رویکرد نظام کیفری ایران و آمریکا در تقابل با جرایم ارتکابی علیه جغرافیای منطقه ای(محیط زیست) توسط اشخاص حقوقی با تاکید بر مسئولیت دولت

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد اسلامشهر(استاد مدعو واحد شهرکرد)، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید بعنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت ازآن تاکید جدی و همیشگی داشت . مشکلات محیط زیستی مانند آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین، قطع درختان برای مقاصد تجاری و شخصی، نازک شدن لایه اوزون، استفاده تعمدی، بی رویه و بی برنامه از آب های زیر زمینی و همچنین منقرض کردن گونه های گیاهی و جانوری نادر، از قبیل این مخاطرات می باشند که آشفتگی های محیطی زیستی را بوجود آوردند و می تواند مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهمی را برای دولت ها ایجاد نمایند. به همین جهت هم اکنون یکی از نگرانی های اصلی جامعه جهانی، حفاظت از محیط زیست در مقابل اعمال مخرب اشخاص حقوقی مخصوصا دولت هاست زیرا دولت ها عامل اصلی آلودگی محیط زیست می باشند. یافته های این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای به نگارش درآمده است به ما نشان می دهد که در نظام کیفری هر دو کشور در جرایم زیست محیطی نمی توان دولت را دارای مسئولیت کیفری دانست ، اما اشخاص حقوقی را می توان دارای مسئولیت کیفری دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approach of the criminal system of Iran and the United States against the crimes committed against the regional geography (environment) by legal entities with emphasis on the responsibility of the government

نویسندگان [English]

  • Sharukh Ataei Kashkouli 1
  • Alireza Milani 2
  • Kamran Qudousi 3
1 PhD student in criminal law and criminology, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamshahr Branch (Visiting Professor, Shahrekord Branch), Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

The protection of the global environment and the development system should be accepted as a common unit in the world and the importance and care of it should be seriously and always emphasized. Environmental problems such as air pollution, global warming, cutting down trees for commercial and personal purposes, thinning of the ozone layer, deliberate, indiscriminate and unplanned use of underground water, as well as the extinction of rare plant and animal species, from Such risks are those that caused environmental disturbances and can create important social, economic and political issues for governments. For this reason, one of the main concerns of the world community is protecting the environment against the destructive actions of legal entities, especially governments, because governments are the main cause of environmental pollution. The findings of this article, which was written with analytical-descriptive methods and library tools, show us that in the criminal system of both countries, the government cannot be held criminally responsible for environmental crimes, but legal entities can be held responsible. Criminal responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional geography
  • Iran'
  • s criminal system
  • American criminal system
  • legal entities
  • government
احمدی، اصغر، خسرو شاهی، قدرت الله و شاملو، باقر(1396)، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در حقوق کیفری ایران،مجله اقتصاد شهری،دوره 2،شماره2
پورهاشمی، سیدعباس، موسوی، مریم السادات(1390)، ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، دانشنامه حقوق و سیاست، ش15، 1390
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد(UNODC)(1387)، رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ترجمه حمید بهرمند بگ نظر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سالاری، ابوذر، میرخلیلی، محمود(1397)، تحلیل مبانی قرانی جرم انگاری زیست محیطی، فصلنامه مطالعات قرانی، ش36
شیخ الاسلامی، عباس(1396)، مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال8، ش1
صانعی، پرویز(1371)، حقوق جزای عمومی، تهران: نشر گنج دانش
فتائی. ابراهیم(1386)، مقدمه ای بر شناخت محیط زیست، چاپ اول، اردبیل، انتشارات مهد تمدن
قاسمی، ناصر(1384)، حقوق کیفری محیط زیست، انتشارات جمال الحق، چ دوم
قاسمی، ناصر(1395)، حقوق کیفری محیط زیست، تهران، انتشارات خرسندی
قاسمی، ناصر(1385)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮاﺋﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ،ش41
قدسی، ابراهیم، گلدوزیان، حسن(1392)، تبیین جرم آلودگی محیط زیست با تأملی بر ماده 688 قانون مجازات اسلامی، راه وکالت، ش9
مشهدی، علی(1389)، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی
مک کالیون، کنت(1383)، اجرای عدالت درباره محیط زیست بین المللی: حقوق و راه حل ها، ترجمه محمد حسین زاهدین لباف، مجله حقوقی، شماره 31
مهدوی، محمود و علی نژاد، آذر(1395)، دموکراسی محیط زیستس؛ رویکرد مشارکتی در پاسخ به آسیب های محیط زیستی،نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 3، شماره1
میلانی، علیرضا، حاجی قاسمی محمد(1398)، نقدی بر رویکرد نظام کیفری ایران درقبال جرایم علیه محیط زیست (جغرافیای انسانی) با نگاهی بر کنوانسیون های بین المللی، فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 10، ش1، پیاپی37
Brintnall, Kent, Instructions for Civil Rights Claims Under Section 1983, punlished by Office of Staff Attorneys United States Court of Appeals for the Ninth Circuit,Washington,2014
Bucy, Pamela؛ 1991 Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability, Minnesota Law Review, vol 75, no. 4, pp1096-1100
burn,r.c,iynch , m.j,& stretesky , environmental law , crime , and justice:an introduction new York:LFB scholary publishing.2008
C Redgwell, Compensation for Oil Pollution Damage, Quantifying Environmental Harm, Marine Polic, discussing pollution as damage.1992
Environmental Dispute Resolution System in Japan,  Mitsuhisa YOSHIDA Examiner Environmental Dispute Coordination Commission, government of Japan,2011
John Swaigen & Gail Bunt. “Sentencing in environment” Case protection of life. Canada. 1985
Kaplan, John, et al., Criminal Law: Cases and Materials 103 ,6th ed,2008
Larsson,  Marie Louise,  “ Legal of the Environment and Envionmental Damage”. Estokholm Institute Law 1957 -2009
Moore ,Michael؛ Act and Crime: The Philosophy of Action and Its Implications for Criminal Law,first edition, Newyork: published by Oxford University Press,2010
NOUMEA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE NATURAL) RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THE SOUTH PACIFIC REGION,Noumea24 November 1986
Podgor, Ellen؛ Henning, Peter؛ Isreal, Jerold؛ King, Nancy ؛ White Collar Crime, first edition, Eagan (Minnesota- usa): West Academic Publishing, 2013
Protocol on Preparedness, Response and  Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 
Regional Convention for the  Conservation of the Red Sea and Gulf of Aden enviromnet( Jedaa Convention), 1982
Springer, A L, Towards a meaningful concept of pollution in international law, International and Comparative Law Quarterly, Vol 26 1977,  et seq (hereinafter Springer, 1977
Strader, Kelly, Understanding White Collar Crime, third edition, New York: published by Lexis Nexis, 2011
THOMPSON, DENNIS, CRIMINAL RESPONSIBILITY IN GOVERNMENT, Nomos, Vol. 27, CRIMINAL JUSTICE ,1985