزی جهت بازدید گردشگران به ترتیب زیر اولویت‌بندی نمود: استان اراک، با امتیاز (536/0) رتبه یک، ساوه با امتیاز (526/0) رتبه دوم، خمین (478/0)، رتبه سوم، تفرش و دلیجان با امتیاز (466/0)، (462/0)رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Prioritization Effects of Sample Tourism Areas of the Markazi Province for Investing and Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • mohammadali elahi chooran 1
  • mehdi ramezanzadeh lasboee 2
  • elham vahedi ashrafi 3
  • fariba rezaei 4
1 PhD student of geography and urban planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Tourism Management, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Master's student of tourism development planning at Mazandaran University
4 Master's degree in geography and urban planning, majoring in urban design, Zanjan University
چکیده [English]

It is desirable economical on the territory of the country and prevention of inconsistency and negative and negative reflections in the land area. The purpose of this research is to investigate the effect of investment factors on the sustainable development of Markazi province. The type of descriptive-analytic research is based on collecting required data by observing and completing the questionnaire. Regarding the fact that the number of tourists referring to tourism samples in the central province was not ascertained by using the second-order Cochran formula, 220 items were selected and the questionnaire was distributed randomly among the sample areas of tourism. The validity of the questionnaire was evaluated by a number of confirmed researchers and its reliability was calculated using Cronbach's alpha test of 0.82%. To analyze the data, tests such as t-test, Pearson correlation coefficient, linear multiple regression and path analysis have been used, and its meaningful difference is also significant for all indicators. Also, th

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Prioritization
  • Investment
  • Sustainable Development
  • Markazi Province
‎ احمدیان، محمدعلی؛ علیزاده، کتایون، بوکانی؛ رشید(1393)، نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 8، شماره 4، صص 108-94.
‎ جلالی؛ خادم (1394)، سطح‌بندی مناطق نمونه گردشگری در استان کرمان. فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای، دوره 5، شماره 1، صص 165-151.
‎ قدمی، مصطفی؛ علی قلی زاده فیروزجایی؛ ناصر(1393)، ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری نمونه مورد مطالعه (دهستان تمشکل/شهرستان تنکابن)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،‎ دوره 27، شماره 14، صص 104-79.
‎ نوری، تقی زاده (1392)، اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای درشمال غربی استان کرمانشاه، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 22، صص 107-80.
ازکیا، محمد؛  کامور؛ ناهید(1391)، توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی‏ شهر، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 3، صص112-107.
استکی،عماد؛ گندمکار، امیر؛ عباسی، علیرضا (1400) سطح بندی جاذبه های طبیعت گردی جزیره هرمز با استفاده از مدل پرالونگ، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 10، شماره 38، صص 84-69.
پور احمد, احمد؛ حسینی؛مهناز(1395)، ارزیابی شاخص های توسعه پایداری گردشگری در جوامع میزبان مطالعه موردی : شهرساری، مجله آمایش جغرافیایی فضادوره 6، شماره 21، صص 98-80.
پور اصغر، فرزام؛ ویسی؛ رضا (1391). آمایش سرزمین مبنایی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار، اقتصاد مالی، دوره 5، شماره 14، صص 195-184.
ذاکری، صدیقه؛ صادقلو، طاهره (1400) اولویت بندی جاذبه های گردشگری با هدف توسعه گردشگری (منطقه مورد مطالعه: شهرمشهد)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 10، شماره 38، صص 34-19.
رکن الدین افتخاری؛ عبدالرضا، مهدوی؛ داوود، پور طاهری؛ مهدی (1389)، ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی ـ فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری ، دوره 14، شماره 5، صص 39-1.
رهبری، سمیه؛ گودرزی، ابوالفضل (1396) بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی استان اصفهان، نشریه گردشگری شهری، دوره 4، شماره 2، صص 98-81.
سنایی مقدم؛ سروش، محمدی یگانه؛ بهروز، رضایی؛ میثم(1395)، سنجش و اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس پتانسیل جذب گردشگر،‎فصلنامه فضای گردشگری، دوره6، شماره 21، صص 50-20.
سوادی؛ مهدی (1398)، تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی منطقه آزاد قشم، فصلنامه جغرافیا ( برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 9، شماره 3، صص 198-185.
