تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهرها به‌واسطه تغییر و پویایی دائمی‌شان همواره در معرض خطرات و آسیب‌های جدیدی هستند که نیازمند وجود روش‌ها و الگوهای مناسبی جهت مواجهه و مدیریت این سوانح می‌باشند. در واقع شهرها نیازمند رسیدن به سطحی تاب آور در ابعاد مختلف خود هستند و بررسی آن در بعد نهادی امری بسیار ضروری می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری کشور می باشد. نوع مقاله از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در این پژوهش برای تجزیه‌وتحلیل از تکنیک دیمتل (dematel) بهره گرفته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین مؤلفه‌ها بستر اثرگذارترین و عملکرد اثرپذیرترین شاخص شناخته شده‌اند. از سوی دیگر در بین شاخص‌های بستر، وضعیت زیرساخت‌ها در مدیریت سوانح شهری و بهبود آن اثرگذارترین شاخص و پهنه‌بندی و ساخت‌وساز استاندارد اثرپذیرترین شاخص، در بین شاخص‌های روابط، شاخص تداوم و پایداری برنامه‌های عملیاتی جز اثرگذارترین و شاخص میزان هماهنگی نهادها جز تأثیرپذیرترین و در نهایت در بین شاخص‌های عملکرد، میزان رسیدگی سازمان‌ها و نهادها به نیازهای شهروندان در زمان بروز سوانح شهری جز اثرگذارترین و در نهایت میزان موفقیت عملکرد سازمان‌ها در سوانح شهری جز اثرپذیرترین شاخص‌ها شناخته‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Institutional Resilience in Iranian Urban Accident Management

نویسندگان [English]

  • Morteza Moradipour 1
  • bahman kargar 2
  • parvaneh zivyar 3
1 Ph.D Student of Geography Department, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Ira
2 Associate Professor of Geography Department, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Amin Military science university, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Geography Department, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cities are constantly exposed to new hazards and hazards due to their constant changes and dynamics, which require appropriate methods and patterns to deal with and manage these disasters. In fact, cities need to reach a resilient level in their various dimensions and it is very necessary to examine them in the institutional dimension. The purpose of this article is to investigate the institutional resilience in the management of urban accidents in the country. The type of paper is descriptive-analytical and it is applied in terms of purpose. In this study, dematel technique was used for analysis. The results show that among the components, the most influential and performance indicators are the most effective indicators. On the other hand, among the indicators of infrastructure, the status of infrastructure in urban disaster management and improvement of the most effective index and standard zoning and construction of the most effective index, among the indicators of relationships, continuity and sustainability index of operational plans except the most effective and the level of coordination of institutions is the most effective and finally. Among the performance indicators, the extent to which organizations and institutions address the needs of citizens at the time of urban disasters are the most influential and finally the success rate of the performance of organizations in the urban disasters are the most influential indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Resilience
  • Management
  • Urban Accidents
  • Iran
ابراهیمی، محمد؛ علوی، سید علی و مشکینی، ابوالفضل(1395)، الگوی پراکنش فضایی و ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره و تحلیل های GIS (مورد منطقه 18 شهر تهران)، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال چهارم، شماره ی سیزدهم، صص 44-69.
بذرافکن، شهرام؛ آروین، محمود و شاکری، الهه(1397)، ارزیابی ابعاد تاب اوری در محلات منطقه 9 شهر تهران با استفاده از تکنیک Topsis، فصلنامه دانش پیشگری و مدیریت بحران، دوره هشتم، شماره دوم.
بهتویی، پوریا؛ میرمعزی، سیدعبدالوحید و حاج ابوطالبی، امیر(1396)، تاثیر مدیریت بحران پیش از وقوع زلزله در اترقا پایداری و کاهش آسیب پذیری لرزه ای شهرها، مجموعه مقاله های دومین کنفرانس ملی زلزله، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
تبار، علی و ملک محمدی، لیلا(1394)، مقایسه رویکرد متفاوت ایران و ژاپن به مدیریت بحران، هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردبیهشت 28 تا 31.
رضایی، محمدرضا(1392)، ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی مطالعه موردی: زلزلهی محله های شهر تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی. شمارۀ سوم.
رمضان زاده لسبوعی، مهدی(1395)ریال مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری(مدلها و الگوها)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، گزارش شماره 373.
ساداتی نژاد، سید محمد. انصاری، رضا(1396)، بررسی نقش تأثیر اقداماتUNISDR به عنوان بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد در جهت تحقق اهداف بشردوستانه مندرج در فصل 1 منشور سازمان ملل متحد. اسفند1396.
فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ کی نژاد، علی؛ پیر بابایی، محمد تقی؛ عسگری، علی(1392)، ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تابآوری کلان شهر تبریز، نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 18 ، شماره 3 .
قلی پور، آرزو. مدیریت بلایای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری های منطقه ای بین المللی. فصلنامۀ سیاست. سال سوم.شمارۀ 10. تا بستان 1395. صص 69-51 .
کردوانی، پرویز؛ قنبری، عبدالرسول و اطلسی، لیلا(1390)، برنامه ریزی مدیریت بحران حوزه شهری فسا، جهت کاهش خسارت ناشی از زلزله، فصلنامه جغرافیای طبیعی لار، سال چهارم، شماره 13.
کمالی، یحیی و میرزائی، جمال(1396)، مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 7، شماره 25.
لعلی، محمد؛ خوارزمی، امیدعلی و اجزاشکوهی، محمد(1398)، ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب اوری شهری، جغرافیا و مخاطرات طبیعی، شماره بیست و نهم.
هاشمی پطرودی، سیدحمید؛ جعفرنژاد چقوشی، احمد؛ صادقی مقدم، محمدرضا و صفری، حسین (1396)، چالش های حاکمیت شکبه مدیریت بحران(مطالعه موردی: شهر تهران)، مدیریت دولتی، دوره 9، شماره 3، صص 379-402.2
Becker, Per. (2014). Sustainability science: managing risk and resilience for sustainable development, Publisher Elsevier
Chasdi, R. J. 2014. “A Continuum of Nation-State Resiliency to Watershed Terror- .Vol 40. No 3. pp 476-503 .ist Events”. Armed Forces & Society.
Dutta‚ V. (2012). "War on the Dream‚ How Land-use Dynamics and Peri-urban Growth Characteristics of a Sprawling City Devour the Master Plan and Urban Suitability”‚ A Fuzzy Multi-criteria Decision Making Approach‚ proceeded In 13th Global Development Conference “Urbanisation and Development: Delving Deeper into the Nexus”‚Budapest‚hungary.
Flynn, S. 2011. “A National Security Perspective on Resilience”. Interdisciplinary .Perspectives on Science and Humanitarianism. Vol 2. No 1
Gunderson, L. H. (2010). Ecological and Human Community Resilience in Response to Natural Disasters. Ecology and Society.
Holling, C.S.,1973. “Resilience and stability of ecological Systems”Annual Review of Ecology and Systematics, 4,pp.1-23.
Howell, A. 2012. “The Demise of PTSD: From Governing through Trauma to Governing Resilience”. Alternatives: Global, Local, Political. Vol 37. No 3. Pp .214-226.
Jha, K. Miner‚ W. Geddes‚ S. (2012). "Building urban resilience: principles, tools, and practice”‚ The world Bank ‚ pp. 155.
Jung, K. & Song, M. (2015). Linking emergency management networks to disaster resilience: bonding and bridging strategy in hierarchical or horizontal collaboration networks. Quality & Quantity, 49(4), 1465-1483.
Katarina Rus, Vojko Kilar, David Koren (2018), Resilience assessment of complex urban systems to natural disasters: A new literature review, International Journal of Disaster Risk Reduction ,31, 311–330.
León‚ J. and March‚ A. (2014). Urban morphology as a tool for supporting tsunami rapid resilience: A case study of Talcahuano, Chile. Habitat International‚ Vol 43: 250–262.
Marana, P., Eden, C., Eriksson, H., Grimes, C., Hernantes, J., Howick, S., ...& Pyrko, I. (2019). Towards a resilience management guideline—Cities as a starting point for societal resilience. Sustainable Cities and Society, 101531
Matyas, D. and Pelling, M. (2015). Positioning resilience for 2015 :the role of resistance, incremental adjustment and transformation in disaster risk management policy. Disasters,Vol. 39,No. 1,pp.1-19.
McAslan, A. 2010. “The concept of resilience: Understanding its origins, meaning .and utility”. Adelaide: Torrens Resilience Institute. pp 1-13
McEntire, D., Crocker MPH, C., & Peters, E., 2010. Addressing vulnerability through an integrated approach. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 1(1), 50-64.
Mitchell, T., Harris, K.)2012(, Resilience: a risk management approach, background note, ODI.
Nateghi, A. F., (1998) “Existing and proposed disaster management organization for Iran”, Proceedings of the First Iran- Japan Workshop on Recent Earthquakes in Iran & Japan.
Omand, D. 2005. “Developing national resilience”. Developing national resil- .ience. Vol 150. No 4. pp 14-18
Thilo Lang (2010), Urban Resilience and New Institutional Theory – A Happy Couple for Urban and Regional Studies? In: German Annual of Spatial Research and Policy, pp. 15-24.