ارزیابی کیفیت بصری در مساجد تهران از دوره مشروطه تا کنون بر اساس روش چیدمان فضایی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کیفیت بصری یکی از جنبه های مهم کیفی محیط و بالاخص فضای معماری است. از ابعاد کیفیت بصری، قابلیت و میزان دید می باشد. برای تحلیل قابلیت دید در این مقاله از نرم افزار اسپیس سینتکس استفاده شده است. تحلیل این نرم افزار با تکنیک چیدمان فضایی صورت می گیرد و یکی از ابزارهای مهم آن ایزوویست است. ابزارهای ایزوویست و تحلیل گراف دید تلاش هایی هستند که در سال های اخیر در جهت بیان کمی و قابل اندازه گیری کیفیت فضایی شده اند. با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید نمودارها و آماری به دست آمده که مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شده اند. تهران به عنوان پایتخت در این دوره و تاثیرات مهم سیاسی و اجتماعی بر بناهای این شهر پیش از سایر شهرها، مورد و مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش سنجش کیفیت بصری در مساجد و تغییرات ناشی از آن از دوره مشروطه تا کنون می باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک های چیدمان فضایی و ایزوویست مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد ایزوویست در ورودی مساجد هرچه به امروز نزدیک می شود افزایش چشمگیری داشته و در فضای میانی مقدار بیشتری به خود اختصاص می دهد. با بررسی هم پیوندی بصری می توان دریافت که یکپارچگی بصری در مساجد کمتر شده و فضاها پیوستگی بصری کمتری نسبت به گذشته دارند. فضای میانی مساجد دارای بیشترین ارتباط بصری و از خوانایی و سهولت بصری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of visual quality in Tehran mosques from the constitutional period until now based on spatial arrangement method

نویسندگان [English]

  • mohammad hadi mohammadi sijani
  • mehrdad javidinejad
  • behrouz mansouri
Department of Architecture, Central Tehran Branch, lslamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Visual quality is one of the important aspects of the quality of the environment and especially the architectural space. In terms of visual quality, capability and visibility. To analyze the visibility in this article, Space Syntax software has been used. The analysis of this software is done with spatial arrangement technique and one of its important tools is ISO. ISO tools and graph analysis are efforts that have been made in recent years to quantify and measure spatial quality. Using isovist analysis and graph analysis, graphs and statistics were obtained which were examined and compared. Tehran as the capital in this period and the important political and social effects on the buildings of this city before other cities, have been studied and studied. The purpose of this study is to assess the visual quality in mosques and the resulting changes from the constitutional period to the present. This research has been analyzed by descriptive-analytical method and using spatial and isovist arrangement techniques. The results of research show that isovist has increased significantly at the entrances of mosques as it gets closer to today, and it has more space in the middle space. Examining the visual connection, it can be seen that the visual integrity in mosques has decreased and the spaces have less visual coherence than in the past. The middle space of mosques has the most visual connection and has readability and visual ease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual quality "
  • Tehran Mosques "
  • Spatial layout "
  • Izovist "
  • "
  • Lines of vision
اسفندیاری، اکرم، ترکاشوند، عباس، 1399، کاربرد تحلیل های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری ر مجتمع های مسکونی مطالعه موردی: کرمانشاه، مطالعات شهری، شماره 35، 19-32.
بل، سایمون، 1394، عناصر طراحی بصری منظر، ترجمه: محمد احمدی نژاد، چاپ سوم، تهران: خاک.
پیله ور، علی اصغر، عطایی، سینا، زارعی، عبدالله، 1391، بررسی تاثیر میان کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فن نحو فضا، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 79، 87-102.
جمشیدی، محمود، 1382، ملاحظاتی در مورد نظریه نحوفضا، مجله جستارهای شهرسازی، شماره 6، 20-25.
