ارزیابی و تحلیل مولفه های هویت‌ساز هوادارن فوتبال در مصرف ورزش بعنوان سرمایه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

داده های این تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شد. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام هواداران تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در لیگ برتر ایران در فصل 1401-1400 (هفته بیست و سوم لیگ برتر، 14/02/1401، ساعت 40 : 20، ورزشگاه آزادی) تشکیل داد که به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق هواداران (بیش از 20 هزار نفر) براساس جدول مورگان تعداد نمونۀ آماری برای جامعۀ آماری نامحدود 384 نفر و به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق حاضر شامل مقیاس کیفیت رابطه توسط کیم و همکاران (2011)، مقیاس هویت هوادار ورزشی توسط وان و همکاران (1993)، مقیاس هویت اجتماعی توسط میل و همکاران (1992)، مقیاس درگیری توسط زایچکوسکی و همکاران (1985)، مقیاس مصرف رسانه‌ای و مقیاس استفاده از فیسبوک و مقیاس استفاده از توئیتر توسط واکفیلد (2016)، مقیاس حضور هواداران از طریق یک سوال (چه تعداد از یازی‌های تیم مورد علاقه‌تان را در این فصل حضور یافتید؟) که به صورت بله و خیر پاسخ داده می‌شود که دامنۀ آن بین 0 تا 30 خواهد بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t-test و معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد که که رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت اشتیاق افراطی (1.42)، رفتار رسانه ای (9.29) تاثیر مثبت بر اشتیاق سازگار و مصرف رسانه ای (4.83) تاثیر مثبت اشتیاق افراطی به سمت حضور هوادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the components of the identity of football fans in the consumption of sports in order to establish security

نویسندگان [English]

  • Amin Pak zamir 1
  • Farshad Tojari 2
  • Mohammadreza Esmaeili 2
1 tehran
2 tehran
چکیده [English]

The data of this research was collected in the field and using a questionnaire. The statistical community of this research was formed by all the fans of Persepolis and Pikan football teams in the Iranian Premier League in the season of 1401-1400 (the twenty-third week of the Premier League, 02/14/1401, at 20:40, Azadi Stadium) due to the uncertainty The exact number of fans (more than 20,000 people) was considered based on Morgan's table, the number of statistical samples for the unlimited statistical community of 384 people and in a simple random manner. The current research tools include the relationship quality scale by Kim et al. (2011), the sports fan identity scale by Wan et al. (1993), the social identity scale by Mill et al. (1992), the conflict scale by Zaichkowski et al. (1985), the consumption scale. Media and Facebook usage scale and Twitter usage scale by Wakefield (2016), fan attendance scale through a question (How many of your favorite team's players did you attend this season?) which is yes And the answer is no, and its range will be between 0 and 30. To analyze the data, t-test and structural equations including confirmatory factor analysis and path analysis were used. The findings showed that social media has a positive effect on extreme enthusiasm (1.42), media behavior (9.29) has a positive effect on adaptive enthusiasm, and media consumption (4.83) has a positive effect on extreme enthusiasm towards fan presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media consumption
  • media behavior
  • passion
  • fan
  • football