طالبی، حدیث؛ مدیری، محمود؛ طرهانی، فرزاد (1396) اولویت بندی مؤلفه های توسعه گردشگری در ایران با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 6، شماره 20، صص 114-94.
عینالی؛ جمشید، رومیانی؛ احمد ( 1387)، اولویت بندی مناطق استان زنجان در راستای توسعه منطقه ای مجله علمی جغرافیایی دانشگاه زنجان، شماره3، 110-90.
غلامی، یونس؛ خلجی، نسترن (1396)، تدوین و اولویت بندی استراتژی های توسعه گردشگری با رویکرد پایداری (نمونه موردی: شهر کاشان)، نشریه گردشگری شهری، دوره 2، شماره 4، صص30-17.
قنبری؛ کاظم (1396)، برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر خانه‌های اکولوژیکی مطالعه موردی: بخش هنزا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی، دوره 4، شماره 93، صص 109-93.
کروبی، مهدی؛ قادری، اسماعیل؛ سلطانی هوراند، امین؛ محمدیان محمودجیق، نسیم (1395)، بررسی و اولویت بندی محدودیت های گردشگران کره ای در ایران، برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 5، شماره 19، صص 57-33.
مرصوصی، نفیسه؛ خدادادی، رضا (1394)، اولویت بندی جاذبه های گردشگری استان زنجان در راستایی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل ویکور و تاپسیس، فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای، دوره 59، شماره1، صص 72-56.
مصطفوی؛ نجمه‌سادات، شهبازی؛ زهره، مبارکی؛ مهدی (1396)، سنجش سطح بهره‌مندی از خدمات شهری با استفاده از دو روش تاکسونومی عددی و روش تلفیق شاخص همپوشانی مورد شناسی: شهرستان‌های استان مرکزی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای، دوره 7، شماره 24، 92-71.
معتمدی، مهران؛ فخار، زرین؛ مافی، فرزاد (1400)، شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی توسعه گردشگری شهر سنقر، نشریه گردشگری شهری، دوره 8، شماره 4، صص 86-73.
نیلی پور، سید علی اکبر؛ تقوایی، مسعود؛ نصر اصفهانی، محمد حسین؛ کوهی اصفهانی، مجید (1394)، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت،فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 7، شماره 4، صص 60-45.
‏ Tefler, D., & Sharply, R. (2008). Tourism and development in the in the developing World, round Ledge Publication.
. Choi, H. S. C., & Sirakaya, E. (2005). Measuring residents’ attitude toward sustainable tourism: Development of sustainable tourism attitude scale. Journal of Travel Research43(4), 380-394.
‏Alan, Z., Yangzom, D., & Tashi, K. (2010). Analysis on the market competitive state of inbound tourism in Tibet. Tibetan Studies1, 99-106.
Berezan, O., Raab, C., Yoo, M., & Love, C. (2013). Sustainable hotel practices and nationality: The impact on guest satisfaction and guest intention to return. International Journal of Hospitality Management34, 227-233.
Castellani, V., & Sala, S. (Eds.). (2009). Sustainable tourism as a factor of local development (Vol. 1). Tangram Ediz. Scientifiche.
Dritsakis, N. (2012). Tourism development and economic growth in seven Mediterranean countries: A panel data approach. Tourism Economics18(4), 801-816.
Imran, M., & Bhat, M. S. (2013). Identification of Tourist Potential Regions for Balanced Tourism Development in Pahalgam Tourist Destination of Kashmir Valley. Geography2(4), 189-190.
Kumar, K., Miral, M. S., Joshi, S., Pant, N., Joshi, V., & Joshi, L. M. (2009). Solute dynamics of meltwater of Gangotri glacier, Garhwal Himalaya, India. Environmental geology58(6), 1151-1159.
Michaud, J., Maranda, P., Lafreniere, L., & Cote, G. (1994). Ethnological Tourism in the Solomon Islands: An Experience in Applied Anthropology. Anthropologica, 35-56.‏
Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of tourism research33(4), 1121-1140.
Sun, Ch.Ch. and Lin, G.T.L., 2008, Application of Fuzzy TOPSIS for Estimating theTourism Research, 29 (2): 422–438.
Prioritize tourism sample areas in Markazi province for sustainable investment and development.
Mohammad Ali Elahi Chorn-Master of Geography and Tourism Planning Zanjan University, Zanjan, Iran.
Mehdi Ramezanzadeh Lesboue - Associate Professor of Tourism Management, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.