حسینی، سید باقر، الحسابی، مهران، نسبی، فاطمه، 1390، تحلیل محیط شهری با رویکرد کیفیت بصری، مطالعه موردی: توانایی بصری در بافت شهر بوشهر قدیم،  مجله هویت شهر، شماره 8، 83-91.
خواست خدایی، شهرزاد، 1396، بررسی روند تغییرات الگوی مساجد ایرانی در تعامل با مبانی حکمی اسلامی از دوره فویه تا معاصر، پایان نامه کارشناسی ارد رشته پژوهش هنر،استاد راهنما، مهتاب مبینی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق.
راپاپورت، اموس، 1392، معنی محیط ساخته شده، رویکردی در ارتباط غیر کلامی، چاپ سوم، تهران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
رحمتی گواهی، رمیصاء، طاهباز، منصوره، قدوسی فر، هادی، 1398، معیارهای مرکزیت جهت تحلیل چیدمان عملکردی فضا، معماری و شهرسازی ایران،  173-159.
ریسمانچیان، امید، بل، سایمون، 1389، شناخت کاربردی روش نحو فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره 43، 49-56.
شکری یزدان آباد، شادی، مهدیزاد، سارا، 1399، ارزیابی کیفیت های بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده کنندگان، مورد مطالعاتی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، معماری وو شهرسازی آرمان شهر، شماره 32، 237-253.
شکوهی، مهشید، 1389، ارتقاء عملکردی-کالبدی گذر تاریخی هفت منبر، نامه معماری و شهرساززی، شماره سوم، 57-64.
طبیبیان، منوچهر، شعله، مهسا، 1389، مدل سازی حرکت طبیعی افراد پیاده بر پایه دید ناظر در فضاهای شهری و معماری (جستاری برای تدوین مدل تحلیل ادراک بصری فضایی)، آرمان شهر، شماره 4، 1-16.
عباس زادگان، مصطفی، 1381، روش نحو فضا در فرآیند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 9، 64-75.
عباس زادگان، مصطفی، مختارزاده، صفورا، بیدرام، رسول، 1391، تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و توسعه یافتگی محلات شهری به روش نحو فضا مطالعه موردی شهر مشهد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره 14، 43-62.
علی الحسابی، مهران، حسینی، سید باقر، فاطمه نسبی، فاطمه، 1391، تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی: خانه های باقت قدیم بوشهر، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 4، 69-83.
قلعه نویی، محمود، دلاکه، حسن، ثمره محسن بیگی، حسین، 1395، سنجش کیفیت منظر میرهای پیاده با استفاده از تکنیک های یادداشت برداری و تحلیل بصری منظر (نمونه موردی: بافت تاریخی هارونیه اصفهان)، دوفصلنامه عمی- پژوهشی مرمت و معماری ایران، سال هفتم، شماره چهاردهم، 19-151.
کریمی مشاور، مهرداد، حسینی علمیدانری، آرش، احمدی، محمدآزاد، 1394، بررسی تطبیقی نمونه هایی از بافت شهری سنندج با استفاده از آنالیزهای ایزوویست و تحلیل گراف دید، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری، شماره 13، 33-42.
کوین، لینچ، 1381، بازنگری در سیمای شهر (منظر ذهنی شهر)، صفه، دوره 12، شماره 34، 75-83.
مشکوتی، نصرالله، 1349، فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران، تهران، چاپخانه وزارت فرهنگ . هنر.
معماریان، غلامحسین،1384، سیری در مبانی نظری معماری، تهران، سروش دانش.
ملازاده، عباس، وحید بارانی، پسیان، خسروزاده، محمد، 1391، کاربرد نحو فضایی در خیابان ولیعصر شهر باشت، مدیریت شهری، شماره 29، 1-90.
یزدانفر، عباس، موسوی، مهناز، زرگر دقیق، هنیه، 1388، تحلیل ساختارهای فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس، ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، سال هفتن، شماره 67، 58-67.
