تبیین الگوی سرآمدی معماری سازمانی فرایندهای نظام مالیاتی با رویکرد معادلات ساختاری(SEM)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیارگروه مدیریت،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی،فیروزکوه،ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه مدل سرآمدی معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه های معماری سازمانی امور مالیاتی کشور بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و از لحاظ ماهیت داده ها جهت انجام پژوهش از روش کمی استفاده شده است.جامعه آماری از مدیران و رییس قسمت های مختلف سازمان امور مالیاتی می باشد. از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 200 نفر تعیین گردید. شاخص‌ها و عوامل شناسایی شده با رویکرد مدل سرآمدی از طریق پرسش نامه که روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (CVR, CVI) و پایایی از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید بود، در بین نمونه ها توزیع و جمع آوری گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد عوامل علی معماری سازمانی با عوامل مداخله گر و زمینه ای آن منجر به راهبردهایی که درامور مالیاتی به کار گرفته شوندو منجر به پیامدهای سرآمدی در امور مالیاتی کشور (که آن را از دیگر سازمان‌های دولتی متمایز کرده و می‌تواند به بالاترین سطح مدیریت کیفیت به ذی نفعان خود خدمات ارائه دهد) شوند به منظور ایجاد و برخوردارى از یک سازمان مالیاتى مطلوب، بایستى فرایندهاى عملیاتى با اجرای الگوی سرآمدی معماری سازمانی در دستیابی به چشم اندازامور مالیاتی به عنوان سازمانی هوشمند، قانون‌مدار، مقتدرو مورد اطمینان ذینفعان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the excellence model of organizational architecture of tax system processeswith the structural equation approach (SEM)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Noosh Nab 1
  • Farshad Haj Alian 2
  • Majid Jahangirfard 3
1 PhD Student in Public Administration, Department of Management, Firouzkoh Branch. Islamic Azad University, Firouzkoh.Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Firuzkoh Branch, Islamic Azad University, Firozkoh, Iran
3 Assistant Professor,Department of Management,Firouzkoh Branch , Islamic Azad University,Firoozkooh,Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to present the model of excellence of the structural equations of the dimensions and components of the organizational architecture of the country's tax affairs. In terms of the purpose of the present research, and in terms of the data collection method, descriptive-correlation, and in terms of the nature of the data, a quantitative method has been used to conduct the research. A person was selected as a sample. The indicators and factors identified by the excellence model approach were distributed and collected among the samples through the questionnaire, the validity of the questionnaire was confirmed through content validity (CVR, CVI) and reliability through Cronbach's alpha. The results of data analysis showed The causal factors of the organizational architecture with its intervening and contextual factors lead to the strategies that are used in tax affairs, which lead to the results of excellence in the country's tax affairs, which differentiates it from other government organizations and can provide the highest level of quality management to its beneficiaries. In order to create and enjoy a favorable tax organization, operational processes should be implemented with the organizational puzzle excellence model in achieving the vision of tax authorities as an intelligent, law-abiding, authoritative organization trusted by the stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational architecture
  • structural equations of tax affairs organization
  • excellen
بردیا، بهنیا؛ سینایی، سعید و بوداغی، پرستو(1394)، نقش و اهداف معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
 خیامی، سید رئوف؛ پروین ‌نیا، الهام؛ درجه، امیر(1395)، معماری سازمانی درعمل اصول،مفاهیم و دیدگاه‌ها، تهران: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
رمضان قم، مهسا(1395)، رویارویی با چالش های آینده معماری سازمانی، سومین کنفرانس بین اللملی، پژوهش در علوم و تکنولوژی ، برلین- آلمان، تیرماه
سازمان فناوری اطلاعات ایران(1391)، دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی بـرای کلیه دستگاه های اجرایی، تهران­: آزمایشگاه مرجع مدیریت طرح­های معماری سازمانی.
سرایی، معصومه­، حسین زاده، امیدعلی و خدیوی، اسداله(1400)، بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه مدیریت عملیات سال اول، شماره 2­، تابستان­، صص12-23
 شیرازی، حسین؛ محترمی، امیر(1394)، معماری سازمانی­(بازآفرینی سازمان درعصر اطلاعات)، تهران : دانشگاه صنعتی مالک اشتر
صمدی اوانسر، عسگر(1384)، کتاب مقدمه ای بر معماری سازمانی (ویژه مدیران)، ناشر، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی،تهران. چاپ اول .
فلاح، فرشاد­؛ طاهری راد، زهرا­؛ عرب ال موسی، محمد (1400)، بازنگری فرایندهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز در راستای پیاده سازی معماری سازمانی، همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی؛ دوره 2؛
قاسمی، محمود؛ نبی الهی، اکبر؛ سیف زاده، سیدحبیب­(1398)، روشی نوین برای شناسایی سرویس های کسب و کار مبتنی بر قابلیت، سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، دانشگاه صنعتی شریف
قنبری شوی، حمیده و عنایتی، غلامرضا(1395)، بررسی نقش معماری سازمانی در گسترش فناوری اطلاعاتی سازمان،پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین،گرگان،
کشفی، هانیه(1396)، کاربردهای بازی گونه‌سازی در معماری سازمانی:فرصت‌ها و چالش‌ها، اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی، 22 الی 23 آذرماه ، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
ملکی نجفدر، علیرضا­، رسولی شمیرانی، رضاو روستا­، محمود(1391)، بررسی تأثیر عوامل مؤ ثر بر پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس­(مطالعه موردی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب  استان تهران) پژوهشنامه مالیات/ شماره چهاردهم (مسلسل 62)، تابستان
مهجوریان، امیر(1399) کتاب مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی ، انتشارات ادبیان روز، تهران ، جاپ دوم
ناظمی، اسلام، وحدت، داود (1396)، مقایسه ای بر ارتباط بلوغ توسعه معماری سازمانی با رضایتمندی افراد وبررسی دلایل رویکرد سازمان ها به راهکارهای معمارانه، اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ، 22 الی 23 آذرماه ، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
Bernardo, M., Ciancarini, P., and Donatiello, L.( 2020) “On the Formalization of Architectural Types with Process Algebras”, Proc. ACM Trans. on Software Engineering and Methodology, Vol. 11, No. 4, pp. 386-426.
Davis, fred d.(2020), perceived usefulness perceived ease of use , and user acceptance of information technology. mis quarterly 13(3):319-340.
Erikson, E.H(2020) Enterprise architectures for the digital transformation Identity: youth and crisis. New York: Norton
Gefen , David, and Detmar straub(2020), The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: a study of e – commerce adoption . journal of the Association for Information system 1(8): 1- 28.
Gilson, L. L., & Shalley, C. E. (2019). A Little creativity goes a long way: an examination of teams’ engagement in creative processes, Journal of Management, 30(4), 453–470.
Goerziga, David, Bauernhansl ,Thomas (2021) Enterprise architectures for the digital transformation in small and medium-sized enterprises, ScienceDirect, Procedia CIRP 67 540 – 545
Huang, J&Kim, H. J (2020). Conceptualizing structural ambidexterity into the innovation of human resource management architecture: the case of LG electronics, The International Journal of Human Resource Management, 24(5), 922–943
Lankhorst, M.,(2019) "Introduction to enterprise architecture.", Enterprise Architecture at Work. Springer Berlin Heidelberg, pp. 1-10,.
Rood, M. A. (2019), “Enterprise Architecture: Definition, Content, and Utility”, Proc. of 3rd Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, pp. 106-111 IEEE
Tang, A., Han, J., and Chen, P(2019) Enterprise SystemsEngineering: Advances in the Theory and Practice «, Taylor and FrancisGroup, LLC