تبیین رابطه بین شاخص‌ های تاب آوری اجتماعی و زیست‌ پذیری شهر بم

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، واحد حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 گروه شهرسازی، واحد حاج قاسم سلیمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 گروه شهرسازی مرکز تحقیقات راه ومسکن و شهرسازی ، تهران ، ایران

4 گروه علوم انسانی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین شاخص‌های تاب آوری اجتماعی و زیست‌پذیری شهر بم صورت پذیرفته است بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی، بر اساس معیار زمان گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ،ساکنین شهربم ، حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار SPSS SAMPLE POWER برابر با 385 نفر و شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. ابزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ای نرم‌افزارهای SPSS & AMOS وابزار گردآوری اطلاعات‌ ، 2 پرسشنامه استانداد‌ (تاب‌آوری اجتماعی و زیست‌پذیری) می‌باشد. پایایی ابزار پژوهش نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تاب‌آوری اجتماعی (74/0) و برای پرسشنامه زیست‌پذیری (73/0) به تأیید رسیده است. که به‌منظور تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها و برآورد و تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از حجم نمونه به جامعه آماری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌ همبستگی، آزمون تی تک‌نمونه‌ای، آزمون تی نمونه‌های مستقل و ازآزمون آنوا برای ارزیابی داده‌های پژوهش استفاده گردیده است.که با توجه به یافته‌های این پژوهش؛ بین تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری در جامعه آماری در حد مطلوب می‌باشد. در هر دو متغیر تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری میانگین اکتسابی مردان بیشتر از زنان می‌باشدوهمچنین تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری افراد با افزایش سن افزایش خواهد یافت. تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری در بین افراد با میزان تحصیلات بالاتر دارای میانگین بیشتری بوده و بیانگر آنست که تاب‌آوری اجتماعی و زیست پذیری افراد با افزایش سطح تحصیلات افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between indicators of social resilience and livability of Bam city

نویسندگان [English]

  • shiva heidarzadeh 1
  • Afsoon Mahdavi 2
  • Naser Bonyadi 3
  • Eshrat Karimi Afshar 4
1 Phd student . Department of Urban Planning, Haj Ghasem Soleimani Branch, Islami Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Urban Planning, Haj Ghasem Soleimani Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Department of Urban Planning, Road, Housing and Urban Development Research Center,Tehran,Iran
4 Assistant Professor Department of Humanities, , Sirjan Branch, Islamic Azad University,Sirjan , Iran
چکیده [English]