Batty, M, 2001, Exploring isovist fiels: space and shape in architecture and urban morphology, Environment and Planning b: Planning and Design 2001, volume 28, 123-150.
Bell, S, 2008, Elements of Visual Design in Landscape (M. Reza. Masnavi, Trans), University of Tehran Press. 57-111.
Benedict, M, L, 1979, To take hold of space: ISovists and Isovist fields, Environment and planning B: Planning and Design 6, 47-65.
 Benedikt, M. L. 1979. To take hold of space: isovists and isovist fields. Environment and Planning B: Planning and Design, 6(1), 47-65.
Benedikt, M., & Burnham, C. A. 1985. Perceiving Architectural Space: From Optic Arrays to. Paper presented at the Persistence and change: Proceedings of the first international conference on event perception.
Christenson, M. 2010. Registering visual permeability in architecture: isovists and occlusion maps in AutoLISP. Environment and Planning B: Planning and Design, 37(6), 1128-1136.
Davis, L. S., & Benedikt, M. L. 1979. Computational models of space: Isovists and isovist fields. Computer graphics and image processing, 11(1), 49-72.
Dawes, M. J., & Ostwald, M. J. 2014. Prospect- Refuge theory and the textile-block houses of Frank Lloyd Wright: An analysis of spatio-visual characteristics using isovists. Building and Environment, 80, 228-240.
Eastman, C, 1973, Autometed space planning, Artifival Intelligence, Vol.4, 41-64.
Franz, G, Wiener, J, M, Exploring isovist Based correlates of spatial behavior and experience, Spatial Cognition 5, LNAI 3343.
Gibson, J.J, 1979, The Ecological Approach to Visual Perception, Lawrence Eribaum, Hillsdale, NJ.
Gibson, J.J, 1986, The Ecological Approach to Visual Perception (New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Inc).
Hart, RA, Moore, GT, 1973, The development of spatial congnition: A review, Place and Perception Report.
Hillier, B, 1996, Space is the machine (London, Cambridge university press).
Hillier, B, Hanson, J, 1984, The social logic of space (Cambridge, Cambeidge University press).
Hillier, B, Penn, A, Hanson, J, Grajews, KiT, Xu, J, 1993, Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement, environment and planning B: Planning and Design, Vol.20, No.1, 26-66.
Hillier, B., & Vaughan, L. 2007, The city as one thing. Progress in Planning, 67(3), pp 205-230.
Jamalledin, Soheili,  Bashirzadeh,  Sahar, 2015,  Studying Flexibility Factor in the Architecture of Khaneh-Hussainias Using Space Syntax Theory with Approach to Social Relations, Case Study: Amini, Razavi and Akhavizadegan Khaneh-Hussainia in Qazvin*,  Armanshahr Architecture & Urban Development, 8(14), 67-79,
Klarqvist, B., 1999. Generators of an urban history. Second International Symposium on Space Syntax, Universidade de Brasilia, Brasilia, 29 March-2 April1999.
Makri, M, Folkesson C, 1999, Accessibility measures for analyzes of land use and traveling with geographical information systems, Paper presented at the Urban Transport Systems: Proceedings of 2 nd KFB Research Conference, Lund, Sweden.
Meilinger,T Farnaz, G, Bulthoff H,H, 2009, From Isovists via Mental Representhations to Behavior: First steps toward closing the Causal Chain, Environment and planning B advance online publication.
Nasar, J. L. 1998. The evaluative image of the city.
Nourian, P, 2016, configraphic: Graph theoreatical methods for design and analysis of spatial configuration, PhD Dissertation, Delft University of Technology.
Penn, A, Hillier, B, Banister, D, Xu, J, 1998, Configurational ,odelling of urban movement networks, Envirion plan B plan Design, Vol.25, No.1, 59-84.
Tandy, C.R, V, 1967, The isovist method of landscape survey, in Symposium: Methods of Landscape Analysis (Ed) HC Murray (London, Landscape Research Group), 9-10.