تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید( نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس )

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی واحد امارات، دبی، دانشگاه آزاداسلامی، امارات متحده عربی

2 استادیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه ریاضی دانشکده علوم پایه، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

گسترش شهرنشینی و تمرکز امکانات در کلان‌شهرها، مردم را ناگزیر به سکونت در این شهرها نموده است. شهرهای جدید در راستای حل این مشکلات و سازماندهی سرریز جمعیت تأسیس شده‌اند. بررسی زیرساخت‌های شهری شهرهای جدید، سبب می‌گردد تا نقاط قوت و ضعف آن‌ها استخراج گردد. برنامه‌ریزی صحیح‌تری در راستای جذب جمعیت شکل گیرد و ضریب ماندگاری در این شهرها بالاتر رود. بر همین اساس در این پژوهش دو شهر جدید پردیس و هشتگرد با هدف سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از زیرساخت‌های شهری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. معیارها و شاخص‌ها از طریق مروری بر متون معتبر جهانی تبیین شده اند و میزان رضایت از طریق پرسش‌نامه (381 عدد) در هر شهر جمع آوری شده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و به‌منظور بررسی شاخص‌ها از روش تحلیل‌های آزمون تی تک نمونه‌ای، مدل تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در محیط نرم افزار آموس مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفته اند. بدین منظور، در ابتدا معناداری و برازندگی شاخص ها موردبررسی قرار گرفته است و سپس به روش تحلیل عاملی پرداخته و بار هر عامل استخراج گردید. با استفاده از روش رگرسیون خطی به اولویت بندی شاخص ها در محدوده های مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که میزان رضایت شهروندان از معیار حکمرانی(عدالت و برابری) و عملکردی در شهر جدید پردیس و معیار اقتصادی و منظر شهری در شهرجدید هشتگرد بیشتر بوده است. از سویی دیگر، معیارهای اقتصادی شهر جدید پردیس و اجتماعی-فرهنگی در شهرجدید هشتگرد کمترین میزان رضایت به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of urban infrastructure on the efficiency of new cities (Case study: Hashtgerd and Pardis new city)

نویسندگان [English]