This study aims to explain the relationship between social resilience and viability indices in Bam.based on the criterion of purpose in the group of applied research, based on the criterion of time of data collection in the group of survey research. The statistical population of this study includes city residents. The sample size in this study using SPSS SAMPLE POWER software is 385 people and the sampling method in this study is simple random sampling. Data analysis tools are SPSS & AMOS software questionnaires. The data collection tool is 2 standard questionnaires (social resilience and viability). The reliability of the research instrument was confirmed based on Cronbach's alpha test for the Social Resilience Questionnaire (0.74) and for the Viability Questionnaire (0.73). In order to determine the existence or non-existence of the relationship between variables and to estimate and generalize the results obtained from the sample size to the statistical population, Pearson correlation coefficient test and correlation model, one-sample t-test, independent sample t-test and ANOVA test were used to evaluate research dataThere is a positive and significant relationship between social resilience and livability. Social resilience and livability in the statistical community is desirable. In both variables of social resilience and livability, the average acquired average of men is higher than women, social resilience and livability of individuals will increase with age. Social resilience and livability have a higher average among people with higher education and indicate that social resilience and livability of individuals will increase with increasing level of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Resilience
  • Urban Livability
  • Bam City
احمدی، قادر؛ پورحسن زاده، محمد حسین؛ سلیمان نژاد، امیر(1396). تحلیلی بر تاب اوری اجتماعات شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی­: شهرهای اردبیل­، تبریز وارومیه). فصلنامه امایش محیط­،49، 109-133
بند راباد، علیرضا.­(1390­). شهر زیست پذیر از مبانی تا معانی .تهران: اذرخش.
جعفریان، نغمه­؛ حاتمی نژاد، حسین؛ مبهوت­، محمدرضا­(1396).­ ارزیابی تاب اوری اجتماعی و اقتصادی در برابر زلزله(مطالعه موردی بجنورد ). فصلنامه علمی وپژوهشی امداد و نجات ،1،26ـ15.
خراسانی­، محمدامین؛ رضوانی، محمدرضا (­1392­). شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری در شهرستان ورامین . فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، 4، 554ـ74.
روستا­، مجتبی؛ ابراهیم زاده­، عیسی؛  ایستگلدی، مصطفی (­1396­). ارزیابی میزان تاب اوری اجتماعی شهری مورد شناسی : شهر زاهدان . نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری ،32  ،1-14.
علی اکبری­، اسماعیل؛ اکبری­، مجید­(­1395). مدل سازی ساختاری _ تفسیری عوامل موثر بر زیست پذیری کلان شهر تهران . برنامه ریزی و امایش فضا،1،1_   31
غفاری­، عطا؛ پاشازاد­، اصغر؛ اقایی، واحد­(1395­). سنجش اولویت بندی تاب اوری شهری در مقابل زلزله (نمونه موردی شهر اردبیل و مناطق چهار گانه ان­)­. جغرافیا و مخاطرات محیطی، 21، 45_65.
فرزاد بهتاش­، محمدرضا.( 1395­). نقش و جایگاه تاب اوری اجتماعی در کلیت مفهوم تاب اوری ، مقاله منتشر شده در هشتمین کنفرانس مدیریت جامع بحران.
 قدیری، محمود؛ شهربابکی، صغری ؛ شاهی­، صدیقه(1394). تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با میزان رضایتمندی از بازسازی پس از زلزله( مطالعه موردی خانوارهای محلات شهری بم). فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس­،24 ،69_87 .
-Aslam Saja, A. M., Teo , M .,Goonetilleke, A.,Ziyath.A.M. (2018). An inclusive and adaptive  frame work for measuring social resilience to disasters .international journal of disaster risk reduction ,28,862-873.
-Cimellaro,G.p.,Nagarajaiah,S.,Kunnath,s.k.(2015).computational methods seismic protection hybrid testing and resilience in earthquake engineering a tribute to the research contribution of prof Andrei reinhorn.inter national publishing.
-Cown,R.2005.The Dictionary Of Urbanism,Stree Twise Press
-Keck, M., Sakdapolrak,P. (2013). What Is Social Resilience? Lessons Learned And Ways Rorward..scientific Geography , 67.5_19.
_Labaka,L.,.Comes,T.,Hemantes,J.,sarriegi,J.M.,Gonzalez.J.J.(2014).implementation methodology of the resilience frame work . hawaii international conferencs on system science ,139-148
-Parshar,s ., shaw, r., Takeuchi, y.( 2012).Assessing the resilience of delhi to climate related disaster : a comprehensive approach . Natural Hazards ,(36),1609_1624
-Perogordo,j .(2010) .the Silesia megapolice: a study of the vision ,plan and possibilities .lap lambert academic publishing , London
-Saitluanga, B. (2014).Spatial Pattern Of Urban Livability in Himalayan Region : A Case Of Aizawl City India. Social Indicators Research, Springer , 117. 541-559.
-Wardekker, A .; B. Wilk, V. Brown, C. Uittenbroek, H .Mees, P. Driessen  , M .Wassen, A. Molenaar , J. Walda ,and H. Runhaar  . (2020) ,A diagnostic Tool For Supporting Policy Making On Urban Resilience .Cities, 101.
-Zhan.D , M. k.wen, W.Zhong,J. Fan,J. Yu,Y.Dang.(2018).assessment and determinants of satisfaction with urban livability in china .cities,79:92-101