واکاوی مفهوم توسعه شهری در گذر زمان و تبیین ابعاد و مولفه‌های آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با گذشت زمان، مفهوم توسعه شهری دستخوش تغییرات بسیاری شده‌است. این موضوع از آن جهت مهم است که اولا به تحقیقاتی که زین‌پس پیرامون توسعه شهری انجام خواهند شد، کمک خواهد کرد تا در هنگام بررسی مطالعات پیشین، مفاهیم همتراز آن را در زمان مورد‌نظر بدست آورند. ثانیا چارچوب مدونی، جهت ارزیابی صحیح توسعه شهرها تبیین می‌کند. بنابراین هدف پژوهش، تبیین مفهوم توسعه شهری و موکدات آن در گذر زمان و شناسایی ابعاد و مولفه‌هایی است که توسعه شهری در هر بازه زمانی بر آن استوار بوده‌ است. این پژوهش، براساس پارادایم برساختی و اکتشافی و با رویکرد کیفی انجام شده‌است تا مفاهیم، ابعاد و مولفه‌های توسعه شهری را در گذر زمان، به روش مطالعه اسنادی گردآوری نموده و با روش تحلیل‌محتوا و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا، ابعاد و مولفه‌های توسعه شهری را در هر بازه زمانی تلخیص و دسته‌بندی نماید. در گام بعد از پرسشنامه متخصصان بهره ‌گرفته‌شد تا ضمن تایید ابعاد و مولفه‌های احصا شده، سایر مولفه‌هایی که می‌تواند در این راستا موثر باشند را نیز شناسایی نماید. نتایج حاکی از این است که توسعه شهری در ابتدا به معنای رشد اقتصادی مطرح شد، سپس عواملی چون توجه به نیازهای اساسی، اصلاح بازار، توجه بر رفاه و ... موجب تکامل آن گردید. نهایتا از هم‌افزایی نظریه‌پردازان مطرح و متخصصان داخلی، توسعه شهری به جریانی چند بعدی، شامل 6 بعد و 60 مولفه تبدیل شد که با تغییر در ساختارهای موجود، موجب افزایش سطح زندگی مردم می‌گردد و می‌تواند شرایط مساعدی را جهت رشد عزت نفس آنان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the concept of urban development over time and explanation of its dimensions and components

نویسندگان [English]

  • Negin Hojjati 1
  • Hossein zabihi 2
  • Zahra Sadat Saeideh Zarabadi 2
1 PhD Candidate in Urban development, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Urban Development, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Over time, the concept of urban development has had many changes. This subject firstly helps and enables future studies around urban development, so that while studying previous studies, they would be able to find the equivalent and the corresponding concepts used in those studies, for the intended time; Secondly, it creates and explains a compiled framework to correctly evaluate urban development. So, the goal of this study is to explain the concept of urban development and its emphatics through time, as well as to identify the dimensions and the components upon which urban development stands today. This study is done based on constructivism and exploratory paradigms and has a qualitative approach to identify the concepts, dimensions, and components of urban development through time, using documentary studies and content analysis through MAXQDA software; also to confirm the counted dimensions and components, and to identify other components that could be effective in urban development through the use of the expert questionnaire. The results indicate that urban development was first proposed in the sense of economic growth, then factors such as attention to basic needs, market reform, attention to welfare, etc. caused its evolution. Finally, from the synergy of prominent theorists and local experts, urban development became a multi-dimensional flow, including 6 dimensions and 60 components, which by changing the existing structures, increases the living standards of the people and can provide favorable conditions for the growth of their self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • economic growth
  • development
  • urban development
محمدی، محمود، زاینده رودی، محسن و جلایی، سید عبدالمجید.(1399). بررسی شاخص های تاثیر بر توسعه اقتصاد منطقه ای با تاکید بر فقرزدایی (مطالعه موردی: سواحل مکران). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای). 10(4)، 519-533.
ملاعباسی، محمد. (1394). تصور دوران پس از توسعه: مقالاتی در مورد توسعه. تهران: انتشارات علوم انسانی.
میرباقری هیر، میرناصر.(1396). بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر رشد اقتصادی در بین کشورهای منتخب اسلامی با روش داده‌های تابلویی. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای). 7(3)، 239-253.
یزدان پناه، پرویز، عزت پناه، بختیار و بیگ بابایی، بشیر. (1400). ارزیابی عوامل جغرافیایی اثرگذار بر جریان رقابت‌پذیری توسعه شهری مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی سناریویی (مطالعه موردی:‌ استان اذربایجان غربی). فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای).12(1)، 511-534
Abuiyada, R.(2018). Traditional Development Theories have failed to Address the Needs of the majority of People at Grassroots Levels with Reference to GAD. International Journal of Business and Social Science 9(9),115-119.
Alanzi,S.(2018). Pestle Analysis Introduction. Managing People in Projects. University of Salford.
Alkire, S, Deneulin, S.(2021). Introducing the Human Development and Capability Approach. United Nations development programme.
Bireima, M.(2017). The cultural advantage of cities: exploring the cultural industry agglomeration as a source for economic growth. A dissertation. Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy.
CIDI.(2004). Culture as an engine for economic growth, employment and development. Organization of American states.
Cobbinah, P, Black, R, Thwaites, R.(2011). Reflections on six decades of the concept of development: evaluation and future research. Journal of Sustainable Development in Africa. Volume 13(7), 134-149
Coccia, M.(2019). Theories of Development. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance . Springer, Cham.
Halperin, S.(2018). development theory. Encyclopedia Britannica.
Michalina, D, Mederly, P, Diefenbacher, H, Held, B.(2021). Sustainable Urban Development: A Review of Urban Sustainability Indicator Frameworks. Sustainability. Volume 13(16), 1-20
Mohd Saad, S, Mohd Adnan,Y, Hamzeh, H, Daud, M.N, Alias, A, Dali, M.(2014). City Development Concepts for Sustainable Development. International Surveying Research Journal. 4 (2), 1-21
Naerssen,T.(2019). The concept of urban development policy. Social and cultural development of human resources. 1(1), 1-7
Nussbaum, M. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press
Pritchett, L.(2021). National Development Delivers: And How! And How? Center for International Development at Harvard University. Volume 1(398), 1-49
Rathrod,P.B.(2021). Elements of Development-Administration (Theory and Practice). ABD Publisher.
Rogers, A.P.(2017). Built Heritage and Development: Heritage Impact Assessment of Change in Asia. Built Heritage. 1(2), 16-28
Sakalasooriya,N.(2020). The Concept of Development definitions, theories and contemporary perspectives. University of Kelaniya. 1(1), 1-35
Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press
UNCTAD.(2021). The least developed countries in the post-COVID world: Learning from 50 years of experience. United Nations.
UNDP(United Nations Development Programme).(2006). Human Development Report. New York: Oxford University Press for the UNDP