  • parvaneh mozhgani 1
  • jahanshahlo laala 2
  • farhad Hosseinzadeh Lotfi 3
  • Azita Rajabi 4
1 PhD student, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Emirates Branch, Dubai, Islamic Azad University, United Arab Emirates
2 Assistant Professor of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Mathematics Department, Faculty of Basic Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The expansion of urbanization and the concentration of facilities in metropolitan areas have forced people to live in these cities,. New cities have been established to solve these problems and to organize the overflow of the population. Examining the urban infrastructure of new cities leads to extracting their strengths and weaknesses. More accurate planning should be formed to attract the population and the coefficient survival in these cities should be higher. Accordingly, in this study, two new cities, Pardis and Hashtgerd, have been studied to measure the level of citizens' satisfaction with urban infrastructure. Criteria and indicators have been explained through a review of valid international texts and the level of satisfaction has been collected through a questionnaire (381 items) in each city. The research method is descriptive-analytical and to examine the indicators, one-sample t-test, factor analysis model, and linear regression in Amos software environment have been statistically analyzed. For this purpose, first, the significance and appropriateness of the indicators have been studied and then factor analysis has been performed, and each factor's load has been extracted. Using the linear regression method, the indicators were prioritized in the studied areas. The results show that the level of citizens' satisfaction with the criteria of governance (justice and equality) and performance in the new campus city and the economic and urban landscape in the new city of Hashtgerd was higher. economic criteria in the new campus city and socio-cultural in the new city of Hashtgerd have the lowest level of satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • infrastructure"
  • new city"
  • "
  • efficiency"
ارجمند نیا، اصغر (1378). حیات اجتماعی در شهر جدید، آبادی، 29(8):41-50
اعتماد، گیتی (1368). شهرنشینی و مسائل آن، مجموعه مقالات سمینار اول شهرسازی، تهران.
امامی میبدی ، سید امیر (1378). اندازه گیری کارایی و بهره وری ، تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
رامشور پراساد، میسرا (1366). برداشتی نو از مسائل توسعه، گزیده­های مسائل اقتصادی و اجتماعی، 46(4).
بور بور اژدری، مرضیه و بور بور اژدری، مهدیه (1395). مدل مفهومی الگو یابی پارسلهای مناسب مسکونی در شهرهای جدید با استفاده از داده‌کاوی مکان محور: مطالعه موردی شهر جدید پردیس. فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، 1(2):36-44.
داستان، محمد خلیل (1384). جایگاه شهرهای جدید در توسعۀ پایدار، مجموعه مقالات شرکت عمران شهرهای جدید جلد سوم. تهران: انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
ربانی، رسول؛ وحیدا، فریدون (1381 ). جامعه‌شناسی شهری، تهران: سمت.
سعیدیان، عبدالحسین (1387). شناخت شهرهای ایران. تهران: انتشارات علم وزندگی.
سید رضوانی، نوید  (1387). نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنان شهرهای جدید، آبادی شماره 58.
سیف الدینی، فرانک (1383). مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران: انتشارات آییژ.
حبیبی، سید محسن (1378). ازشار تا شهر تحلیل تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، تفکروتاثر)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
جواد شهیدی، کوروش (1377). مقدم‌های بر مفاهیم نوشهرها از آغاز تا امروز، تهران: انتشارات پژوهنده.
زیاری، کرامت ا.. (1394). برنامه‌ریزی شهرهای جدید، تهران: انتشارت سمت.
صرافی، مظفر (1368). ضرورت تدوین سیاست ملی شهرنشینی برای موفقیت شهرهای جدید ایران، مجموعه مقالات ارائه‌شده در سمینار شهرهای جدید.
کاظمی، سید عباس (1381). بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها، تهران: انتشارات سمت.
حبیبی، سید محسن (1384). شهر جدید استان‌های برای تکوین خاطره و حافظه شهری. مجموعۀ خلاصه مقالات همایش بین‌المللی شهرهای جدید، تهران: انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
حبیبی اردبیلی، نیوشاه؛ مثنوی، محمدرضا؛ ملک محمدی، بهرام (1396). تدوین استراتژی‌های ساماندهی و طراحی اکولوژیک رودخانه‌های درون‌شهری با تاکید بر کنترل سیلاب(مطالعه موردی: رود دره زیارت گرگان)، محیط شناسی، 43(4):629-609.
خزائنی، گرشاسب و خانزداری، مصطفی  (1388). راهنمای توسعه زیرساخت‌ها از طریق پروژه‌های ساخت بهره برداری و واگذاری، تهران: دانشگاه علم و صنعت.
مشکینی، ابوالفضل؛ سلیمانی، محمد؛ عزیزی، حسین؛ زارعی، معصومه و زار عپیشه، نرگس (1382). ارزیابی میزان تحقق‌پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران: مطالعه موردی شهر جدید صدرا. شهرها،1(1) :41-29.
Abiot, T.  (2009) Assessment of healthcare infrastructure provision and management in medium sized cities of ET: the case of Hawassa City, Ethiopian Civil Service University, Addis Ababa, Ethiopia.
Aleksandrova, K.(2016) Green, grey or green-grey? Decoding infrastructure integration and implementation for residential street retrofits: Lincoln University.
Aleksandrova, K.( 2016) Green, grey or green-grey? Decoding infrastructure integration and implementation for residential street retrofits. Lincoln University.
Alves, A., Sanchez, A., Vojinovic, Z., Seyoum, S., Babel, M., & Brdjanovic, D.( 2016) Evolutionary and holistic assessment of green-grey infrastructure for CSO reduction. Water , (9)8.
Benedict, M. A., & McMahon, E. T.( 2001) Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21 st Century. Sprawl Watch Clearinghouse.
Boarnet, M. G., Forsyth, A., Day, K., & Oakes, J. M. (2011). The Street Level Built Environment and Physical Activity and Walking:Results of a Predictive Validity Study for the Irvine Minnesota Inventory. 43(6).
Bourguignon, F., & Pleskovic, B. (2005) Annual World Bank Conference on Development Economics 2005: The World Bank.
Davies, C., Macfarlane, R., McGloin, C., & Roe, M.(2006) Green infrastructure planning guide. Retrieved from.
Edwards, P. N.(2008) Meterology as infrastructure globalism: school of information,301 D West Hall. Michigan:university of Michigan.
Hao, T., Rogers, C., Metje, N., Chapman, D., Muggleton, J., Foo, K., Saul, A. (2012). Condition assessment of the buried utility service infrastructure. . Tunnelling and Underground Space Technology, 28: 344-331.
Hornby, A. (2004.) Oxford: Oxford University Press.
Hung, Y.-Y., Aquino, G., Waldheim, C., Czerniak , J., GeuzeAlexander Robinson, A., & Skjonsberg, M. (2011) Landscape Infrastructure: Case Studies by SWA. Basel: Birkhauser: Australian Institute of Landscape Architects( .AILA.)
Kifle, B. (2008) Millennium development goals based social infra-structure and service provision need assessment of et: the case of Jimma city. Unpublished. ( master’s thesis), Ethiopian Civil Service University, Addis Ababa, Ethiopia.  
Loftus, A.-C. (2011) Adapting urban water systems to climate change. Freiburg, Germany: European Secretariat GmbH publisher.
Nations, U. (2019) Department of Economic and Social Affairs, Population Division. . Retrieved from
Robinson, S. (1999) Measuring Service Quality: Current Thinking and Future Requirements. Marketing Intelligence & Planning, 17: 32-21.
Rocco de Campos Pereira, R. (2013) Articulating Soft and hard infrastructures: Emergingnew roles for designers and planners. Atlantis, (1) 24.
Tellier, T. (2008) Giving a Soul to New Cities. Histoire urbaine.  Retrieved from Thorold, C. (2008) New cities rise from Saudi desert.
Tilahun, A. (2010) An assessment of the financing of urban educational infrastructure in two primary and secondary schools, in case of Haik city administration. (master’s thesis), Ethiopian Civil Service University, Addis Ababa, Ethiopia.  
Vojinovic, Z., Keerakamolchai, W., Weesakul, S., Pudar, R., Medina, N., & Alves, A. (2016) Combining Ecosystem Services with Cost-Benefit Analysis for Selection of Green and Grey Infrastructure for Flood Protection in a Cultural Setting. Environments, 4: 3.
Williams, R. (2012) paper presented at landscape infrastructure: system and strategies for contemporary urbanization”piper auditorium, grund Hall 48 quincy street.Cambrifge.MA.
Xueyong, Z., Guiwen, L., & Yu, Z. (2011) New City Development Model and Trajectory Around Great Cities in China [J]: en.cnki.com.cn.