سنجش تأثیر مؤلفه های تکنولوژی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی برای ساخت سکونتگاه های نوین شهری پایدار در شهر دورود

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران (بروجرد)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، پردیس بین‌الملل کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران. مدرس مدعو، دانشکده فنی و حرفه ای محمد باقر (ع) ساری، دانشگاه

چکیده

تکنولوژی شامل فرآیند ساخت، تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح، تکنیک‌ها و سیستم‌های ساختمانی است و فرهنگ نیز درونمایه غیر فیزیکی مفاهیم و معانی مطرح شده در اجراء و کل اثر می‌باشد که از فرهنگ، تاریخ، اعتقادات جامعه و معمار نشأت می‌گیرد. یکی از اصلی‌ترین عناصر برپا کننده یک اثر معماری تکنولوژی است. تکنولوژی به طریقی بر اساس رویش خوب فرهنگ بومی ترسیم و فکر شده است. از بدو شروع به تصمیم گیری به ساخت تا انتخاب سیستم ساخت و مصالح همواره نگرش معمار به نیارش و تکنولوژی نگرشی همه جانبه بوده و همه در جهت ایجاد فضایی متناسب با نیازهای مادی و معنوی بودند. لذا بکارگیری نیارش و تکنولوژی نگرشی بصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه با توجه به تأثیرات آن بر انسان و محیط بوده است، که زمینه ساز تعاملی مناسب میان انسان و محیط گردیده است. نیازش می تواند شامل، سازه ساختار، ساختمان و قوس‌ها و طاق‌ها و گنبد و مصالح یک ساختمان باشد. تکنولوژی در معماری معاصر ایران در اثر افزایش جمعیت و تغییر نیازهای عمومی و خصوصی تغییر یافته و دیگر تکنولوژی ساخت سنتی جوابگو نبوده و نیاز به تغییر مصالح سازه ها، ساختارها و روش های اجرایی نمایانگر می باشد. از طرفی مصالح و تکنیک های به کار رفته در معماری معاصر ایران بدلایل متعددی از جمله عدم توسعه علمی و کاربردی رشته ها و مشاغل مورد استفاده در احداث بنا و عدم وجود استانداردهای کافی و تکنیک های مورد استفاده دچار نقصان شدیدی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Technology Components on Islamic-Iranian Culture to Build New Sustainable Urban Settlements in Dorud

نویسندگان [English]

  • Mohamad Zaheri 1
  • hamidreza saremi 2
  • Mehrdad Hajian Zeidy 3
1 Master of Architectural Engineering, Science and Research Tehran Branch (Boroujerd), Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D in Architecture Student, Kish Intenational Campus, University of Tehran, Kish, Iran. Invited Lecturer, Mohammad Bagher Technical and Vocational College in Sari, Technical and Vocational University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Technology includes the construction process, thinking about how to build and materials, techniques and building systems, and culture is the non-physical context of the concepts and meanings presented in the execution and the whole work, which originates from culture, history, society and architect beliefs.One of the main building blocks of an architectural work is technology.Technology is designed and conceived in a way based on the good growth of indigenous culture.From the beginning of the decision to build to the choice of construction system and materials, the architect's attitude to the need and technology has always been comprehensive and all were in order to create an atmosphere appropriate to the material and spiritual needs. Therefore, the use of attitude and technology has been a conscious or unconscious attitude according to its effects on humans and the environment, which has paved the way for proper interaction between humans and the environment.Its needs can include the structure of the structure, the building, the arches, the arches, the dome and the materials of a building.Technology in contemporary Iranian architecture has changed due to population growth and changing public and private needs, and traditional construction technology is no longer responsive and the need to change the materials of structures, structures and execution methods is evident.On the other hand, the materials and techniques used in contemporary Iranian architecture have been severely deficient for several reasons, including the lack of scientific and applied development of fields and occupations used in the construction of buildings and the lack

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Architecture
  • Technology
  • Traditional Architecture
  • Culture
  • New Settlements
امامی، مجتبی و حسن پور، فرامرز و مهرپویا، حسین، (1400)، کندکاوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در طراحی معماری (مطالعه موردی خراسان شمالی، شهرستان بجنورد). مجله نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، دوره 13، شماره 2، شماره پیاپی 50، صص 408-422.
هجرتی لاهیجانی، آرش و وفامهر، محسن و فرج­الهی راد، امیر و احمدی، ئحید و مفیدی شمیرانی، سید مجید، (1400)، تبیین الگوی بهره­وری از فناوری و مطالح نوین در راستای جلوگیری از هدررفت مطالح ساختمان­های مسکونی و توسعه پایدار ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال دوازدهم، شماره 1، زمستان، صص 496-475.
پورغفار مغفرتی، محمدرضا و پوررمضان، عیسی. (1397). ارزیابی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی استان گیلان. مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 10 (2)، 249-268.
پیرنیا، محمد کریم، (1389)، پژوهشی در معماری گذشته ایران، تصحیح: غلامحسین معماریان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
عظیمی لمیر، یاسر و رنجبر، محسن و اسماعیل­پور روشن، علی­اصغر و دانیالی، تهمینه و اخباری، محمد، (1401)، تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال دوازدهم، شماره 2، بهار، صص 343-330.
دانش پور، سید ابوالهادی و مهدوی نیا، مجتبی و غیایی، محمدمهدی، (1388)، جایگاه دانش روانشناسی محیط در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار، مجله هواشناسی شهر، 3(5)، 29-38.
سهندی، علی و شمس، مجید و سلیمانی، علیرضا، (1401)، مدیریت و برنامهریزی توسعه پایدار بافت­های شهری: مطالعه موردی شهر خرم دره، فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی منطقه­ای، سال دوازدهم، شماره 2، بهار، صص 516-495.
شربتیان، یعقوب، (1397)، بررسی اقلیم، معماری و فرهنگ ماسوله با رویکرد معماری بومی از منظر انسان شناسی شهری، مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 10، شماره 3، شماره پیاپی 39، صص 59-47.
مرادی پور، سیاوش و عزتی، عزت‌الله و لطفی، حیدر، (1398)، بررسی نقش موقعیت لرستان از نظر ژئوپلتیکی در رابطه با امنیت ایران، مجله نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دوره یازدهم، شماره 4، صص 374-351.
مرادی نصر، حسن و رحمانی فضلی، عبدالرضا و منشی­زاده، رحمت الله، (1399)، تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان­های استان لرستان، مجله نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 12، شماره 2، صص 207-189.
مسایلی، صدیقه، (1388)، نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 37، بهار، صص 38-27.
مومنی،کوروش.و مسعودی، زهره، (1395). رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران). جلوه هنر، شماره 15، بهار و تابستان، صص 82-67.
Ritter, Axel, (2007), "Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design", Birkhauser, Switzerland.
https://ostan-lr.ir
https://dorood-gov.ir